Kriser

Nästan all personal på förskolor och skolor kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som innebär sorg, oro och förtvivlan. När det oväntade sker behöver personalen vara rustad för att kunna agera snabbt och professionellt.

10 april 2017

Viktigt att möta barns och elevers oro

Det misstänkta terrordådet påverkar oss alla. Personal på förskolor och skolor kan behöva hantera frågor och reaktioner från barn och elever.

Viktigt att möta barns och elevers oro


Ha en plan för krishantering

I en krissituation är det nödvändigt att snabbt skapa ordning. Därför är det viktigt att förskolor och skolor har en krisplan, där det står hur personalen ska agera vid olika händelser. Det bör också finnas en krisledningsgrupp som organiserar arbetet.

När krisen inträffar

I en krissituation är det extra viktigt att det finns en tydlig och synlig ledare. Rektor och förskolechef har huvudansvaret. Hon eller han ska ha överblick och planera framåt.

Ta reda på vad som har hänt

Krisledningsgruppens första uppgift är att ta reda på vad som verkligen hänt: vilka är drabbade och på vilket sätt? Därefter fattar gruppen beslut om vad som ska göras.

Ge snabb och korrekt information

Snabb och korrekt information motverkar ryktesspridning. Kontrollera alla uppgifter noga. Planera gärna in regelbundna personalmöten, till exempel uppföljningar vid dagens slut. Personalen kan också informeras via e-post eller ett dagligt brev i postfacket.

Eleverna bör samlas på skolan efter en krishändelse. Berätta vad som kommer att hända den närmaste tiden, till exempel om undervisningen ställs in, om det ordnas klassrumssamtal och hur eleverna kan delta i sammankomster. Se till att eleverna får informationen samtidigt.

Utse någon som håller kontakt med de anhöriga och berättar vad skolan gör.

Skolan måste också ta ställning till hur övriga föräldrar ska informeras. I vissa fall kan ett brev vara tillräckligt, i andra är det bra att sammankalla till ett möte.

Utse någon att hantera media

En del händelser får stor uppmärksamhet i tidningar, radio och TV. Skolan bör utse en eller några personer som sköter kontakter med medierna. Det är viktigt att bestämma vilket förhållningssätt skolan ska ha. Ska till exempel journalister få komma till skolan och intervjua elever? Ibland blir det aktuellt att skriva pressmeddelande eller sammankalla till presskonferens.

Ta hjälp utifrån vid behov

Krisledningsgruppen får avgöra om skolan klarar krisen på egen hand eller behöver hjälp utifrån. Tänk på att krisarbete tar på krafterna. Personalen, framför allt krisledningsgruppen, måste se till att få mat och vila.


 

Senast granskad: 2017-04-10
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation