Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen.

Elever som sitter vid datorn i ett klassrum. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan den 1 juli 2017.

Läs mer på regeringens webbplats

Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

Läroplanerna har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”.

Grundskolan

Kursplanerna i flera ämnen ändras. Det gäller: biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik.

Inga ändringar i grundskolans ämnen bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, moderna språk, modersmål och musik. Kunskapskraven har inte ändrats.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017 med digitalisering)

Se vilka förändringar som har gjorts

Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de  stycken där det har gjorts förändringar:

Läroplan för grundskolan med kursplaner (1,8 MB)

Läroplan för grundsärskolan (380 kB)

Läroplan för specialskolan (376 kB)

Läroplan för sameskolan (356 kB)

Grundsärskolan

De kursplaner för ämnen som är förändrade är idrott, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Dessutom finns det förändringar i alla kursplaner för ämnesområden i inriktningen träningsskolan.

Läroplan för grundsärskolan 2011 (reviderad 2017)

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”. Läroplan för gymnasieskolan

Läroplan för gymnasiesärskolan

Det har skett förändringar i flera av gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen:

Historia

Matematik

Naturkunskap

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andraspråk

Inga ändringar i ämnena engelska och idrott och hälsa.

Kunskapskraven har mindre ändringar i ämnena historia, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk - men ändringarna beror inte på att digital kompetens har skrivits in i ämnesplanerna. Läs om ämnesplanerna i programmering som trädde ikraft 1 juli 2017

Det finns också ändringar i examensmålen för alla de nationella programmen.

Examensmål för de nationella programmen

Vuxenutbildningen

Läroplanen för vuxenutbildningen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Perspektiv i utbildningen” och under rubriken ”Rektorns ansvar”. Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har förändringar skett i

  • historia
  • matematik
  • naturkunskap
  • religionskunskap
  • samhällskunskap
  • svenska
  • svenska som andraspråk

Läroplan för vuxenutbildningen (Reviderad 2017 med digitalisering)

Se vilka förändringar som har gjorts

Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de  stycken där det har gjorts förändringar:

Läroplan för vuxenutbildningen (603 kB)

För ändringar i ämnesplaner se gymnasieskolan i stycket ovanför.

Från och med den 1 januari 2018 övergår ansvaret för kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare från regeringen till Skolverket och då träder även en ny kursplan i kraft.

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Förskolan

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Nu har vi fått ett nytt uppdrag att göra en total översyn av förskolans läroplan och där ingår även att skriva in digital kompetens. Förslaget ska redovisas till regeringen våren 2018.

Mer om revideringen av läroplanen

Stöd för att införa digital kompetens i undervisningen

Vad betyder förändringarna i styrdokumenten för din undervisning? Vi har nytt kommentarmaterial, diskussionsunderlag och film för dig att använda tillsammans med dina kollegor.

För dig som arbetar i :

Förskoleklassen, fritidshemmet eller grundskoleutbildningen
Gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan

Vuxenutbildningen

Rektor – läs mer om att leda digitalisering på skolor och förskolor

Bakgrund

I september 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att lämna förslag till förstärkningar och tydliggöranden i styrdokumenten. Syftet var att stärka barns och elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Skolverket lämnade sitt förslag till regeringen i juni 2016 och regeringen fattade beslut den 9 mars 2017.

Kontakt

Christian Magnusson, undervisningsråd
– om förändringarna i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.
08-527 332 44
christian.magnusson@skolverket.se

Peter Karlberg, undervisningsråd
– om stöd och kompetensutveckling.
08-527 331 67
peter.karlberg@skolverket.se

Maria Skoglöf, undervisningsråd
– om vuxenutbildningen.
08-527 335 97
maria.skoglof@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner