Undersökningar om skolans digitalisering

Våra undersökningar visar vilken tillgång barn, elever, lärare och rektorer har till digitala verktyg och hur de bedömer sin digitala kompetens. Uppföljningarna görs var tredje år. Andra aktörer har undersökt till exempel internet- och medievanor, trender och attityder.

It-användning och it-kompetens 2016

Det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och användningen ökar i samtliga skolämnen, visar undersökningen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått eller fått låna en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling. Dessutom tycker många elever och lärare att sms och användningen av sociala medier stör i klassrummet.

It-användning och it-kompetens i skolan (Skolverket 2016)

It-användning och it-kompetens 2013

Resultaten visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för både elever och lärare inom alla skolformer sedan den senaste undersökningen 2008. Men fler antal datorer har inte inneburit att it används mer i undervisningen. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos både lärare och rektorer. Exempel på områden där det behövs kompetensutveckling är hur datorerna ska användas som pedagogiska verktyg i undervisningen och hur skolan ska arbeta mot kränkningar på nätet.

It-användning och it-kompetens i skolan (Skolverket 2013)


Andra svenska undersökningar

Ungar & medier 2015 (Statens medieråd)

Forskningsprojektet Unos Uno om en dator för varje elev (2011-2013)


Nordiska undersökningar

The 2017 NMC Technology Outlook for Nordic Schools: A Horizon Project Regional Report

Barnehagemonitor 2015 (Senter for ikt i utdanningen, Norge)

Anvendelsen af digitale læremidler, effektmåling 2014 (Rambøll & Boston Consulting Group)

It-kompetensen i finländska skolor i ett europeiskt perspektiv 2013 (Utbildningsstyrelsen)

Internationella undersökningar

Re-engineering the Uptake of ICT in Schools 2015 (Springer International Publishing)

Adult Education and Open Educational Resourses 2015 (European Parliament)

Computing our Future 2014 (Europeiska skoldatanätet)

IEA International Computer and Information Literacy Study (ICILS)

Trend report 2014-2015 (Kennisnet)

Senast granskad: 2017-04-26