Lagar och tillsyn

Ansvaret för hur skolbiblioteken organiseras och bemannas ligger hos de som driver skolorna, det vill säga kommunen eller friskolans ägare. Vissa uppgifter kring skolbibliotek sköts dock nationellt, till exempel tillsyn och statistik.

Om skolbibliotek i lagstiftningen

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller såväl offentliga som fristående skolor.

2 kap. 36 § i skollagen (2010:800)

Skolverkets juridiska vägledning om skolbibliotek

Bibliotekslagen hänvisar i 10 § till skollagens bestämmelser om skolbibliotek, men tar också upp skolbibliotek i 1 §, 3 §, 15 § och §16.

Bibliotekslag (2013:801)

Tillsyn och granskning

Skolinspektionen kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Skolinspektionen har gjort en tolkning av skollagens bestämmelse om skolbibliotek och utgår från dessa krav i sin tillsyn av verksamheten. Under hösten 2017 påbörjar Skolinspektionen granskning av svenska skolbibliotek.

Skolinspektionens informationsblad om skolbibliotek

Statistik

Kungliga biblioteket (KB) främjar samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, inklusive skolbiblioteken. KB tar fram bland annat biblioteksstatistik där statistik om skolbibliotek också ingår. Ansvarig för biblioteksstatistiken är Cecilia Ranemo. Handläggare för KB:s arbete med skolbibliotek är Marja Haapalainen. I juni 2015 fick KB i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. I det arbetet är skolbibliotek ett prioriterat område.

Bibliotek 2016 – rapport och tabeller

Tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Verksamheten består bland annat av produktion av talböcker, punktskriftsböcker och lättläst litteratur. Skolbiblioteket har en viktig roll i att se till att eleverna får tillgång till talböcker, lättlästa böcker och nyheter. Det är skolbibliotekets personal som registrerar elever så att de på egen hand kan ladda ner talböcker. På MTM arbetar Helena Nordqvist och Erik Rågvik med information till skolbibliotek.

För bibliotek (Legimus, MTM:s bibliotekskatalog) Skolbibliotek (MTM:s information)

Litteratur på flera språk

Internationella biblioteket (IB) har böcker på mer än 100 olika språk. IB är också nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek och lånecentral för folkbibliotek. Om skolbiblioteket inte kan köpa efterfrågade böcker vänder det sig till sitt lokala folkbibliotek. Folkbiblioteket kan i sin tur vända sig till IB:s lånecentral, vars uppdrag är att komplettera folkbibliotekens bestånd av mångspråkig litteratur. Beställning av depositioner till skolbibliotek måste göras via ett folkbibliotek.

Skolbibliotek (information till skolbibliotek på IB:s webbplats)

Föreningar och organisationer

Det finns också en rad föreningar och organisationer som intresserar sig för skolbibliotek, till exempel Nationella skolbiblioteksgruppen som utser Årets skolbibliotek varje år. Grupper för skolbibliotek finns även inom Svensk biblioteksförening och DIK. Sveriges skolbiblioteksföreningar samlas under beteckningen Skolbibliotek.se.

Senast granskad: 2017-06-27