Nationell strategi för digitalisering av skola och förskola

Skolverket lämnade den 4 april 2016 förslag på en strategi för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan till regeringen. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.

Strategin omfattar

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • fritidshemmet

För att visionen ska gälla krävs att:

 • Läroplaner och kursplaner tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.
 • Förskolechefer och rektorer har adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete
 • Personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i sitt arbete.
 • Det finns tillräcklig tillgång till digitala verktyg i alla förskolegrupper för att kunna utnyttja digitaliseringens potential i det pedagogiska arbetet.
 • Personal som arbetar med barn och elever har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
 • Eleverna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför skolan.
 • Det finns tillräcklig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support på förskoleenheter och skolenheter.
 • Det finns ett stort utbud av digitala läromedel som effektivt utnyttjar teknikens möjligheter och därutöver används andra digitala lärresurser i stor omfattning.
 • Det sker ett omfattande delande av resurser och såväl elever som personal som arbetar med barn i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem hittar enkelt dessa.
 • Arbetssituationen för personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem karaktäriseras av att digitaliseringen underlättar planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisning och annat arbete med barn och elever liksom av att mer administrativa uppgifter och rapportering effektiviseras.
 • Det finns ändamålsenliga digitala redskap för att följa elevernas utveckling och för analys av undervisningen som ger stöd för att förbättra denna.

Förslag för att nå visionen 2022

 • Förskolans, förskoleklassens, skolans och fritidshemmens läroplaner och kursplaner tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.
 • Förskolechefer, rektorer och personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem har adekvat digital kompetens.
 • Alla i ovanstående verksamheter har likvärdig tillgång till digitala verktyg.
 • Undervisning och administration tar tillvara digitaliseringens möjligheter.
 • Forskning om skolans digitalisering ökar och strategin följs upp.

För att nå visionen krävs insatser av många olika aktörer. Förslaget beskriver vad som behöver göras på nationell nivå och vilka förväntningar som ställs på huvudmannanivå. Insatserna beskrivs i dokumentet nedan.

Förslag på nationell strategi för digitalisering, skolan och förskolan

Kontakt

Peter Karlberg
E-post: peter.karlberg@skolverket.se
Telefon: 08-52 73 3167
 

Senast granskad: 2016-06-20