Så kan förskolan bli ännu bättre

I våra nya allmänna råd tydliggör vi hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta eftersom vi vet att detta är en viktig grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka måluppfyllelsen. Andra områden som tydliggörs är hur introduktionen för nya förskolebarn och övergången till andra skolformer ska gå till. Dessutom redogör vi kommunernas ansvar att granska fristående förskolor.

– Med våra nya allmänna råd vill vi hjälpa de ansvariga runt om i landet att skapa en så bra förskola som möjligt för alla förskolebarn i Sverige. Detta genom att bland annat ge råd om hur de kan följa upp och utveckla verksamheten systematiskt, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Skyldighet att systematiskt följa upp verksamheten

Alla som arbetar inom förskolan har enligt skollagen en skyldighet att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten. Detta för att se att verksamheten når upp till målen och i förhållande till det planera och utveckla utbildningen. I de allmänna råden finns stöd om hur detta arbete kan bedrivas.  

Resurserna ska fördelas utifrån barnens förutsättningar och behov

Ansvaret att fördela resurserna utifrån barnens förutsättningar och behov vilar på huvudmannen för förskolan och förskolechefen. För att kunna fördela resurserna utifrån barnens behov och förutsättningar behöver både huvudmannen och förskolechefen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det handlar om att sätta in insatser och resurser utifrån statistik om personalens utbildning och kompetens samt personaltäthet, barngruppens storlek och sammansättning, miljöns utformning, och socioekonomiska förhållanden.

Introduktion och övergång till andra skolformer

När ett barn ska börja i förskolan är det viktigt med en god introduktion, där hänsyn tas till barnets ålder, förutsättningar och erfarenheter. Det finns inte en generell metod som fungerar för alla barn och föräldrar. I våra nya allmänna råd tydliggör vi hur detta arbete kan bedrivas. Dessutom ger vi råd om hur övergången från förskola till förskoleklass kan bli så bra som möjligt. Här är det väldigt viktigt att kommunikationen inte brister så att viktig information om barnen förs vidare till den nya skolformen.

Kommunernas granskning av fristående förskolor brister ofta

Det är kommunerna som ansvarar för att utöva sin tillsyn gentemot fristående förskolor. Arbetet ska bedrivas regelbundet med fungerande rutiner för hur tillsynsbesluten utformas. Dessutom måste de ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning ska ges inom ramen för tillsynen och hur allt ska följas upp. I våra nya allmänna råd tydliggör vi kommunernas ansvar. Tyvärr visar Skolinspektionens granskningar att många kommuners arbete brister i detta arbete.

– Det är viktigt att kommunerna sköter uppdraget så att barnen får en förskola med hög kvalitet som de har rätt till, säger Magdalena Karlsson.

Senast granskad: 2017-02-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner