Vuxenutbildningens digitalisering

Använd digitala verktyg i undervisningen för att utveckla elevernas digitala kompetens. Det kan till exempel handla om att visualisera för att öka förståelsen, att öka kommunikationen i undervisningen, eller att bjuda in omvärlden med hjälp av videomöten. Då ökar du elevernas förutsättningar att lära sig och de får en digital kompetens med sig i sitt vardags-, samhälls-, och arbetsliv samt inför fortsatta studier.

En lärare ger instruktioner till en studerande

Därför behöver du vässa din digitala kompetens

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens och ge dem förutsättningar att leva och verka i ett modernt samhälle. Därför är det viktigt att undervisningen utvecklas i takt med samhället. Du som arbetar inom vuxenutbildningen behöver förstå hur digitala verktyg och medier kan användas i undervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling.

Planera utifrån läroplanen och ämnesplanerna

Den reviderade läroplanen gäller för hela vuxenutbildningen. För kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå finns också reviderade ämnesplaner som hjälper dig att se vad din undervisning ska behandla för att stärka elevernas digitala kompetens. Kommentarmaterialet och diskussionsunderlaget kan du och dina kollegor använda för att komma igång med arbetet.

Stöd i arbetet

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå
Diskussionsunderlag: Digital kompetens i gymnasial vuxenutbildning

Läs mer om förändringarna

Du ska använda de nya styrdokumenten från och med 1 juli 2018 men det har varit möjligt att börja arbeta utifrån dem redan från 1 juli 2017. Den reviderade läroplanen finns att beställa eller ladda ner som pdf.

Läroplan för vuxenutbildningen

Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de stycken där det har gjorts förändringar.
Läs mer om vad som ändrats och inte ändrats

Ladda ner kursplanerna för komvux grundläggande nivå i sin senaste lydelse (SKOLFS 2012:18)

Beställ eller ladda ner kursplanerna för särvux grundläggande nivå (SKOLFS 2012:19)

Ladda ner kursplanerna för sfi i sin senaste lydelse (SKOLFS 2017:19)

Din kompetens är avgörande för undervisningen

Eleverna utvecklar digital kompetens både inom och utanför utbildningen. Därför är det viktigt att undervisningen bygger på elevernas kunskaper och erfarenheter. Som pedagog behöver du kunna förstå deras digitala vardag för att kunna ta in den i undervisningen. Genom din profession och med grund i din egen digitala kompetens kan då undervisningen ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Som lärare behöver du ha kunskap om bland annat:

  • hur digitaliseringen påverkar oss som individer och samhällets utveckling,
  • hur digitala verktyg och medier kan användas i undervisningen för att förstärka elevernas kunskapsutveckling,
  • hur elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper kan användas i undervisningen, och
  • vilka aspekter av digital kompetens som är aktuella i din undervisning och på vilket sätt de kan ingå.

Vi erbjuder kompetensutveckling

På vår lärportal hittar du material för kollegialt lärande om digitalisering. Modulerna är framtagna för grund- och gymnasieskola men även om innehållet inte riktar sig direkt till vuxenutbildningen kan vissa delar ändå vara användbara.

Kritisk användning av nätet

Kritisk användning av nätet

Leda och lära i tekniktäta klassrum

Leda och lära i tekniktäta klassrum

Digitalt berättande

Digitalt berättande

Säker användning av nätet

Säker användning av nätet

På lärportalen finns mer material som rör digitaliseringen. Se materialet under:

Matematik

Naturvetenskap

Teknik

Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete i alla ämnen Webbkursen Om programmering vänder sig till alla som arbetar i skolan och förskolan. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor. Den tar cirka16 timmar att genomföra.

Om programmering - webbkurs

Få inspiration till din undervisning

Här finns material som du kan inspireras av. Filmerna handlar om hur man kan använda olika digitala verktyg för att öka och förbättra kommunikationen i undervisningen, till exempel genom att ta hjälp av digitala ytor för att ge alla elever möjlighet att komma till tals, såväl i klassrummet som online.

Se alla filmer om digitalisering

Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

Informationssökning, källkritik och säkerhet på nätet
Checklista för att värdera och välja digitala lärresurser

Länkar ur ett vuxenutbildningsperspektiv (se rubrikerna Digitala lärresurser och Distansutbildning)

Senast granskad: 2017-10-24