Handledning gav skolorna ett lyft

Bättre samarbete, höjd kvalitet på undervisningen och ökad medvetenhet om språkets betydelse för lärandet i alla ämnen. Det är några av effekterna på de skolor som under tre år deltog i Skolverkets projekt för skolor i utanförskapsområden.

Mycket positivt har hänt på de skolor som har deltagit. Det framgår av den redovisning som Skolverket nu har lämnat till regeringen.

– Överlag tycks stämningen och samarbetet på skolorna ha förbättrats under projektets gång, säger projektledaren Anna Österlund.  

Många av lärarna upplever att de har blivit bättre på att anpassa sin undervisning efter elevernas behov och att stötta sina elever. Flera skolor har dessutom höjt sina resultat något under tiden som projektet pågått. Det är dock osäkert om förändringen är tillfällig och om den beror på projektets insatser eller andra faktorer.

I sin rapport till regeringen drar Skolverket bland annat dessa slutsatser:

  • Handledning och coachning har fungerat för att utveckla undervisningen.
  • Satsningen på att fortbilda och handleda skolornas rektorer har gett goda resultat.
  • När en skola ska arbeta med flera utvecklingsinsatserparallellt är det en fördel om insatserna tydligt knyts till ett gemensamt syfte och mål.
  • Skolutvecklingsarbete bör drivas ur ett långsiktigt perspektiv och med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet.

Flera olika insatser

Lärarna på de skolor som var med i projektet har alla deltagit i handledning, där de tillsammans med sina kolleger har reflekterat över sin undervisning tillsammans med en utbildad handledare. Vissa lärare fick också coachning, vilket innebar konkret återkoppling och rådgivning kring sin egen undervisning.

Insatserna har även inkluderat stöd till skolorna i att utveckla studiehandledning på elevernas modersmål, samverkan med elevernas vårdnadshavare, hjälp med läxläsning och utökad undervisningstid. Lärarna har också fått fortbildning för att bland annat bli bättre på formativ bedömning. Även rektorerna har fått fortbildning och handledning av utbildade handledare.

– Nu fortsätter skolorna sitt utvecklingsarbete på egen hand och jag är övertygad om att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta, säger Anna Österlund.

Treårigt regeringsuppdrag

Projektet byggde på regeringsuppdraget ”Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden” som pågick under perioden 2012–2014.  Syftet med projektet har varit att utveckla fungerande metoder som är vetenskapligt grundade för att stödja elever i deras kunskapsutveckling och höja kunskapsresultaten. Under projektets gång har Skolverket samarbetat med huvudmän, rektorer och lärare på tio utvalda skolor.
 

Skola Stadsdel Kommun
Arabyskolan Araby Växjö
Bergsjöskolan Bergsjön Göteborg
Bodaskolan Hässleholmen Borås
Fröknegårdsskolan Gamlegården Kristianstad
Gårdstensskolan Gårdsten Göteborg
Hjulsta grundskola Tensta Stockholm
Hovsjöskolan Hovsjö Södertälje
Kronan Kronogården Trollhättan
Lövgärdesskolan Gårdsten Göteborg
Ryaskolan Norra Biskopsgården Göteborg
Sofielundsskolan Södra Sofielund Malmö

Ytterligare utvärdering

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har ett eget regeringsuppdrag att utvärdera insatsernas effekter på elevernas resultat. Denna utvärdering redovisas vid årsskiftet 2015/16.
 

Senast granskad: 2015-04-13
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten