Nyhetsarkiv IT i skolan

 • 2018-01-09

  Mobiltelefoner i klassrummet inte bara ett problem

  I skolan har mobiltelefonen blivit en omstridd teknologi, störningarna från dem i klassrummet är omvittnade i media. Men forskningen inom området visar att mobiltelefoner i klassrummet inte bara är ett problem. Elever och lärare på gymnasiet använder mobiltelefonerna som verktyg i skolarbetet.

 • 2017-12-21

  Kränkningar och mobbning på internet och sociala medier

  Hur kan man förstå och möta kränkningar och mobbning på nätet? En utgångspunkt kan vara att fråga vad det innebär att gränsen mellan fritid och skola inte blir lika tydlig i och med tillgången till internet. Det som händer på internet och sociala medier, oavsett var det sker: i hemmet eller på väg till skolan, påverkar det som sker i skolan.

 • 2017-10-18

  Robotar i skolan medför etiska utmaningar

  Robotar skulle i framtiden kunna fungera som sociala aktörer i skolan – interagera med elever och främja lärande. Även om robotar potentiellt skulle kunna stödja vissa aktiviteter som är centrala i lärande, finns det risk att de för med sig negativa konsekvenser som är svåra att förutse.

 • Programmering - stöd till dig som vill lära mer

  På den här sidan har vi samlat vårt stöd till dig som arbetar i skolan och vill lära dig mer om programmering.

 • 2017-10-05

  Dra nytta av skolbibliotekens digitala kompetens

  Digital läsförståelse, informationssökning och källkritik är exempel på områden där skolbibliotekarier är experter och kan bidra till i undervisningen. Men för att skolbiblioteket ska kunna bli en naturlig del av undervisningen behöver skolbibliotekarierna se sin verksamhet ur en rektors synvinkel, menar forskaren Louise Limberg.

 • 2017-10-05

  Gå en högskolekurs i programmering

  Lärare i matematik eller teknik? Förbered dig på att undervisa om programmering - gå någon av våra högskolekurser som startar inom kort.

 • 2017-09-13

  Teknologiförståelse provas som tillvalsämne i Danmark

  Läsåret 2017/18 pågår ett försök med ett nytt tillvalsämne i årskurs 7-9 i den danska grundskolan: Teknologiförståelse. Försöket genomförs på tretton utvalda skolor i Danmark för att ta reda på om ämnet kan få en permanent plats på schemat.

 • 2017-09-08

  Kritiskt förhållningssätt till digitalisering leder till nya frågor

  Digitala verktyg ska ingå i svensk skola och förskola, Förändringar i styrdokumenten med syfte att stärka elevers digitala kompetens kommer att träda i kraft i juli 2018 och den nationella IT-strategin pekar ut centrala aspekter för att digitalisera skolan visar det tydligt. Ändå uppkommer diskussioner som lätt hamnar i ett antingen/eller-perspektiv.

 • 2017-09-05

  Så ska digitala kompetensen stärkas i Norge

  Elever ska ha ökade möjligheter att lära sig och utveckla en digital kompetens. Det är kärnan i den nationella strategin för digitaliseringen av grundskolan och gymnasiet som Norges regering presenterade den 25 augusti.

 • 2017-08-18

  Så kom programmering på skolscheman

  Forskaren Ben Williamson ger bakgrunden till hur programmering kom på skolscheman i Storbritannien.

 • 2017-06-20

  Vikten av att kunna värdera källor på internet

  Trots att de allra flesta har hört om ”fake news” verkar många läsare strunta i att granska trovärdigheten i det de läser. Elever är inget undantag. Att undervisa om källinformationens betydelse för att tolka innehåll är ett medel för att förbättra elevers förståelse av att allt som står att finna på internet inte är sant.

 • 2017-06-15

  Skolledares kompetens nyckeln för lyckad digitalisering

  Skolledarens kompetens har en stor betydelse för att skolans digitalisering ska lyckas. Det handlar om att kunna leda förändringsarbete och därför ska Danmark förnya skolledarutbildningen. I Sverige håller Skolverket på att göra klart resten av materialet för Leda digitalisering.

 • 2017-05-22

  Bättre tillgång till undervisning på fjärr och distans

  Just nu pågår flera försök att hitta bra sätt att utnyttja fjärr- och distansundervisningens möjligheter. Dessa undervisningsformer kan ge fler elever tillgång till den undervisning de annars inte haft möjlighet att få. Det kan också öppna nya pedagogiska möjligheter.

 • 2017-05-18

  Forskare undersöker hur lärare lär sig på Facebook

  Idag diskuterar många lärare undervisning och arbetssätt på exempelvis Facebook och därför ska forskare på Karlstad universitet studera hur lärare delar kunskaper och erfarenheter i sociala medier.

 • 2017-05-15

  Här hittar du våra presentationer från SETT

  På vår SlideShare-kanal hittar du våra presentationer om digitalisering av förskolan och skolan från SETT, maj 2017.

 • 2017-05-02

  Källkritik viktigare än någonsin

  Det svämmar över av information, propaganda och falska nyheter, och internet är numera den viktigaste informationskällan för de allra flesta elever. Läs om Skolverkets kompetensutveckling för lärare och skolbibliotekarier om kritisk användning av nätet.

 • 2017-05-02

  Stärk din förmåga att leda skolans digitalisering

  Nu finns kompetensutveckling för skolledare eller huvudman. Du blir bättre på att leda arbetet med skolans digitalisering. Lär tillsammans med dina kollegor. På vår lärportal hittar du allt material.

 • 2017-04-03

  Remiss: alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering

  Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i skolan lägger Skolverket snart ett förslag på hur alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. Dessutom ska flera befintliga kurser revideras för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov. Lämna synpunkter på förslagen fram till den 2 maj.

 • 2017-03-27

  Stöttande skrivpedagogik med IKT-stöd ger bättre prestationer

  Stöttande skrivpedagogik i kombination med IKT som stödjande verktyg ger positiva effekter på elevers skriftspråksutveckling. Det visar Åke Grönlund och Annika Agélii Genlotts två studier från 2013 respektive 2016. Resultaten bekräftar de båda forskarnas hypoteser om vad som kan antas vara effektiv undervisning för att elever ska utveckla sina förmågor avseende literacy och matematik.

 • 2017-03-13

  Bli bättre på säker internetanvändning

  Nu finns nytt material som ger dig och dina kollegor bättre förutsättningar att förstå elevernas sampel på nätet. Med hjälp av materialet kan du tillsammans med eleverna diskutera hur de kan undvika onödiga risker.

 • 2017-03-09

  Innovationscenter ska stötta skolutvecklingen i Finland

  Skolans digitalisering är ett av utvecklingsområdena i Finland. Den 1 mars startade Utbildningsstyrelsens innovationscenter som ska stötta utvecklingsarbetet på skolor. Det handlar till exempel om att skala upp idéer som tagits fram på gräsrotsnivå och att ta fram utvecklingsmodeller. Finska regeringen ska även satsa på att ge alla grundskolor tillgång till tutorlärare som kan vägleda kollegor i utvecklingsarbetet.

 • 2017-03-09

  Digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

  Nu har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildningen. Läs mer om beslutet och det stöd Skolverket erbjuder.

 • 2017-03-02

  Se inspelade webbinariet om skolans digitalisering

  Nu kan titta på en inspelning av webbinariet från den 1 mars och läsa frågor och svar.

 • 2017-03-01

  Danska elever ska lära sig källkritik med tjänsten Søgsmart

  Med tjänsten Søgsmart ska danska elever lära sig att systematiskt söka och värdera information från olika medier - under ledning av en lärare. Søgsmart finns nu bara årskurs 3-4, men från och med i höst kommer även elever i årskurs 5-6 och 7-9 ha tillgång till den.

