Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Det ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

Stödet presenteras här i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen. Läs mer om vilka insatser som finns tillgängliga just nu. Vi uppdaterar den här sidan löpande.

Bedömning och betyg Digitalisering Elevhälsa och barns omsorg Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande Kunskaper och värden Skola och arbetsliv samt vidare studier Styrning och ledning Systematiskt kvalitetsarbete


Bedömning och betyg

Syftet är att skapa förutsättningar för en likvärdig och rättsäker bedömning och betygssättning.

Följande insatser ingår i programmet:

Bedömning och betygssättning, webbkurs

Webbaserad kurs om bedömning och betygssättning. Målgrupp: lärare och rektorer.

Läs mer om webbkursen om bedömning och betygssättning

Digitalisering

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn och elever att utveckla adekvat digital kompetens samt bidra till effektivisering och utveckling av utbildningen.

Följande insatser ingår i programmet:

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på lärportalen.  Få ökad kunskap och förståelse kring hur framgångsrikt och strategiskt leda sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Läs mer om Leda digitalisering

Skolbibliotek

Konferensserie med syfte att inhämta kunskap om målgruppens behov samt sprida kunskap inom området digitalisering. Målgrupp: skolbibliotekarier 

Läs mer om skolbibliotek

Undervisning och lärande med digitala verktyg

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Digitalt berättande, Säker användning av nätet och Leda och lära i tekniktäta klassrum. Målgrupp: lärare och skolbiliotekarier.

Läs mer om undervisning och lärande med digitala verktyg

Elevhälsa och barns omsorg

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att arbeta främjande och förebyggande för att stödja barnen och eleverna i deras lärande och hälsa i utvecklingen mot utbildningens mål.

Följande insatser ingår i programmet:

Specialpedagogik för lärande

Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen. Sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på lärportalen. Här finns modulen Inkludering och delaktighet. I insatsen ingår handledarutbildning.  Målgrupp: lärare

Läs mer om specialpedagogik för lärande

Statsbidrag för förstärkning av elevhälsa

Huvudmän får möjlighet att söka statsbidrag för pågående eller nya insatser som kan bidra till hälsofrämjande skolutveckling. Målgrupp: Huvudmän.

Läs mer om utvecklingsmedel för förstärkning av elevhälsa

Kunskaper och värden

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för barn och elever att inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån förskolans och skolans samlade uppdrag.

Följande insatser ingår i programmet:

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material   på lärportalen. Här kommer exempelvis modulerna Delaktighet och inflytande samt Främjande likabehandling ingå. Målgrupp: lärare.

Läs mer om Delaktighet, inflytande och likabehandling

Kunskapshöjande insatser om främlingsfientlighet och intolerans

Uppdragsutbildning tillsammans med Levande historia för att stärka förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta olika former av främlingsfientlighet och rasism. Målgrupp: huvudmän, skolledare, lärare, fritidspedagoger och vägledare.

Läs mer om uppdragsutbildningen

Konferensserie på fem orter i Sverige på temat kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser – så möter vi främlingsfientlighet och rasism i skolan.

Läs mer om konferenserna

Specialpedagogik för lärande

Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen. Sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på lärportalen. Här finns modulen Inkludering och delaktighet. I insatsen ingår handledarutbildning.  Målgrupp: lärare

Läs mer om specialpedagogik för lärande

Utbildning och konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) erbjuder, i samarbete med Läslyftet, huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare till en utbildning. Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling. NCS anordnar årligen en konferens som sker på olika ställen i Sverige.  Målgrupp: Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion på huvudmannanivå. 

Läs mer om Utbildning och konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare

Utveckla matematikundervisningen (Matematiklyftet)

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Undervisa matematik utifrån problemlösning, Taluppfattning och tals användning, Bedömning för lärande och undervisning i matematik. Målgrupp: lärare.

Läs mer om Matematiklyftet

Utveckla språk-, läs- och skrivundervisningen (Läslyftet)

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Samtal om text, Kritiskt textarbete och Lässtrategier för ämnestexter. Målgrupp: lärare och skolbibliotekarier.

Läs mer om Läslyftet

Utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Förmågor, Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning och Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Målgrupp: lärare.

Läs mer om Utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik

Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande

Syftet är att skapa bättre förutsättningar att erbjuda nyanlända och flerspråkiga barn och elever  utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Följande insatser ingår i programmet:

Stöd för bedömning i SV/SVA

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk. Målgrupp: lärare.

Läs mer om Stöd för bedömning i SV/SVA

Stöd för kartläggning

Stöd för att ta reda på vilka kunskaper nyanlända elever har med sig. Målgrupp: Rektor, lärare och studiehandledare.

