#metoo: Viktigt att skolan tar sitt ansvar

#metoo-uppropen tydliggör att sexuella trakasserier är ett stort problem i skolan. Varje barn eller elev som utsätts för sexuella trakasserier är en för mycket. Det är därför viktigt att skolan tar sitt ansvar för att både förebygga och åtgärda kränkningar.

Om någon anställd på förskolan eller skolan får reda på att ett barn eller en elev har upplevt eller upplever sig utsatt för sexuella trakasserier i verksamheten så måste förskolan eller skolan agera skyndsamt för att ta reda på vad som hänt och i förekommande fall få stopp på trakasserierna. Dessutom ska den som får kännedom om trakasserier rapportera händelsen till rektorn eller förskolechef som i sin tur måste rapportera till huvudmannen alltså kommunen eller ansvarig för den fristående skolan.

Viktigt att förebygga

Förskolan och skolan ska förebygga och förhindra att sexuella trakasserier överhuvudtaget förekommer. Detta är en skyldighet enligt diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder och arbetsmiljölagen. Skolan har också ett uppdrag att arbeta med detta utifrån skollagen. Läroplaner, kurs- och ämnesplaner är viktiga redskap i arbetet.

Personal i förskola och skola ska inte heller utsättas för sexuella trakasserier och ett aktivt arbete måste ske även där. Detta arbete är dessutom en viktig förutsättning för arbetet gentemot barn och elever. 

Nya regler om diskriminering

Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i nedanstående länkar vara inaktuellt. En av anledningarna till att en uppdatering av materialet har dröjt är att det finns ett förslag om att flytta över bestämmelserna i diskrimineringslagen som rör skolan till skollagen.

Material från Skolverket

Främja likabehandling – webbaserad kompetensutveckling (2016)

Omfattande och innehåller process för kollegialt lärande.

Sju timmar om - enkelt och nära

Kompetensutveckling i form av olika utvecklingspaket med namnet "Sju timmar om...". Utvecklingspaketen utgår från olika områden och innehåller material som kan användas i arbetet med att utveckla verksamheten. Följande fyra utvecklingspaket angår arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Dessa är främja likabehandling, förebygga kränkningar, åtgärda kränkningar och jämställt bemötande i förskolan.

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda (2014)

Stödmaterial som beskriver hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar.

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? (2009)

En rapport som omfattar en undersökning om barns, elevers och studerandes uppfattningar om och upplevelser av situationer där diskriminering och trakasserier förekommer i förskolan, grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan, särvux och gymnasieskolan samt i den kommunala vuxenutbildningen/SFI.  

På tal om mobbning - och det som görs (2010)

Kunskapsöversikt som beskriver hur mobbning kan förstås ur olika perspektiv och hur synen på mobbning förändrats historiskt.

Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar (2011)

I denna antologi presenteras åtta studier kring frågor som Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning 2011 gav upphov till. Studierna bygger på data från utvärderingen och har gjorts av forskare som deltog i det arbetet.

Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning (2011)

I kunskapsöversikten diskuteras olika enskilda insatser och arbetssätt som fungerar för att förebygga och åtgärda mobbning.

Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling (2011)

Material om lagens krav och huvudmannens ansvar. Riktat till rektorer och skolhuvudmän. Innehåller exempel på hur arbetet bedrivs.

Stöd avseende demokrati- och värdegrundsuppdraget i skollagen samt läroplanernas och kurs- och ämnesplaners främjande aspekter

Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (2016)

Inom ramen för skolans arbete utifrån skollagens demokrati- och värdegrundsuppdrag, läroplanerna och kurs- och ämnesplanerna så sker ett främjande arbete som har betydelse för att motverka sexuella trakasserier.  Exempel på stöd är Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (2016) som är ett stödmaterial som riktar sig till både skolpersonal och skolledare med stöd och inspiration för arbete med värdegrunden.

Att arbete med identitets-, sexualitetes- och jämställdhetsfrågor

Områden som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer ingår i läroplansskrivningarna. Skolverket har ett omfattande stödmaterial för arbetet med sex- och samlevnadsfrågor. Här finns stöd för grundskolans tidigare år, grundskolans senare år, gymnasiet och särskolan.

Sex och samlevnad i undervisningen

Filmerna här är tänkta att utgöra ett underlag för diskussion i arbetslaget eller ämnesgruppen om hur jämställdhet, könsmönster, sexualitet och relationer ska kunna integreras i undervisningen.

Undervisa om kontroversiella frågor

Vissa frågor som inryms i skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag kan uppfattas som kontroversiella och kan skapa ett spänningsfält i klassrummet vid exempelvis diskussioner. Detta förväntas pedagogen klara av att hantera. Det kan handla om områden som har med sexuella trakasserier att göra som exempelvis normer kring kön eller om jämställdhet. Många kan känna sig osäkra på hur de ska gå tillväga. Därför har en handledning tagits fram av Europarådet som ska stödja pedagoger i sin utveckling av undervisningen.

Stöd i det systematiska kvalitetsarbetet

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Ett systematiskt arbetssätt ska också prägla arbetet mot bland annat sexuella trakasserier. Skolverkets stöd för det systematiska arbetet är därför en viktig del i detta arbete.

Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2015)

Dessa allmänna råd och kommentarer vänder sig till huvudmän, förskolechefer och rektorer som ett stöd för det systematiska kvalitetsarbetet. De allmänna råden gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen.

BRUK – analysverktyg

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten.

Kvalitetsarbete i praktiken (2015)

Det här stödmaterialet handlar om hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken ute i förskolor och skolor. Stödmaterialet innehåller konkreta frågeställningar som är avsedda att underlätta arbetet med att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen. Materialet riktar sig direkt till förskollärare, fritidspedagoger, lärare och övrig personal som arbetar i förskolan och skolan.

Senast granskad: 2018-02-15