Digital kompetens stärks i vuxenutbildningen

Nu finns förslag på hur digital kompetens, och till viss del även programmering, kan förtydligas i kursplanerna inom komvux på grundläggande nivå och särvux på grundläggande nivå. Skolverket har tagit fram förslagen som nu går ut på remiss. Förslagen publiceras även här på webbplatsen så att den som vill kan lämna synpunkter.

Förändringarna i kursplanerna ska bidra till att eleven i undervisningen utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevens förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt och att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik.

I arbetet med att ta fram förslagen har följande utgångspunkter varit centrala:

  • Komvux på grundläggande nivå och särvux på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan respektive grundsärskolan. Mot denna bakgrund har likvärdigheten med grundskolans och grundsärskolans kursplaner varit en central aspekt.
  • Komvux och särvux på grundläggande nivå är rättighetslagstadgade utbildningar som syftar till att ge vuxna de kunskaper de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt för att möjliggöra fortsatta studier. Detta breda syfte har varit en central utgångspunkt för de förändrade skrivningarna och det är utifrån vuxenperspektivet och vuxnas lärande som arbetet tagit sitt avstamp.
  • Vuxenutbildningen har en heterogen målgrupp med elever som har olika behov och förutsättningar samt olika mål med sina studier. Individanpassning och flexibilitet är bärande tankar inom vuxenutbildningen och i förslagen har hänsyn tagits till detta.

Digital kompetens i komvux på grundläggande nivå

Fokus i Skolverkets förtydligande av digital kompetens i kursplanerna inom komvux på grundläggande nivå har framför allt legat på de kursplaner vars motsvarigheter inom grundskolan har ändrats. Det vill säga framför allt kurserna matematik, svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap, biologi, fysik och kemi. Förslag på ändringarna omfattar alltså inte samtliga kursplaner. Ändringarna bygger på ändringar i regeringens beslut rörande grundskolan från den 9 mars 2017.

Ändringsföreskrift föreskrifter nationella it-strategier komvux på grundläggande nivå (1,1 MB)

Digital kompetens i särvux på grundläggande nivå

Inom särvux på grundläggande nivå finns förslag på ändringar i samtliga kursplaner. Mer omfattande förslag till förändringar finns i kursplanerna för matematik, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Mindre omfattande förslag till förändringar finns i övriga kursplaner. Ändringarna bygger delvis på Skolverkets förslag för grundsärskolan som var på extern remiss våren 2016 (Skolverkets dnr 2015:1608).

Ändringsföreskrift föreskrifter nationella it-strategier särvux på grundläggande nivå (353 kB)

Nu vill vi ha synpunkter

Skolverket har under våren 2017 arbetat med referensgrupper, bjudit in till olika samråd och träffat rektorer, lärare, myndigheter och organisationer för att få in synpunkter. Vi är nu framme vid kursplaneförslag som vi gärna vill ha synpunkter på.

Ange Skolverkets diarienummer 6.1.1- 2017:00341 om synpunkterna rör kommunal vuxenutbildningen på grundläggande nivå.

Ange Skolverkets diarienummer 6.1.1-2017:413 om synpunkterna rör särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.

Vid frågor kontakt Maria Skoglöf på telefon 08- 527 335 97.

Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast måndagen den 19 juni 2017 och skickas via e-post till: vux.remiss@skolverket.se

Konsekvensutredning föreskrifter nationella it-strategier komvux och särvux på grundläggande nivå (192 kB)

Senast granskad: 2017-05-19