Nyheter 2016

 • 2016-12-19

  Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

  Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror.

 • 2016-11-30

  Bidrag ger mindre barngrupper på över 2000 förskolor

  Nu har kommuner och fristående huvudmän redovisat hur de använt bidraget för att minska barngruppernas storlek för läsåret 2015/2016. Redovisningen visar att 447 kommuner och fristående förskolor har genomfört åtgärder som minskat barngruppernas storlek på totalt 2327 förskolor.

 • 2016-11-17

  Utveckla din digitala kompetens

  Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg på lärportalen. Skolverket har också tagit fram material för både lärare och skolbibliotekarier kring kritisk användning av nätet.

 • 2016-09-12

  Många vill öka kvaliteten i utbildningen för nyanlända

  Viljan att stärka kvaliteten i nyanlända elevers utbildning är stor, vilket gör att många kommuner är positiva till det extra stöd som vi på Skolverket erbjuder. Stödet utgår från en samordnare som skolhuvudmannen utser.

 • 2016-07-26

  Bidrag för att rusta upp skollokaler och utemiljöer

  Från och med den 1 november 2015 är det möjligt att söka bidrag från Boverket för att rusta upp skollokaler. Från och med 1 juni 2016 är det även möjligt att söka bidrag för upprustning av utemiljöer.

 • 2016-04-28

  Kompetensutveckling nyckel till skolans digitalisering

  Nu presenterar vi förslag på nationell it-strategi för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Strategin innehåller förslag som syftar till att alla elever och all personal ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Det förutsätter att lärare och rektorer får kompetensutveckling och att det finns tillgång till datorer eller surfplattor.

 • 2016-04-26

  Så kan ännu fler elever på naturbruksprogrammen bli attraktiva på arbetsmarknaden

  Enligt regeringens utredning har många naturbruksgymnasier en svag koppling till arbetsmarknaden och utbildningens innehåll skiljer sig också stort mellan olika skolor. Det gör att en del av eleverna kan få svårt att nå upp till det yrkeskunnande som krävs för att kunna arbeta inom den avsedda branschen. Dessutom uppfattas programmet som otydligt av elever och arbetsgivare. Vi har därför fått i uppdrag att ta fram förslag till regeringen för att förtydliga programmet och ännu bättre koppla innehållet till branschens behov. Dessa förslag lämnar vi nu över.

 • 2016-03-16

  Funktionshinderspolitiken gör små framsteg

  Det har skett en del framsteg för elever med funktionsnedsättning. Men det kvarstår fortfarande arbete innan de får en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Detta konstaterar Skolverket, Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Skolinspektionen i sin slutredovisning till regeringen om den funktionshinderspolitiska utvecklingen 2011-2016.

 • 2016-02-15

  Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor

  Här är listan över de skolutvecklingsprogram som vi på Skolverket kommer genomföra för att stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen. Dessutom kommer en insats inriktas för att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor.

 • 2016-02-02

  Intresset för Läslyftet fortsätter att öka

  Många skolor vill öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom Läslyftet. Även i år har intresset varit större än vad statsbidraget räcker till. För att så många som möjligt ska kunna ta del av Läslyftet har vi beviljat statsbidrag för fler handledare än tidigare. Dessutom har antalet platser på handledarutbildningen också utökats. Men även utan bidrag är det fullt möjligt att arbeta med Läslyftet via Läs- och skrivportalen.