Intresset för Läslyftet fortsätter att öka

Många skolor vill öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom Läslyftet. Även i år har intresset varit större än vad statsbidraget räcker till. För att så många som möjligt ska kunna ta del av Läslyftet har vi beviljat statsbidrag för fler handledare än tidigare. Dessutom har antalet platser på handledarutbildningen också utökats. Men även utan bidrag är det fullt möjligt att arbeta med Läslyftet via Läs- och skrivportalen.

– Läsande och skrivande är nycklar till lärande och goda kunskaper i skolans ämnen. Grundtanken med Läslyftet är att lärare lär av och med varandra för att på så vis utveckla sin undervisning med fokus på elevernas lärande, säger Erica Jonvallen som är projektledare för Läslyftet.

Vi delar ut 70 miljoner

Kommande läsår delar Skolverket ut 70 miljoner till de skolor som vill delta i Läslyftet. Det är regeringen som beslutar om Läslyftets budget. Pengarna räcker till som mest 1296 handledare om lärarnas arbetstid sätts ned med 10 procent. Skolan bestämmer själva om de vill sätta ned handledarnas arbetstid med 10 eller 20 procent.

– Det är viktigt att noggrant överväga hur man bäst kan använda handledarnas arbetstid. Alltså om 10 eller 20 procents nedsättning av tid är det bästa för genomförandet, säger Erica Jonvallen.   

Nu ingår även gymnasieskolor- och gymnasiesärskolor

Nytt för i år är att gymnasieskolor och gymnasiesärskolor också kan delta. Bidraget ska användas för att frigöra tid för de lärare som utses till handledare och vara stöd för lärargrupper i det kollegiala lärandet. I förlängningen innebär det att nästan 13 000 lärare kan delta under läsåret. Handledarutbildningen är kostnadsfri och genomförs vid de högskolor och universitet som vi samarbetar med. Antalet platser på handledarutbildningen är 1070 under 2016/17. Men om alla huvudmän väljer nedsättning om tio procent för sina handledare så kommer inte utbildningsplatserna att räcka. Utbildningen är inte ett krav för att få delta i fortbildningen, utan ett erbjudande.

Statligt bidrag inget krav för att få delta

Eftersom intresset är så stort så räcker bidraget dessvärre inte till alla som sökt. Vi har därför gjort ett urval utifrån geografisk spridning och prioriterat de skolor som inte redan deltagit i Läslyftet. Detta för att få en så stor nationell spridning som möjligt. De skolor som redan deltagit i Läslyftet bedöms kunna ta till vara på den kompetens och erfarenhet som föregående läsårs deltagande skapat. Allt material finns tillgängligt på Läs-och skrivportalen även för de kommunala och enskilda skolhuvudmän som inte beviljas statsbidrag.

Hämta dokument:

Lista över alla kommunala och enskilda skolhuvudmän som fått bidrag läsåret 2016/17 (269 kB)

Antal huvudmän som beviljas utifrån kommun och län (14 kB)

För frågor om Läslyftet kontakta:

Erica Jonvallen, projektledare för Läslyftet, 08-527 333 35

För frågor om statsbidraget kontakta:

Veronica Persson, undervisningsråd, 08-5273 3661

Staffan Ekdal, undervisningsråd, 08-5273 3543

Senast granskad: 2016-02-04
Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten