bild av utvecklingspaketen

Sju timmar om...

Här erbjuds möjlighet till kompetensutveckling i form av olika utvecklingspaket med namnet "Sju timmar om...". Utvecklingspaketen utgår från olika områden och innehåller material som kan användas i arbetet med att utveckla verksamheten. Områdena är skolövergripande och målgrupperna är olika; från förskola till gymnasiet. Gemensamt är att det inte bör ta mycket mer än sju arbetstimmar att bli klar med ett paket. Innan ni väljer vilket område ni tänker arbeta med bör en analys ha skett utifrån skolans behov.

Alla "Sju timmar om..." har detta gemensamt:

  • Förskolan eller skolan bör ha utfört en analys av hur behovet ser ut lokalt. Därefter kan  utvecklingsområde väljas  (använd gärna BRUK som stöd i den självvärderingen).
  • De har en grund i ett kollegialt lärande – något ni gör tillsammans i er verksamhet.
  • De bygger på delaktighet från förskolechef/rektor – en förutsättning och framgångsfaktor. Förskolechef/rektor kan delta i arbetet med paketet och bör vara beredd att prioritera ett fortsatt utvecklingsarbete inom området.
  • Systematiskt kvalitetsarbete – arbetet med paketen kan ses som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och bör utmynna i en plan för fortsatt utvecklingsarbete.
  • Materialen i paketen, som texter, filmer och ljudfiler, utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Två av deltagarna i gruppen ges särskilda roller:

  1. Samtalsledaren leder arbetet.
  2. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning.

Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket.

Total tidsåtgång: cirka sju timmar

Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare
För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Spara Wordbilagor på din dator och öppna dem därifrån.
Öppna andra webbaserade bilagor och länkar i ny flik i din webbläsare, så du inte tappar bort var du är. 

Så fungerar Sju timmar om...

Steg i utvecklinspaketen

Ni börjar efter er inledande analys (se ovan) i steg 1 med att utse roller, (se ovan) och ta del av vad styrdokument och forskning har att säga om den fråga ni bestämt er för att arbeta med.

I steg 2 tar ni del av material i form av till exempel texter, kortfilmer och ljudfiler.
I steg 3 diskuterar ni det material ni har tagit del av. Detta steg kan ta väldigt olika lång tid. Men finns det mycket att diskutera, så låt det ta tid.
I steg 4  undersöker ni hur det ser ut i er verksamhet, det kan till exempel  röra sig om att pröva ett moment i undervisningen. Dokumentera gärna hur ni gör och förhåller er till ämnet.

I steg 5 drar ni era lärdomar från arbetet och analyserar vad som gick bra och vad som gick mindre bra.
Steg 6: Nu kan ni planera hur ni på ett systematiskt sätt kan gå vidare i arbetet. (Fyll gärna i enkäten och hjälp oss att bli bättre!)
Senast granskad: 2017-03-22