Gymnasieutbildningens digitalisering

Använd digitala verktyg i undervisningen för att utveckla elevernas digitala kompetens. Det kan till exempel handla om att visualisera för att öka förståelsen, att öka klassrumskommunikationen, eller att bjuda in omvärlden med hjälp av videomöten. Då ökar du elevernas förutsättningar att lära sig och de får en digital kompetens med sig till fortsatta studier och arbetsliv.

Därför behöver du vässa din digitala kompetens

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens och ge dem förutsättningar att leva och verka i ett modernt samhälle. Därför är det viktigt att undervisningen utvecklas i takt med samhället. Du som arbetar i skolan behöver förstå hur digitala verktyg och medier kan användas i undervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling.

Planera utifrån läroplanerna, examensmålen och ämnesplanerna

Den reviderade läroplanen, examensmålen och ämnesplanerna hjälper dig att se vad din undervisning ska behandla för att stärka elevernas digitala kompetens. Kommentarmaterialet till läroplanerna och diskussionsunderlaget kan du använda för att komma igång med arbetet, tillsammans med dina kollegor eller på egen hand.

Stöd i arbetet

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå
Diskussionsunderlag: Digital kompetens i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Läs mer om förändringarna

Du ska använda de nya styrdokumenten från och med 1 juli 2018 men det är möjligt att börja arbeta utifrån dem redan från 1 juli 2017. De reviderade läroplanerna kommer att bli tillgängliga som pdf-filer och trycksaker. Här kan du läsa om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de stycken där det har gjorts förändringar:

Ändringar i läroplanen för gymnasieskolan (768 kB)

Ändringar i ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen (3,7 MB)

Ändringar i examensmålen för nationella program (2,3 MB)

Ändringar i läroplanen för gymnasiesärskolan (756 kB)

Läs mer om vad som ändrats och inte ändrats

Programmering i gymnasieskolans undervisning

Programmering är ett ämne i gymnasieskolan. Det finns också inslag av programmering i många karaktärsämneskurser på olika program. I revideringen har programmering även införts som ett inslag i matematik 3b, 1c, 2c, 3c, 4, 5 och specialisering.

Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering

Din kompetens är avgörande för undervisningen

Eleverna utvecklar digital kompetens både inom och utanför utbildningen. Därför är det viktigt att undervisningen bygger på elevernas kunskaper och erfarenheter. Som pedagog behöver du kunna förstå deras digitala vardag för att kunna ta in den i undervisningen. Genom din profession och med grund i din egen digitala kompetens kan undervisningen ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Som lärare behöver du ha kunskap om bland annat

  • hur digitaliseringen påverkar oss som individer och samhällets utveckling,
  • hur digitala verktyg och medier kan användas i undervisningen för att förstärka elevernas kunskapsutveckling,
  • hur elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper kan användas i undervisningen, och
  • vilka aspekter av digital kompetens som är aktuella i din undervisning och på vilket sätt de kan ingå.

Vi erbjuder kompetensutveckling

På vår lärportal hittar du material för kollegialt lärande om digitalisering:

Kritisk användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan.

Kritisk användning av nätet

Leda och lära i tekniktäta klassrum är en modul som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Leda och lära i tekniktäta klassrum

Digitalt berättande är en modul som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Digitalt berättande

Säker användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan

Säker användning av nätet

Webbkursen Om programmering vänder sig till alla som arbetar i skolan och förskolan. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor. Den tar cirka16 timmar att genomföra.  

Om programmering - webbkurs

På lärportalen finns mer material som rör digitaliseringen. Se materialet under:

Matematikundervisning

Undervisning i naturvetenskap och teknik

Språkutvecklande arbete i alla ämnen

Få inspiration till din undervisning

Här finns ett urval material som du kan inspireras av. På vår Youtube-kanal hittar du filmer där lärare beskriver hur de använder digitala verktyg i undervisningen och arbetar med källkritik.

Se alla filmer om digitalisering
Naturvetenskap och teknik: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Naturvetenskap och teknik: Hälsoprojekt med IKT
Informationssökning, källkritik och säkerhet på nätet
Checklista för att värdera och välja digitala lärresurser

Senast granskad: 2017-10-24