Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering

Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i skolan har Skolverket beslutat att alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. Dessutom har befintliga kurser reviderats för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov.

Programmering

Kursen programmering 1 breddas och läggs in i alla programfördjupningar. Kursen datalogi byter namn till programmering 3 och kursen industriell programmering ersätts av ämnet och kursen tillämpad programmering.

Tillämpad programmering

För att programmeringskunskaperna ska bli så användbara som möjligt införs ett nytt ämne, tillämpad programmering, som ska kunna koppla ihop programmering med programmets karaktär. Till exempel ska elever på estetiska programmet kunna lära sig att programmera musik medan elever på industritekniska programmet ska kunna lära sig att programmera robotar för smart industri och spelprogrammering ska finnas som en möjlig specialisering inom teknikprogrammet. I det förslag som tidigare var ute på remiss föreslogs tillämpad programmering bygga på programmering 1, men efter synpunkter från remissinstanserna har detta tagits bort.

Ämnet tillämpad programmering ingår nu i alla programfördjupningar.

Webbteknik

Ämnet webbteknik har delats i tre nya ämnen: mobila applikationer, webbserverprogrammering och webbutveckling. I ämnet webbserverprogrammering tillkommer kursen webbtjänster.

Övriga förändringar

I ämnena datalagring, gränssnittsdesign och mjukvarudesign sker mindre förändringar.

Tidsplan

De nya ämnesplanerna gäller från 1 augusti 2017, och kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats samma dag.

För de elever som har påbörjat någon av kurserna ovan gäller de gamla ämnesplanerna till dess att kursen är avslutad. Övriga elever läser enligt de nya ämnesplanerna från och med höstterminen 2017.


Kontakt

Gunilla Rooke, gunilla.rooke@skolverket.se

Hans Almgren, hans.almgren@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Gymnasieenheten