Samla och analysera

Learning analytics handlar om att samla och analysera data på olika nivåer för att förbättra förutsättningarna för elevers lärande. Det handlar också om att ge stöd för lärarens bedömning liksom beslutsstöd på huvudmannanivå. Insamlingen av data aktualiserar också frågor om vad som är önskvärt och lämpligt att samla.

Att använda data som underlag för att fatta beslut är inget nytt. En lärare gör det hela tiden - samlar kunskap om elevernas sätt att lära, förståelse och resultat med mera. Under de senaste åren har möjligheterna att göra detta med digitalt stöd ökat till exempel genom användningen av lärplattformar och verktyg för individuella utvecklingsplaner. Samtidigt som vi ser hur den tekniska utvecklingen kraftigt ökar möjligheterna för att samla data aktualiseras frågor om vad som är önskvärt och lämpligt. Nu har utvecklingen tagit fart i olika delar av världen och man kan se exempel på omfattande arbete och användande av insamlad data i till exempel USA.

Lace-projektet

Learning Analytics ingår i EU:s 7:e ramprogram och anses intressant av Kommissionen men omnämns också i Horizon Report som en kommande teknologi. Även vi i Sverige behöver kunna förhålla oss till utvecklingen kring learning analytics, förmedla kunskap men också kunna peka på de faror och problem som kan vara förknippat med användandet. Just nu är kunskapen om learnings analytics låg inom utbildningsväsendet, marknaden omogen och användandet ojämt fördelat. Det saknas också evidens när det gäller effektivitet. Skolverket deltar därför i projektet Lace som handlar om att reducera risker och samtidigt få så stor nytta som möjligt. Målen för projektet beskrivs så här:

 • Promote knowledge creation and exchange
 • Increase the evidence base
 • Identify future directions
 • Build consensus on interoperability and data sharing

Projektet sätter de pedagogiska frågorna främst. Fokus ligger på lärares (och elevers och studenters) perspektiv till exempel vad gäller effektivitet och bedömning. Inom Lace finns delprojekt som täcker sektorerna skola, arbetsliv och högre utbildning. Skolverket ansvarar för skolområdet och kommer att anordna och delta i aktiviteter där aktörer och intressenter kan samlas för att sprida information, samla in erfarenheter, identifiera och samla in evidens, skriva artiklar och rapporter samt bidra till en för projektet gemensam Evidens Hub.

Deltagare är

 • Skolverket
 • Open Universiteit Nederland
 • University of Bolton
 • Open University UK
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Kennisnet
 • Infinity Technology Solutions S.p.A.
 • European Distance and E-Learning Network
 • Audiovisual Technologies, Informatics & Telecommunications

Kontakt Peter.karlberg@skolverket.se

Senast granskad: 2015-03-25