1. Starta: Utse roller - Paketens mål/syfte - Vad säger styrdokument/forskning?

Källkritik för yngre elever

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati. Vi kan börja med detta tidigt i barn och elevers lärande. Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen. Här får ni inspiration till samtal om källkritik med yngre elever. Materialet kan också användas i samarbete med skolbibliotekarier.

klassrum
Målgrupp: Lärare i årskurs F-6 och skolbibliotekarier i grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola.

Sju timmar om källkritik för yngre elever

Upplägget av samtliga paket hittar ni här:

Sju timmar om...

Vad säger styrdokumenten?

I samtliga läroplaner för svensk grundskoleutbildning (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola) skrivs i kapitel 1, under rubriken Skolans uppdrag att ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”.
Kritiskt tänkande och förhållningssätt uttrycks också i flera ämnens syften och i det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner. Ord som används är till exempel; bildanalys, olika aspekter av källkritik, kritiskt tänkande, kritiskt förhållningsätt och att kritiskt granska och reflektera.

Vad har man sett i undersökningar?

I takt med att digitala medier blir vanligare i undervisningen, blir det också viktigare att kunna hantera och kritiskt värdera källor i undervisning och skolarbete. Skolverkets it-uppföljning (2015) visar att var fjärde grundskollärare inte alls tar upp källkritik i undervisningen. En förklaring till detta skulle kunna vara att det behövs mer kompetensutveckling inom området. Drygt 40 procent av alla grundskollärare har uttryckt att de har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling i källkritik på nätet. Dessutom visar våra undersökningar att mindre än hälften av eleverna i årskurs 4-6 är bra eller mycket bra på källkritik och värdering av källor på internet. Här är könsskillnaderna små. 
Senast granskad: 2017-03-22