 • 2017-02-14

  Så kan ni anordna fjärrundervisning

  I vissa ämnen är det svårt att hitta behöriga lärare eller så är elevgrupperna för små – då kan fjärrundervisning vara ett alternativ. Kommuner eller enskilda huvudmän som anordnar utbildning i grund- och gymnasieskolan kan därför ansöka till Skolverket om att delta i en försöksverksamhet. Sista ansökningsdag är den 15 mars.

 • 2017-02-02

  Mer vardagsnära programmering med micro:bit

  Micro:bit är en liten dator som ska bidra till mer vardagsnära programmering. BBC har delat ut runt miljon sådana till skolor i Storbritannien. Forskare ser en pedagogisk nytta med mcro:bit men lärare behöver mer stöd för att kunna använda den i undervisningen.

 • 2017-01-11

  Flera länder inför programmering i skolan men på olika sätt

  Det finns både likheter och skillnader i hur olika länder inför programmering i skolan. Ibland är programmering en del av teknikämnet. Det kan också utgöra moment i andra ämnen eller vara en ämnesövergripande del av undervisningen. Här är några exempel.

 • 2016-12-19

  Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

  Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror.

 • 2016-12-13

  Norge vill öka digitala tillgängligheten i skolan

  Norska regeringen vill att lärplattformar, läromedel och andra digitala lärresurser ska vara tillgängliga för alla. Under våren 2017 kommer ett lagförslag att läggas fram i Stortinget. Om det antas ska alla nya lärplattformar, läromedel och andra digitala lärresurser från och med 2018 vara utformade så att de fungerar för alla.

 • 2016-12-02

  Dela digitalt och utveckla tillsammans

  Dela med dig av vad du gör, inspireras av andra, hitta samarbetspartners och genomför projekt tillsammans. Allt detta kan du göra med tjänsten Dela Digitalt som är för alla som arbetar inom offentlig sektor, till exempel förskola, skola och vuxenutbildning. På Omvärldsbloggen kan du läsa mer om tjänsten.

 • 2016-11-16

  Utveckla digital kompetens

  Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg. Skolverket har också tagit fram material för både lärare och skolbibliotekarier kring kritisk användning av nätet.

 • 2016-11-14

  Hjälp elever att agera säkert och ansvarsfullt på nätet

  Det finns två guider som du kan använda tillsammans med dina elever. Den ena handlar om vad elever kan göra om någon mobbar dem på nätet. Den andra handlar om vad elever ska tänka på innan de publicerar inlägg på nätet.

 • 2016-11-14

  Digitalisering – vardag i skolan i Frankrike

  Franska lärare får utbildning i it-verktyg och teknikens möjligheter. Skälet är att rusta eleverna för morgondagens arbetsliv. Läroplanen har redan ändrats och snart ska en statlig tjänst hjälpa att välja digitalt material för undervisningen.

 • 2016-11-03

  Remiss: Barns digitala kompetens i förskolan

  Digital kompetens ska skrivas in i förskolans läroplan. Fram till den 1 december kan du läsa och lämna synpunkter på förslagen.

 • 2016-10-31

  Danska skolor provar fjärrundervisning

  Danmark inleder en försöksverksamhet med fjärrundervisning i början av nästa år. Målet är att höja kvaliteten på undervisningen på skolor där det inte finns tillräckligt med behöriga lärare på plats. Verksamheten ska också utforska nya sätt att använda it och digitala medier i undervisningen.

 • 2016-10-25

  Friare lärmiljö kan bli problematisk för distanselever

  Både inre och yttre motivation är av betydelse för att eleverna ska lyckas med sitt lärande på distans. Det gäller att skapa lärandeprocesser som betonar interaktivitet, kommunikation och samarbete, menar Charlotta Hilli som skrivit en avhandling om lärande i virtuella miljöer.

 • 2016-10-17

  Digitala verktyg olika bra på att visa vad eleverna förstår

  Lärare behöver använda flera olika metoder för att få syn på hur eleverna utvecklar sin förståelse, och det är här de digitala verktygen kan få betydelse. Men det är inte alla verktyg som hjälper läraren att få syn på vad eleverna har förstått.

 • 2016-09-23

  Finland har börjat med digitala prov i studentexamen

  Under höstens studentexamen gör finska elever proven i geografi, tyska och filosofi digitalt. Planen är att alla ämnesprov blir digitala till 2019. Eleverna gör proven på en bärbar dator som är kopplad endast till ett lokalt nätverk och säkerheten kring proven är hög.

 • 2016-09-21

  Bibliotekarien lär gymnasister söka klokt

  Med sina föreläsningar i sökkritik vill bibliotekarien Magdalena Paulsson ge eleverna en medvetenhet och ett kritiskt öga till information på internet.
  – Det är viktigare än att de får en uppsättning tekniska färdigheter, hur man ska gå till väga punkt för punkt, säger hon.

 • 2016-08-25

  Så får skolan använda andras material

  Guiderna reder ut vad som gäller när lärare och förskollärare använder andras bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik och texter i skolan och på nätet.

 • 2016-08-25

  Danmark planerar för en virtuell skolportal

  Den danska användarportalen ska samla alla tjänster som skolledare, lärare, elever och föräldrar behöver i sin vardag. Tanken är att portalen ska ge stöd åt lärarens pedagogiska arbete och tillgång till digitala lärresurser för skolarbete. Kommunikationen med föräldrar ska också underlättas.

 • 2016-08-12

  Försök med programmering som tillval i Norge

  I höst inleds ett treårigt försök med programmering som tillval i grundskolans tre sista år i Norge. I juni var 146 skolor i 53 kommuner med och fler har tillkommit sedan dess. Utdanningsdirektoratet har tagit fram en försöksläroplan för programmering och en vägledning till den. Som stöd erbjuder Senter for IKT i utdanningen en öppen kurs på nätet som ger en introduktion till undervisning i programmering.

 • 2016-08-12

  Teknikämnet får en digital del i Nya Zeelands läroplan

  I Nya Zeeland ska digital teknik och datavetenskap bli en del av teknikämnet i skolan från och med årskurs ett. Alla elever ska ha en grundläggande förståelse av digital teknik när de slutar grundskolan. Det ska också bli möjligt att fördjupa sig på gymnasiet och att inkludera detta i studentexamen som en del av teknikämnet.

 • 2016-08-11

  I USA ska skolbiblioteken driva på skolans digitalisering

  USA satsar på digitaliseringen av skolan och skolbiblioteken kommer att fungera som en drivande kraft för den pedagogiska utvecklingen. Skolbibliotekarierna ska planera undervisningen tillsammans med lärare och utveckla lärares digitala kompetens. De ska också verka för att alla har tillgång till den infrastruktur som behövs i en digital skola.

 • 2016-06-20

  Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan

  Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna. Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle.

 • 2016-06-03

  Erfaren medskapare krävs för barnens musiklek

  När förskole- och fritidshemsbarn samspelar kring musikteknologi är låtsasleken viktig. Men för att leken med det digitala instrumentet ska komma igång och bli meningsfull, är lärarens aktivitet avgörande.

 • 2016-04-28

  Kompetensutveckling nyckel till skolans digitalisering

  Nu presenterar vi förslag på nationell it-strategi för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Strategin innehåller förslag som syftar till att alla elever och all personal ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Det förutsätter att lärare och rektorer får kompetensutveckling och att det finns tillgång till datorer eller surfplattor.

 • 2016-04-11

  Reflektion och diskussion viktigt i spelbaserat lärande

  Vad krävs för att en skola eller en lärare ska kunna göra datorspelande till en del av sin verksamhet? Vad krävs av spelutvecklare för att de ska kunna skapa spel som faktiskt fungerar bra i skolmiljöer rent praktiskt?

 • 2016-04-05

  Så kan skolan bättre ta vara på möjligheterna med it

  Skolverket presenterar nu förslag på nationell strategi om hur skolan bättre kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Dessutom redovisar vi resultatet från vår it-uppföljning. Uppföljningen visar bland annat på stort behov av kompetensutveckling och ojämn fördelning av digitala verktyg.

 • 2016-04-04

  Hat på nätet – hur tar vi upp det i skolan?

  Exempel: Skolpersonalen får reda på att några elever på skolan blivit utsatta för trakasserier på Instagram och Facebook. I flera fall handlar det om att eleverna blivit utsatta för rasistiska och främlingsfientliga påhopp.

 • 2016-03-31

  USA forsätter att digitalisera skolan

  I USA driver man på digitaliseringen av skolan bland annat genom en kampanj att ersätta minst en lärobok med öppna lärresurser under 2016. Det finns också satsningar på den tekniska infrastrukturen och digitaliseringen av administrationen. Ett självskattningsverktyg ska hjälpa skolors arbete med digitalisering.

 • 2016-03-23

  Nya sätt att undervisa testas i ett europeiskt projekt

  Europeiska projektet Collaborative Education Lab ska utveckla och testa scenarier för undervisningen. Dessa kommer även att innehålla förslag på hur bedömningen av elevernas lärande kan gå till. Syftet är att lyfta fram värdet med kollaborativt lärande och göra det enklare för lärare att hitta nya vägar för sin undervisning.

 • 2016-03-18

  Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan

  Att ha digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Under 21-29 mars kan den som vill lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik.

 • 2016-03-16

  Danska elever ska utveckla sitt digitala skapande

  Danmark har under fem år arbetat med att digitalisera skolan utifrån en nationell strategi. I strategin ingår olika satsningar. En sådan är digitala demonstrationsskolor. Danmarks Evalueringsinstitut har inspirerande exempel från dessa skolor.

 • 2016-03-16

  Anmäl dig till kurser hos European School Academy

  Utveckla din digitala kompetens med European School Academy. I april startar kurserna Digital Skills in your Classroom och Games in Schools. Den första hjälper dig att använda digitala verktyg och resurser i undervisningen. Den andra ger dig verktyg att utnyttja spelens potential i undervisningen. Anmäl dig nu.

 • 2016-03-15

  Stort behov av kompetensutveckling i norska förskolor

  Surfplattan används i allt högre grad i norska förskolor. Pedagogerna har ett stort behov av kompetensutveckling, framför allt om den pedagogiska användningen av tekniken. Men kompetensutvecklingen håller inte alls i samma takt som förskolor köper in teknik. Det visar undersökningen Barnehagemonitor 2015

 • 2016-03-04

  Elever från Norden visar hur de använder it i skolan

  På Nordic@Bett 2016 berättade elever från nordiska länder om hur de använder it i skolan. I publiken fanns för chefer och beslutsfattare från Norden.

 • 2016-03-04

  Vägledning för huvudmän om digitala lärresurser

  Det räcker inte att lärare och elever blir duktiga på att använda datorer och plattor för att de ska öka sin digitala kompetens. Skolor behöver också en bättre tillgång till digitala lärresurser. För att tillgången till digitalt skolmaterial ska kunna öka behöver huvudmän och leverantörer ha kunskap om tekniska standarder och lösningar som underlättar detta. Därför har Swedish Standards Institute gett ut en ny version av sin vägledning för digitala lärresurser.

 • 2016-02-29

  Programmering på schemat i England

  I den engelska läroplanen ingår programmering i två ämnen. Målet är att eleverna ska utveckla en förståelse för hur tekniken fungerar och lära sig att lösa praktiska problem med teknikens hjälp. Som stöd för undervisningen har BBC tagit fram tv-program och liten enkel dator som skolor kommer att få.

 • 2016-02-15

  Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor

  Här är listan över de skolutvecklingsprogram som vi på Skolverket kommer genomföra för att stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen. Dessutom kommer en insats inriktas för att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor.

 • 2016-02-08

  Kompetensutveckling gör teknikstött lärande hållbart

  Behov av kompetensutveckling – på alla plan – blir synligt i Marcia Håkanssons Lindqvists avhandling om digitala teknologier och teknikstött lärande.

 • 2015-12-21

  Välkommen till en nordisk eftermiddag på Bett

  Varmt välkommen till en nordisk eftermiddag på Bett i London den 21 januari. Du får ta del av forskning och exempel på innovativ användning av it. Här möter de nordiska erfarenheterna en internationell publik. Du deltar gratis. Anmäl dig redan nu!

 • 2015-07-31

  Läs årskursindelade artiklar om hur lärare arbetar med källkritik

  Läs årskursindelade artiklar om hur lärare arbetar med källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor.

 • 2015-06-09

  Så kan du värdera digitala lärresurser

  Det finns inte någon enkel mall för att värdera olika lärresurser eftersom en resurs kan ha god pedagogisk kvalitet i ett sammanhang, men inte nödvändigtvis i en annan. Men du kan ställa ett antal frågor som hjälper dig att värdera.

 • 2015-05-13

  Hjälp elever att agera säkert på nätet

  Nu finns det två guider som du kan skriva ut och sätta upp i till exempel klassrummet eller skolbiblioteket. Den ena visar vad elever ska tänka på innan de publicerar inlägg på nätet. Den andra tar upp vad elever kan göra om någon mobbar dem på nätet.

 • 2015-03-10

  Bli bättre på att undervisa i källkritik

  Majoriteten av eleverna använder internet i skolarbetet och det kan vara svårt att skilja sant från falskt. Utveckla din undervisning i källkritik tillsammans med dina kollegor. Här får ni texter, en film och diskussionsfrågor om källkritik för yngre elever. Det tar cirka sju timmar för er att ta er genom hela materialet. Ni väljer själva tid och takt.

 • 2013-06-14

  Unga om kränkningar på nätet

  Intervju med några gymnasieelever

 • 2011-07-12

  Omvärldsbloggen: Samtal om skolans pedagogiska it-utveckling

  Under Almedalsveckan arrangerade Intel ett seminarium kring it-utvecklingen i skolan och vad som krävs för att den ska ske på ett likvärdigt sätt i hela landet.

 • 2011-06-01

  Utbildning viktigt i Australiens digitala strategi

  Australiens nationella satsning på att lyfta fram den pedagogiska it-användningen på landets lärarutbildningar är en del av en treårig digital strategi för landets lärare och skolledare.

 • 2011-05-30

  De ungas egna frågor ger svaren

  Hur kan vi förstå hur unga använder medier? Genom att fråga dem. Eller genom att eleverna formulerar sina egna frågor. Så har Patrik Hernwall och Annika Lindkvist från Södertörns högskola gjort.

 • 2011-05-26

  Om personuppgiftslagen i skolan

  Vad bör vi tänka på när vi publicerar uppgifter om andra människor på nätet? Ämnet togs upp under en konferens i Datainspektions regi.

 • 2011-05-23

  Framtidens lärande

  I Omvärldsbloggen finns det tre inlägg från konferensen Framtidens lärande 2011. Läs till exempel om Skolinspektionens kommande granskning av skolors it-användning.

 • Polhemsskolan arbetar framgångrikt för trygghet i skolan
 • Elever från Norden visar hur de använder it i skolan
 • Historiebruk och källkritik i forskning och praktik
 • Flera länder inför programmering i skolan men på olika sätt
 • Digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner
 • Olof Andersson, Anette Holmqvist, Lars Lingman, Marie Tängdén, Jessika Paulsson och Peter Karlberg
 • Källkritik viktigare än någonsin
 • Här hittar du våra presentationer från SETT