Nu förstärker vi stödet till skolor som organiserar utbildning för nyanlända

En del skolor har god beredskap att ta emot nyanlända elever medan andra behöver mer stöd och kunskap. Därför öppnar vi nu en särskild telefonlinje för rektorer och ansvariga i kommuner och fristående skolor där våra experter svarar och ger råd. Nu lämnar vi även in en plan till regeringen om hur vi kommer att arbeta med insatser för att stärka utbildningen för nyanlända elever. Sedan flera år tillbaka arbetar vi med olika insatser för att stödja skolorna.

– Just nu kommer många nyanlända barn och ungdomar och det kan vara en stor utmaning för skolorna där flexibla lösningar kan behövas på kort sikt. Som en omedelbar insats öppnar vi därför telefonlinjen. Samtidigt lägger vi fram en plan för vad vi vill göra långsiktigt för att stötta skolors och kommuners arbete med att ge nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Experter nås på telefon och e-post

Huvudmän, såväl kommunala som enskilda, och rektorer kan ringa 08-527 332 00 och göra knappvalet ”Att organisera utbildning för nyanlända elever”. Här ger våra experter råd och vägledning om hur man kan skapa en organisation för att ta emot nyanlända elever. Det kan också handla om att reda ut vad lagar och regler säger och vem som ansvarar för vad i arbetet med nyanlända elever. Telefonlinjen kommer att vara öppen på vardagar kl. 09.30-11.30 och 13.00-15.00. Det går också bra att skicka e-post till våra experter på nyanlanda@skolverket.se.

Stort behov av stöd från skolorna

Skolverket har redan flera pågående insatser för att stödja skolorna. Det handlar bland annat om informationsinsatser om hur man kan kartlägga nyanländas kunskaper, en webbplats om svenska skolan översatt på 14 olika språk och stöd kring hur skolorna kan organisera utbildningen.

– Vi vet att det finns ett stort behov av att få mer resurser i arbetet med att utbilda nyanlända elever. Därför har vi uppmanat regeringen att ge oss i uppdrag att kunna erbjuda ett statsbidrag till skolhuvudmän som tar emot många nyanlända elever, säger Anna Ekström.

Plan för långsiktigt stöd

Skolverket har nu lämnat in en plan till regeringen som beskriver hur vi kommer att arbeta med insatser framöver. Den kommer att ha fokus på att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända, bland annat genom olika former av stödmaterial, kompetensutveckling och information för att stärka skolornas möjligheter att ge nyanlända elever en bra skolgång. Dessutom kommer det finnas insatser som riktar sig till skolhuvudmän som bedöms vara i störst behov av stöd och har en hög andel nyanlända elever i förhållande till det totala elevantalet. Det kan handla om hur huvudmannen kan anpassa sin organisation, men också om insatser till lärare och annan pedagogisk personal. Men eftersom flyktingläget i världen är svårt att förutse kan också Skolverkets insatser behöva förändras.

– Samtliga nivåer i skolan är viktiga för att nå så stor effekt som möjligt för de nyanlända elevernas lärande. I förlängningen handlar insatserna om att alla nyanlända elever erbjuds en utbildning av hög och likvärdig kvalitet och de nyanlända elevernas kunskapsresultat höjs. Redan idag är det stor brist på lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och studiehandledare som är viktiga för nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Dessutom behöver alla lärare kompetens kring nyanlända elevers lärande. Vi kommer därför att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser på både lång och kort sikt, säger Åsa Strand, projektledare på Skolverket.

Vid frågor kontakta

Skolverkets Presstjänst, 08-527 333 00

Senast granskad: 2015-10-15
Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten