Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Eftersom det finns ett stort behov av kompetensutveckling har vi material för det redan nu. Mera kommer i höst, till exempel en webbkurs om programmering. Skolverket har även lämnat förslag som rör förskolan.

Elever som sitter vid datorn i ett klassrum. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017.

Läs mer på regeringens webbplats

Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”. Kursplanerna i flera ämnen ändras. Det gäller

 • biologi
 • fysik
 • geografi
 • historia
 • idrott och hälsa
 • kemi
 • matematik
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • slöjd
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • teknik

Inga ändringar i grundskolans ämnen bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, moderna språk, modersmål och musik. Kunskapkraven har inte ändrats.

Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de  stycken där det har gjorts förändringar:

Läroplan för grundskolan med kursplaner (1,8 MB)

Läroplan för grundsärskolan (380 kB)

Läroplan för specialskolan (376 kB)

Läroplan för sameskolan (356 kB)

Grundsärskolans kursplaner kommer att ändras i samma ämnen som grundskolan samt för musik. Det blir också förändringar i alla ämnesområden för grundsärskolans inriktning träningsskolan. Specialskolans kursplaner i svenska för döva och hörselskadade samt svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning kommer att ändras. Alla dessa ändringar planeras bli klara i oktober 2017.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”. Av de gymnasiegemensamma ämnena har förändringar skett i

 • historia
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk

Det finns också ändringar i examensmålen för alla de nationella programmen.

Inga ändringar i ämnena engelska och idrott och hälsa.

Läs om pågående revideringen av ämnesplaner i bl.a. programmering

Kunskapskraven har mindre ändringar i historia, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk - men ändringarna beror inte på att digital kompetens har skrivits in i ämnesplanerna.

Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de  stycken där det har gjorts förändringar:

Läroplan för gymnasieskolan (768 kB)

Ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen (3,7 MB)

Examensmål för nationella program (2,3 MB)

Läroplan för gymnasiesärskolan (756 kB)

Vuxenutbildningen

Läroplanen för vuxenutbildningen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Perspektiv i utbildningen” och under rubriken ”Rektorns ansvar”. Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har förändringar skett i

 • historia
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk

Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de  stycken där det har gjorts förändringar:

Läroplan för vuxenutbildningen (603 kB)

För ändringar i ämnesplaner se gymnasieskolan i stycket ovanför.

Skolverket har påbörjat en översyn av kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, kursplanerna i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kursplanerna i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå i syfte att stärka elevers digitala kompetens. Dessa ändringar planeras bli klara i oktober 2017.

Förskolan

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Nu vi har fått ett nytt uppdrag att göra en total översyn av förskolans läroplan och där ingår även att skriva in digital kompetens. Förslaget ska redovisas till regeringen våren 2018.

Översyn av förskolans läroplan (Regeringen)

Stöd för att införa digital kompetens i undervisningen

Kommentarmaterial

I slutet av maj 2017 kommer ämnesövergripande kommentarmaterial som förklarar digital kompetens i de olika skolformerna. 

Webbaserad kompetensutveckling

Redan nu finns det material för kompetensutveckling för att stärka förskollärares och lärares digitala kompetens och det kommer mera. Som exempel kommer det särskilda insatser med fokus på programmering för lärare i matematik och teknik. I vår kommer även skolledare och huvudmän kunna höja sin kompetens om att leda arbetet med skolans digitalisering.

På vår lärportal finns flera moduler:

Kritisk användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan.

Kritisk användning av nätet

Leda och lära i tekniktäta klassrum är en modul som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Leda och lära i tekniktäta klassrum

Digitalt berättande är en modul som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Digitalt berättande

Matematikundervisning med digitala verktyg

Matematikundervisning med digitala verktyg åk 1-3

Matematikundervisning med digitala verktyg åk 4-6

Matematikundervisning med digitala verktyg åk 7-9

Textarbete i digitala miljöer är en modul som riktar sig till lärare i gymnasieskolan.

Textarbete i digitala miljöer

Säker användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan

Säker användning av nätet

Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

Detta material vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Digital kompetens har betydelse både som stöd för skriftspråksutvecklingen och i elevernas vardags- och arbetsliv.

Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

Leda digitalisering

En insats som riktar sig till skolledare och huvudmän (publiceras våren 2017)

Leda digitalisering

Om programmering

Under hösten 2017 kommer en webbkurs som syftar till att ge all personal i förskola och skola en ökad kunskap om programmering och en ökad medvetenhet om programmeringens påverkan på samhället.

Vi planerar också för ytterligare kompetensutveckling för förskollärare och lärare när det gäller digital kompetens. Särskilda insatser med fokus på programmering kommer att tas fram för lärare i matematik och teknik.

Bakgrund

I september 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att lämna förslag till förstärkningar och tydliggöranden i styrdokumenten. Syftet var att stärka barns och elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Skolverket lämnade sitt förslag till regeringen i juni 2016 och regeringen fattade beslut den 9 mars 2017.

Kontakt

Olof Andersson, undervisningsråd
– om förändringarna i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.
08-527 331 51
olof.andersson@skolverket.se

Peter Karlberg, undervisningsråd
– om stöd och kompetensutveckling.
08-527 331 67
peter.karlberg@skolverket.se

Maria Skoglöf, undervisningsråd
– om vuxenutbildningen.
08-527 335 97
maria.skoglof@skolverket.se

Senast granskad: 2017-05-02
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner