Grundskoleutbildningens digitalisering

Använd digitala verktyg i undervisningen för att utveckla elevernas digitala kompetens. Det kan till exempel handla om att visualisera begrepp för att öka förståelse, att öka klassrumskommunikationen, eller att bjuda in omvärlden i klassrummet med hjälp av videomöten. Då ökar du elevernas förutsättningar att lära sig och de får en digital kompetens med sig till fortsatta studier.

En lärare pratar med elever som jobbar med plattor

Därför behöver du vässa din digitala kompetens

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Därför ska utbildningen bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens och ge dem förutsättningar att leva och verka i ett modernt samhälle. Därför är det viktigt att undervisningen utvecklas i takt med samhället. Du som arbetar i skolan eller på fritidshemmet behöver förstå hur digitala verktyg och medier kan användas i undervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling.

Planera utifrån läroplanen och kursplanerna

Den reviderade läroplanen och kursplanerna hjälper dig att se vad din undervisning ska behandla för att stärka elevernas digitala kompetens. För att du och dina kollegor ska komma igång med arbetet kan ni använda er av kommentarmaterialet och diskussionsunderlaget.

Stöd i arbetet

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå
Diskussionsunderlag: Digital kompetens i förskoleklassen

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i fritidshemmet

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

Läs om förändringarna

Du ska använda de nya läroplanerna och kursplanerna från och med 1 juli 2018 men det är möjligt att börja arbeta utifrån dem redan från 1 juli 2017. De reviderade läroplanerna kommer att finnas tillgängliga som pdf-filer och trycksaker. Här kan du läsa om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de stycken där det har gjorts förändringar:

Ändringar i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (1,8 MB)

Ändringar i läroplanen för grundsärskolan (380 kB) Ändringar i läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (376 kB) Ändringar i läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (356 kB)

Läs mer om vad som ändrats och inte ändrats

Programmering i undervisningen

Programmering har införts som ett inslag i ämnena samhällskunskap, matematik och teknik. Det omfattar bland annat att skriva kod, men även vidare perspektiv som kreativt skapande, problemlösning, styrning, simulering samt demokratiska dimensioner. Detta vidare perspektiv på programmering är en viktig utgångspunkt i utbildningarna.

Programmering - stöd till dig som vill lära mer

Din kompetens är avgörande för undervisningen

Eleverna utvecklar digital kompetens både inom och utanför skolan och fritidshemmet. Därför är det viktigt att undervisningen bygger på elevernas kunskaper och erfarenheter. Som pedagog behöver du förstå elevernas digitala vardag för att kunna ta in den i undervisningen. Genom din profession och med grund i din egen digitala kompetens kan då undervisningen ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Som lärare behöver du ha kunskap om bland annat:

  • hur digitaliseringen påverkar oss som individer och samhällets utveckling,
  • hur digitala verktyg och medier kan användas i undervisningen för att förstärka elevernas kunskapsutveckling,
  • hur elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper kan användas i undervisningen, och
  • vilka aspekter av digital kompetens som är aktuella i din undervisning och på vilket sätt de kan ingå.

Vi erbjuder kompetensutveckling

På vår lärportal hittar du material för kollegialt lärande om digitalisering:

Kritisk användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan.

Kritisk användning av nätet

Leda och lära i tekniktäta klassrum är en modul som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Leda och lära i tekniktäta klassrum

Digitalt berättande är en modul som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Digitalt berättande

Säker användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan

Säker användning av nätet

På lärportalen finns mer material som rör digitaliseringen. Se materialet under:

Matematikundervisning

Undervisning i naturvetenskap och teknik

Språkutvecklande arbete i alla ämnen

Webbkursen Om programmering vänder sig till alla som arbetar i skolan och förskolan. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor. Den tar cirka16 timmar att genomföra.

Om programmering- webbkurs

Få inspiration till din undervisning

Här finns ett urval material som du kan inspireras av. På vår Youtube-kanal hittar du filmer där lärare beskriver hur de använder digitala verktyg i undervisningen och arbetar med källkritik. Här är ett smakprov.

Se alla filmer om digitalisering

Naturvetenskap och teknik: Hälsoprojekt med IKT
Naturvetenskap och teknik: Uttrycksformer för upptäckare
Informationssökning, källkritik och säkerhet på nätet
Checklista för att värdera och välja digitala lärresurser

Senast granskad: 2017-10-24