Nyheter 2017

 • 2017-11-27

  #metoo: Viktigt att skolan tar sitt ansvar

  #metoo-uppropen tydliggör att sexuella trakasserier är ett stort problem i skolan. Varje barn eller elev som utsätts för sexuella trakasserier är en för mycket. Det är därför viktigt att skolan tar sitt ansvar för att både förebygga och åtgärda kränkningar.

 • 2017-09-01

  Viktigt att minska skolsegregationen

  Skolkommissionen har tagit fram ett antal förslag för att förbättra skolan i Sverige. Vi på Skolverket instämmer i flera av bedömningarna och förslagen. Men det finns även vissa förslag som vi avstyrker. Det beror framförallt på att förslagen behöver utredas vidare för att säkerställa att de inte står i strid med exempelvis diskrimineringslagen.

 • Viktigt att möta barns och elevers oro

  Det misstänkta terrordådet påverkar oss alla. Personal på förskolor och skolor kan behöva hantera frågor och reaktioner från barn och elever.

 • 2017-02-16

  Så kan förskolan bli ännu bättre

  I våra nya allmänna råd tydliggör vi hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta eftersom vi vet att detta är en viktig grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka måluppfyllelsen. Andra områden som tydliggörs är hur introduktionen för nya förskolebarn och övergången till andra skolformer ska gå till. Dessutom redogör vi kommunernas ansvar att granska fristående förskolor.

 • Nya regler för att undervisa i ämnet specialidrott

  Skolverket har beslutat att ämnet specialidrott ska omklassificeras från yrkesämne till ett ”vissa ämne”. Det innebär att det från 1 juli 2017 krävs lärarlegitimation för att kunna få en tillsvidareanställning i ämnet specialidrott.