Nationella strategier för skolans digitalisering

Skolverket har lämnat två förslag på nationella strategier för skolans digitalisering till regeringen. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Strategierna anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.

Strategin för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan lämnades till regeringen den 4 april 2016. Motsvarande strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna lämnades den 27 april 2016. Strategierna kommer att gälla 2017–2022 om regeringen fattar beslut om den.

Skola och förskola: nationell strategi för digitaliseringen

Gymnasieskola och vuxenutbildning: nationell strategi för digitalisering

Vision att nå 2022

  • Alla barn och elever har utvecklat adekvat digital kompetens.
  • Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

I visionen används uttrycket ”adekvat digital kompetens” för att tydliggöra att den digitala kompetensen förändras över tid. Det markerar också att det inte är möjligt att precisera en absolut nivå eftersom den digitala kompetensen successivt behöver utvecklas relaterat till elevernas förutsättningar och utbildningens inriktning.

Kontakt

Peter Karlberg
E-post: peter.karlberg@skolverket.se
Telefon: 08-52 73 3167

Senast granskad: 2016-06-20