Läs mer om det obligatoriska kartläggningsmaterialet steg 1 och 2

Läs mer om kartläggningsmaterialet steg 3

Läs mer om webbkurs om kartläggningsmaterialet

Stöd till samordnare

Stöd till samordnare i kommunerna via regionala utvecklingscenter. Målgrupp: samordnare och huvudmän.

Stöd till samordnare

Utveckla undervisningen för nyanlända elever

Utbildning och inspiration för att undervisa nyanlända elever. Målgrupp: lärare och studiehandledare.

Läs mer om filmer om allmänna råd

Utveckla vägledningen av nyanlända elever

Utbildning som stöd för att vägleda nyanlända elever. Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare i grundskolan och på gymnasiet.

Skola och arbetsliv samt vidare studier

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för elever att kunna göra väl underbyggda val infor fortsatta studier eller arbetsliv, samt för att underlätta övergången mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier.

Följande insatser ingår i programmet:

Apl-handledarutbildning

Webbaserad handledarutbildning för handledare på arbetsplatser som tar emot elever från yrkesutbildning på gymnasial nivå. Målgrupp: handledare på arbetsplatser, yrkeslärare och andra som arbetar med apl.

Läs mer om apl-handledarutbildningen

Apl-utvecklarutbildning

Apl-utbildning via lärosäten. Målgrupp: yrkeslärare och andra som arbetar med apl.

Läs mer om apl-utvecklarutbildningen .

Entreprenörskap i skolan

Syftet med insatsen är att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt som främjar entreprenörskap samt i vissa skolformer även företagande och innovationsstänkande. Målgrupp: Lärare.

Läs mer om entreprenörskap i skolan

Nationella apl-utvecklare

Nationella apl-utvecklare som processtödjer skolors systematiska utvecklingsarbete om arbetsplatsförlagt lärande. Målgrupp: rektor och apl-ansvariga på skolan.

Läs mer om nationella apl-utvecklare

Stöd med hjälp av Lärlingscentrum

Lärlingscentrum arbetar långsiktigt, aktivt, uppsökande, utåtriktat och konsultativt med insatser riktade till olika målgrupper. Ett exempel är: regionala och nationell lärlingssamordnare som tillsammans informerar om lärlingsutbildningen för olika aktörer i syfte att få fler lärlingar och få ökad kvalitet. Målgrupp: huvudmän, rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare, branschorganisationer och arbetsgivare.

Läs mer om lärlingscentrum

Uppdragsutbildningar inom studie-och yrkesvägledning

Olika kurser, t ex. migration, nyanlända och vägledning, normkritik och vägledning, IT, sociala medier och vägledning och processledarutbildning för vägledare. Målgrupp: Lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare.

Läs mer om uppdragsutbildningar om studie- och yrkesvägledning

Utbildningspaketet Skola arbetsliv

Processinriktad kompetensutvecklingsinsats för att stärka och integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen, utifrån styrdokument för respektive skolform. Målgrupp: Lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare i grupp.

Läs mer om utbildningspaketet skola-arbetsliv

Styrning och ledning

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för huvudmän, rektorer och förskolechefer att styra och leda mot en utbildning som främjar varje barns och elevs utveckling och lärande

Följande insatser ingår i programmet:

Fortbildning för förskolechefer

Ettårig fortbildning via lärosäten med inriktning på pedagogiskt ledarskap. Målgrupp: förskolechefer.

Läs mer om fortbildning för förskolechefer

Fortbildning för rektorer

Ettårig fortbildning via lärosäten med inriktning på pedagogiskt ledarskap för skolutveckling. Målgrupp: rektorer.

Läs mer om fortbildning för rektorer

Förskolekurser i kommunen

Öka kompetensen inom viktiga områden på förskolan. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Läs mer om förskolekurser i kommunen

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på lärportalen.  Få ökad kunskap och förståelse kring hur man framgångsrikt och strategiskt leder sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Läs mer om Leda digitalisering

Lärarlyftet

Säkra behörigheten genom kompletterande kurser via lärosäten. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Läs mer om lärarlyftet

Rektorsprogrammet

Treårig grundläggande befattningsutbildning som syftar till att ge skolledare fördjupade kunskaper i att leda en pedagogisk verksamhet. Målgrupp: rektor och förskolechef eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, exempelvis biträdande rektor.

Läs mer om rektorsprogrammet

Utbildning för nationella minoriteter

Utbildningar i minoritetsspråk på distans. Huvudmän kan söka statsbidrag. Målgrupp: lärare.

Läs mer om utbildning för nationella minoriteter

Systematiskt kvalitetsarbete

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar att bedriva systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- skolenhets- respektive förskolenivå för att utveckla utbildningen.

Följande insatser ingår i programmet:

BRUK

Verktyg för självskattning av kvalitén i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer.

Läs mer om BRUK

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på lärportalen.  Få ökad kunskap och förståelse kring hur man framgångsrikt och strategiskt leder sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Läs mer om leda digitalisering

Senast granskad: 2017-03-14