De programmerar för att förstå sin samtid

Läraren Karin Nygårds vill ge sina elever de kunskaper som de behöver för att kunna verka i ett digitalt samhälle. Inom projektet Teacherhack undersöker hon hur programmering kan lyftas fram i undervisningen inom ramen för läroplanen.

Karin Nygårds Karin Nygårds

Nycklar för att förstå och kunna verka i ett digitalt samhälle

Karin Nygårds, lärare i svenska på Sjöstadsskolan i Stockholm, ser tre perspektiv på programmering i skolan. Det första handlar om demokrati och allmänbildning. Det andra handlar om koden som tankeverktyg. Det tredje är koden som kreativt verktyg, som används i praktiskt skapande. Alla tre perspektiven kan finnas med på olika sätt i de flesta ämnen, säger Karin Nygårds.

Vårterminen 2013 började Karin Nygårds föra in kod och programmering som en del av undervisningen i svenska. Efter sommaren fick hon i uppdrag av rektorn att vidareutveckla sitt arbete, och hon gavs fria händer. Resultatet blev digitalkunskap, en samling ämnesöverskridande teman som vilar på syftestexter, centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 11.

− Målet är att ge eleverna de nycklar de behöver för att kunna förstå och verka i ett digitalt samhälle. Det är det demokratiska och allmänbildande perspektivet som är min huvudingång till programmering. Framtiden är ingen fast, förutbestämd punkt som vi är på väg till, utan vi kan påverka och bidra till att skapa morgondagens samhälle.

Tränar samarbete i spelprojekt

Innehållet på nätet frestar ofta läsaren att hoppa vidare till andra texter. Det gäller alltså att eleverna ska kunna behålla fokus under läsningens gång och att inte lämna texten i onödan. Det är också nödvändigt att de kan granska källor, värdera informationen och sammanställa information. Texter från nätet kräver också att läraren arbetar på andra sätt än i den traditionella klassrumsundervisningen.

−  Vi utforskar, frågar och reflekterar tillsammans. Lektionerna blir roligare och det blir ofta en öppen, nyfiken och engagerad stämning. Eleverna lär sig att hjälpa varandra, dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter och att se mig, klasskamraterna och världen utanför skolan som resurser för sitt lärande.

I spelprojektet Game On arbetade eleverna i grupp och skapade spel med det webbaserade visuella programmeringsverktyget Scratch. Karin Nygårds gav hjälp och vägledning när det behövdes. Eleverna hjälpte varandra inom och mellan grupperna och använde instruktionsfilmer och diskussionsinlägg på nätet för att komma vidare när de stötte på problem.

−  Det allra viktigaste är inte att lära sig använda verktyg och tjänster på nätet, utan att förstå hur allt omkring fungerar. Kritiskt tänkande och en inblick i tekniken är nödvändigt, men det gäller även att kunna dra nytta av och att bidra till dela-kulturen.

Karin Nygårds betonar att eleverna behöver träna mer på grupparbete och lära sig att planera, samarbeta och att utnyttja tiden effektivt.

−  Det är ofta stora skillnader mellan grupperna. Några grupper samarbetar bra och hjälper varandra att komma vidare. Andra är mer vana vid att matas av läraren och där händer det inte mycket. Eleverna behöver lära sig att använda de kunskaper som finns i gruppen. Det är ju inte alltid jag som är experten!

Får lära sig nätets spelregler

Det är också viktigt att eleverna lär sig hur lag och rätt fungerar på internet och att de kan skilja på mitt och ditt. Samtidigt är det bra om eleverna känner till alternativa lösningar som Creative Commons.

Tidigare i år arbetade Karin Nygårds med upphovsrätt i en femteklass. Som en del av undervisningen svarade klassen på en remiss om nya regler för upphovsrätt i EU. Alla läste, diskuterade, skrev och utvecklade sina kunskaper tillsammans.

Säkerhet och integritet på nätet är andra frågor som behöver tas upp, menar Karin Nygårds. Det är bra att eleverna förstår vad tillgänglighet, spridning och övervakning av information och kommunikation på internet egentligen betyder. Hur påverkas samhället och vad kan göras för att utvecklingen ska gå i en positiv riktning?

−  Internet hör inte bara till fritiden. Var ska barnen lära sig hantera mobilen och digitala medier? Hur de ska bete sig på nätet om de inte får lära sig spelreglerna i skolan? Skolan har ett demokratiskt och kompenserande uppdrag och att överbrygga den digitala klyftan är en del av det.

Arbetar vidare med projektet Teacherhack

Vid sidan av undervisningen arbetar Karin Nygårds vidare med sina tankar och idéer kring teman i digitalkunskap i projektet Teacherhack. Det handlar om att visa hur den digitala utvecklingen kan tas upp i alla ämnen samtidigt som kursplanerna följs. Internetfonden har gett medel till arbetet och i januari nästa år kommer resultatet att presenteras.

I höst kommer Karin Nygårds att arbeta på en utvecklingstjänst på Sjöstadsskolan. Projektet Teacherhack kommer att vara en väsentlig del av arbetet, men det blir minst lika viktigt att få med fler lärare på tåget.

−  Det är nödvändigt att vi blir fler här på skolan som tar digitaliseringen på allvar och hjälper varandra att hantera den på ett bra sätt i undervisningen. Tyvärr har vi fortfarande en ganska begränsad tillgång på datorer, och vi skulle behöva fler för att verkligen komma igång. Föräldrautbildningar är en annan viktig fråga som vi ska ta tag i.
 

Text: Stefan Pålsson

Senast granskad: 2015-06-22