Nästan 12 000 karriärtjänster runt om i landet

Nästan 12 000 förstelärare och 130 lektorer. Så många lärare med karriärtjänster betalar Skolverket ut statsbidrag för under hösten 2014. Statistiken finns även nedbruten per kommun och enskild skola.

Totalt kunde kommuner och fristående skolor ansöka om 15 000 karriärtjänster i år vilket är en stor ökning jämfört förra året då man kunde söka om bidrag för 4 000 tjänster. Ungefär 3 000 tjänster är inte tillsatta då vissa kommuner och enskilda huvudmän valt att inte söka hela den kvot som de blivit tilldelade. En annan förklaring är att det finns huvudmän som inte söker alls.

– Det är bra om karriärtjänsterna hamnar på de skolor som har störst utmaningar. Där vet vi att tjänsterna gör stor skillnad. Därför är det glädjande att vi fått indikationer om att fler tjänster kommer tillsättas under våren, säger Peter Östlund, undervisningsråd på Skolverket.

Ökning från 4 000 till 12 000 tjänster på ett år

Skolverket betalar nu ut bidrag för nästan 12 000 förstelärare och 130 lektorer. Det innebär att det idag finns drygt tre gånger så många förstelärare och lektorer som i våras. 276 kommuner av 290 har karriärtjänster som finansieras med statsbidrag och en stor del av de fristående huvudmännen.

Fler tjänster blir permanenta

De flesta karriärtjänster är fortfarande tidsbegränsade. Men statistiken visar nu att andelen tjänster med permanenta löneökningar ökar från tio till drygt 30 procent.

– Utvecklingen med fler permanenta tjänster är väntad. Skolornas huvudmän är nu tryggare med de förutsättningar som reformen innebär. Dessutom har de hunnit utveckla rutiner för hur tjänsterna tillsätts, säger Peter Östlund.

Fakta om karriärtjänster

Det är skolhuvudmannen, alltså kommunen eller den som är ansvarig för den fristående skolan där läraren arbetar, som utser vilka lärare som ska få en karriärtjänst. Bidraget för karriärtjänster kan antingen användas till förstelärare där månadslönen höjs med 5 000 kr eller lektorer som får en löneökning på 10 000 kr i månaden. Det är kommunen eller den enskilda skolan som beslutar hur bidraget ska fördelas mellan antalet förstelärare och lektorer. Bidragets totala storlek baseras på elevantalet i respektive kommun eller hos den enskilda huvudmannen. Både förstelärare och lektorer måste även ha en lärarlegitimation för att bidraget ska betalas ut.

För frågor:

Peter Östlund, undervisningsråd, 08 - 5273 3586

Senast granskad: 2014-12-15
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten