Kriser

Nästan all personal på förskolor och skolor kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som innebär sorg, oro och förtvivlan. När det oväntade sker behöver personalen vara rustad för att kunna agera snabbt och professionellt.

Ha en plan för krishantering

I en krissituation är det nödvändigt att snabbt skapa ordning. Därför är det viktigt att förskolor och skolor har en krisplan, där det står hur personalen ska agera vid olika händelser. Det bör också finnas en krisledningsgrupp som organiserar arbetet.

När krisen inträffar

I en krissituation är det extra viktigt att det finns en tydlig och synlig ledare. Rektor och förskolechef har huvudansvaret. Hon eller han ska ha överblick och planera framåt.

Ta reda på vad som har hänt

Krisledningsgruppens första uppgift är att ta reda på vad som verkligen hänt: vilka är drabbade och på vilket sätt? Därefter fattar gruppen beslut om vad som ska göras.

Ge snabb och korrekt information

Planera gärna in regelbundna personalmöten, till exempel uppföljningar vid dagens slut. Personalen kan också informeras via e-post eller ett dagligt brev i postfacket.

Eleverna bör samlas på skolan efter en krishändelse. Berätta vad som kommer att hända den närmaste tiden, till exempel om undervisningen ställs in, om det ordnas klassrumssamtal och hur eleverna kan delta i sammankomster. Se till att eleverna får informationen samtidigt.

Utse någon som håller kontakt med de anhöriga och berättar vad skolan gör.

Skolan måste också ta ställning till hur övriga föräldrar ska informeras. I vissa fall kan ett brev vara tillräckligt, i andra är det bra att sammankalla till ett möte.

Utse någon att hantera media

En del händelser får stor uppmärksamhet i tidningar, radio och TV. Det kan vara klokt att utse  en eller några personer som sköter kontakter med medierna. Det är viktigt att bestämma vilket förhållningssätt skolan ska ha. Ska till exempel journalister få komma in i  skolan och intervjua elever? Ibland blir det aktuellt att aktivt gå ut med information till medier, till exempel att skriva pressmeddelande eller sammankalla till presskonferens.

Ta hjälp utifrån vid behov

Krisledningsgruppen får avgöra om skolan klarar krisen på egen hand eller behöver hjälp utifrån. Tänk på att krisarbete tar på krafterna. Personalen, framför allt krisledningsgruppen, måste se till att få mat och vila.

Viktigt att möta barns och elevers oro

Efter en kris kan personal på förskolor och skolor behöva hantera frågor och reaktioner från barn och elever.

Barn och elever reagerar precis som vuxna olika. Alla har sina egna behov av att bearbeta det som hänt.  En utmaning blir därför att kunna möta barns och elevers behov individuellt och i grupp.

Förskolan och skolan kan utgöra trygghet och vardag. Även fritidshemmens personal en viktig roll i att möta barns och elevers behov av att bearbeta händelsen. Att fortsätta undervisning och fritidsverksamhet som planerat kan skapa trygghet i sig. En förhöjd beredskap att hantera barns och elevers oro och ökad vuxennärvaro kan vara trygghetsskapande.

Ibland kan en händelse väcka reaktioner som bygger på helt andra obehagliga upplevelser och erfarenheter. Elevhälsans personal kan med sin kompetens bidra med insatser och viktiga kunskaper.

Myndigheter och organisationer erbjuder kunskaper och stöd för hur vi talar med barn och unga om det som hänt. Förskolan och skolan kan också ge information direkt till barn, elever och vårdnadshavare om vart man kan vända sig om man har behov av stöd.

Rädda barnen

Skolverket ger kunskaper och verktyg för arbetet med skolans värdegrund

Senast granskad: 2017-06-13
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation