Kompetensutveckling nyckel till skolans digitalisering

Nu presenterar vi förslag på nationell it-strategi för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Strategin innehåller förslag som syftar till att alla elever och all personal ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Det förutsätter att lärare och rektorer får kompetensutveckling och att det finns tillgång till datorer eller surfplattor.

Det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering i gymnasieskolan och vuxenutbildningen är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. Vårt förslag utgår från visionen att alla elever ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens. Det förutsätter att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. De digitala verktygen och resurserna bidrar då också till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Genom de insatser som vi föreslår skulle det kunna vara möjligt att nå denna vision år 2022.

Viktigt att utveckla personalens kompetens

Den allra viktigaste förutsättningen för att elever ska kunna få en digital kompetens är att rektorer och lärare har rätt kompetens. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling, visar vår it-uppföljning. Därför tar vi fram kompetensutveckling för både lärare och rektorer och vi föreslår att även personal inom vuxenutbildningen får kompetensutveckling.

– Redan i höst erbjuder vi kompetensutveckling med olika inriktning. Detta ska vara ett långsiktigt stöd för att utveckla skolans arbete med digitalisering, säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket. Det är viktigt att erbjuda yrkeslärare kompetensutveckling när det gäller den digitala utvecklingen inom respektive bransch. Detta ställer krav på samspelet mellan skola och arbetsliv.

Gymnasiestudier kräver egen dator eller surfplatta

Studier i gymnasieskolan ska förbereda eleverna för fortsatta studier och arbetsliv och där är den digitala kompetensen nödvändig. Vår it-uppföljning visar att 80 procent av alla gymnasieelever har fått eller fått låna en dator av skolan. Det är problematiskt ur likvärdighetssynpunkt att en del saknar ett eget digitalt verktyg. Detta eftersom allt mer av arbetet i gymnasieskolan kräver digitala verktyg även utanför skolan – till exempel för hemarbete.

– Tillgången till it varierar stort mellan elever. I förslaget till en nationell it-strategi för skolan, föreslår vi därför, som en av alla åtgärder, att alla elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till ett eget verktyg inom två år, säger Katarina Lycken Rüter.

Utmaningar i vuxenutbildningen

Elever inom vuxenutbildningen är en heterogen grupp. Dessutom ökar antalet nyanlända elever som studerat i andra länder och elevernas studielängd varierar stort. Detta ställer stora krav på de som anordnar utbildningen att ge alla vuxenstudenter möjlighetet att utveckla grundläggande digital kompetens. Vi kommer därför se över vilka ändringar i läroplan och andra regelverk som behövs för att tillgodose detta behov.

– Det är ovanligt att elever i vuxenutbildningen har en egen dator eller surfplatta. Målet i strategin är att alla elever i vuxenutbildningen ska få en likvärdig tillgång till it. Idag vet vi att förutsättningarna skiljer sig stort mellan olika utbildningsanordnare. Därför bör det ingå i skolhuvudmannens ansvar att organisera detta utifrån deras lokala förutsättningar, säger Katarina Lycken Rüter.

För frågor kontakta

Peter Karlberg, undervisningsråd, 08-527 331 67

Senast granskad: 2016-04-28