Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor

Även om skolans digitalisering kan upplevas som tekniktung handlar den främst om att förändra arbetssätt. Regeringen har nyligen beslutat om förändringar i styrdokumenten kring digital kompetens och du kan redan nu förbereda inför dessa förändringar. Grunden är att ge barn och elever bra förutsättningar att lära sig och att de har en digital kompetens med sig i studier och arbetsliv.

Skolledningen arbetar vid bordet.

Som skolledare och beslutsfattare organiserar och leder du förändringsarbetet, och engagerar din personal i det. Din uppgift är att göra strategiska vägval som leder till att undervisningen utvecklas och måluppfyllelsen ökar. I det ingår också hur administrationen ska göras mer effektiv så att lärare får mer tid för undervisningen. Du behöver inte kunna samma saker som din personal men du behöver kunna förstå deras pedagogiska användning av digitala verktyg och digitalt material för att kunna fatta rätt beslut och ge stöd.

Som skolledare och beslutsfattare behöver du ha kunskap om

 • digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner
 • hur digitala verktyg, nätverk, och olika läromedel ska samverka på bästa sätt
 • hur ni kartlägger, och planerar skolutveckling baserad på fakta och forskning
 • hur ni gör och förankrar strategiska vägval
 • hur ni gör och kommunicerar en utvecklingsplan med lång- och kortsiktiga mål

Digital kompetens har förtydligats

Skrivningarna om digital kompetens har förtydligats och förstärkts i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar sin digitala kompetens genom att få:

 • Förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället
 • Stärkt förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster.
 • Stärkt förmåga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.
 • Stärkt förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Från och med 1 juli 2018 ska ändringarna tillämpas men redan från 1 juli 2017 kan huvudmän välja att tillämpa de reviderade styrdokumenten. Ert arbete på skolan med att ta er an de nya skrivningarna om digital kompetens bör påbörjas redan nu för att kunna möta det behov av kompetensutveckling som eventuellt uppstår.

Läs om förändringarna i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål

Att omsätta förändringarna i praktiken

Att förändringar omsätts i praktik är ett gemensamt ansvar för huvudman, rektor och lärare. Huvudmannen och rektorn har ansvar för att skapa förutsättningar så att lärarna kan arbeta utifrån de mål och riktlinjer som anges i läroplanen. Läraren har ansvar för att utforma undervisningen i enlighet med läroplanen. Rektorn bör se till att verksamheten genomförs utifrån den gjorda planeringen. Vi har tagit fram material för att underlätta detta arbete.

Kommentarmaterial

Det finns två generella kommentarmaterial om digital kompetens:

Få syn på digitaliseringen – ett kommentarmaterial för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Få syn på digitaliseringen – ett kommentarmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och gymnasial vuxenutbildning

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom förstärkningarna och förtydligandena om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

Många av de ämnesspecifika kommentarmaterialen som redan finns publicerade kommer fortlöpande också att revideras med anledning av förändringarna rörande digital kompetens.

Diskussionsunderlag

Med diskussionsunderlagen vill vi hjälpa skolans personal att tillsammans reflektera över de förtydliganden och förstärkningar som har gjorts i läroplanen när det gäller digital kompetens och vad de innebär för deras undervisning. Diskussionsunderlaget kan även användas för självständiga reflektioner. Det finns diskussionsunderlag för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, gymnasieskolan samt för vuxenutbildningen. Det finns även underlag för dig som rektor och för huvudman.

Grundskolan

Förskoleklassen

Fritidshemmet

Gymnasieskolan

Vuxenutbildningen

Rektor

Huvudman

Rektors förberedelse med förändringarna

Du som rektor behöver få syn på ändringarna i styrdokumenten. Här ges ett förslag på en struktur för ditt arbete. Det kan vara lämpligt att göra det tillsammans med din ledningsgrupp eller motsvarande men du kan också göra det tillsammans med en grupp lärare.

1. Se filmen om läroplansförändringarna.

2. Läs läroplanen del 1 och 2 och fokusera särskilt på de skrivningar som handlar om digital kompetens. 

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

3. Läs sedan något av kommentarmaterialen här ovan.  

Att organisera personalens arbete med diskussionsunderlaget

Det är en fördel om medarbetare med kunskaper om skolans digitalisering erbjuds att delta i planeringen. Exempelvis kan en IKT-pedagog eller förstelärare med utvecklingsuppdrag inom digitalisering ha kunskap som är viktig i planeringen. Finns det centrala IKT-pedagoger eller motsvarande på huvudmannanivå, kan dessa också medverka i planeringen av den lokala organisationen.

De som ingår i planeringsgruppen bör börja planeringsarbetet med att läsa igenom materialet på samma sätt som beskrivs ovan och sedan gemensamt gå igenom diskussionsunderlaget.

Indelning: Organisera gärna personalen i grupper om 3-6 personer i arbetet med diskussionsunderlaget. Utgå från hur ni är organiserade. I och med att styrdokumentsförändringarna främst är gjorda i läroplanernas första och andra del så kan det vara bra att personalen jobbar i ämnesöverskridande grupper.

Tid: Planera in den individuella förberedelse och de kollegial möten som arbetet med diskussionsunderlagen föreslår. Dessa moment bör inte sträckas ut för långt i tid i förhållande till varandra.

Så här har vi tänkt upplägget i diskussionsunderlaget:

1. Se, läs och fundera på egen hand (ca 90-120 min) 

Individuell förberedelse för personalen där de förbereder sig inför nästa moment. Bör genomföras i nära anslutning (dagarna innan) till nästa moment.

2. Se, diskutera och planera tillsammans (120 min)

Här arbetar de i grupperna tillsammans och ser filmer om undervisning och reflekterar kring dessa gemensamt. De diskuterar också kring sina kompetensutvecklingsbehov och sammanställer dessa till dig. Personalen planerar sedan för en undervisningsaktivitet där de använder någon/några aspekter kring digital kompetens.

3. Undervisningsaktivitet

Den planerade aktiviteten genomförs.

4. Reflektion (45-60 min)

Gruppen reflekterar tillsammans kring den genomförda aktiviteten.

I samband med moment ett och två kan det vara bra att samla in personalens tankar kring bland annat deras kompetensutvecklingsbehov. Det kan med fördel göras genom att använda digitala verktyg som gör det enkelt för dig att sammanställa och strukturera behoven.

Digital kompetens för skolledare och huvudmän

Det finns material för kompetensutveckling för dig som är huvudman eller skolledare inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och har identifierat digitalisering som ett utvecklingsområde. Materialet ger dig fördjupade kunskaper och vägledning om att leda digitalisering. Använd materialet och organisera kompetensutvecklingen på ett sätt som fungerar för er.

Material för kompetensutveckling- Leda digitalisering

Om att planera och organisera kompetensutvecklingen Leda digitalisering

Personalens digitala kompetens

Med rätt kompetens är din personal väl förbredda inför förändringar. Kartlägg tillsammans med din personal den digitala kompetensen utifrån yrkesrollen samt kortsiktiga och långsiktiga behov av kompetensutveckling för hela personalen. Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att analysera personalens och skolans behov. Med LIKA-verktyget, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram, kan ledningsgruppen tillsammans med personalen komplettera lägesbilden för att kunna prioritera kommande insatser. LIKA står för ledning, infrastruktur, kompetens och användning.

Systematiskt kvalitetsarbete

Självskattningsverktyget LIKA (SKL)

På vår lärportal finns material för kompetensutveckling som riktar sig till lärare. Materialet ger kunskaper om att undervisa med digitala verktyg. Se också vårt utbud kring programmering.

Digitalisering – kompetensutveckling för lärare

Programmering - stöd till dig som vill lära mer

Tekniska förutsättningar

Den tekniska infrastrukturen omfattar till exempel trådlösa nät, datorer, molntjänster och programvara. Mycket behöver vara på plats och fungera innan det praktiska utvecklingsarbetet kan sätta igång. Utgångspunkten med digitaliseringen är att ge bättre förutsättningar för undervisning, administration och lärande. Det förutsätter att din personal och dina elever  har digitala verktyg och tjänster som är lätta att använda. Du får underlag för kloka vägval genom att undersöka deras behov.

De tjänster och verktyg som används ska också kunna kommunicera och samspela med varandra. Det kan till exempel handla om att personal och elever bara behöver logga in på en tjänst för att få tillgång till alla tjänster eller att data kan skickas automatiskt mellan systemen. Tekniken ska stötta det pedagogiska och administrativa arbetet och därför är det viktigt att etablera ett gott samarbete med it-ansvariga.


Framgångsfaktorer

Dessa faktorer har visat sig avgörande för att lyckas med digitaliseringen i skolor:

 • Rektorernas förmåga att driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid.
 • Lärarnas digitala kompetens, alltsåderas förmåga att konstruktivt och effektivt använda information och andra digitalt tillgängliga resurser.
 • Skolans förmåga att kvalitetsbedöma och tillgodogöra sig metoder där tekniken används på bästa möjliga sätt.
 • En lokal ”bank” av deladepedagogiska resurser som är känd och regelbundet används av alla (på skolan, i kommunen eller i kommunalt samarbete).
 • En enhetlig digital lärmiljö som omfattar fler än en enstaka skola,, gärna hela kommunen eller flera kommuner i samarbete.
 • Ett ekonomiskt system som leder till att datorer inte används för att ersätta lärare. Datorerna ska vara verktyg för lärarna att förbättra undervisningen.

Digitaliseringen i skolan – vad säger forskningen? (Riksdagen)

Lästips

Erfarenheter från forskningsprojektet Unos Uno har samlats i boken ”Att förändra skolan med teknik: Bortom en dator per elev” av Åke Grönlund. Här lyfts den stora betydelsen av ledarskap i digitaliseringen av skolan.

Att förändra skolan med teknik: bortom “en dator per elev

Ett utvecklingsprojekt i Helsingfors, som finansierades av Utbildningsstyrelsen, har tagit fram en bok om strategiskt ledarskap:

Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling i skolor och inom skolväsendet

Senast granskad: 2017-10-24