Förändrat säkerhetsläge i Europa – hur påverkar det förskolan och skolan?

Med krig i Europa och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge påverkas hela samhället, även förskola och skola. En ökad medvetenhet och beredskap behövs i förskola och skola för att kunna hantera möjliga konsekvenser av detta.

Den här texten riktar sig i första hand till dig som är huvudman eller rektor, men även du som är förskollärare eller lärare kan ha nytta av de delar som handlar om påverkanskampanjer, desinformation och oro hos barn och vuxna.

En av grundprinciperna i svensk krishantering är den så kallade ansvarsprincipen. Den innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Ansvariga för förskola och skola behöver ha beredskap för en rad olika scenarion som kan uppstå.

Läs mer om krishanteringens grunder, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

I och med Sveriges ansökan om medlemskap i NATO gör regeringen bedömningen att risken för hot och reaktioner från Ryssland kan öka. Exempel på situationer och företeelser som förskola och skola behöver ha beredskap för:

  • Cyberattacker som medför att internet och telefoni slås ut under längre perioder
  • Elavbrott med avstängd värme och vatten som följd
  • Uteblivna matleveranser
  • Påverkanskampanjer och desinformation
  • Oro och stress hos barn, elever, vårdnadshavare och personal.

Om verksamheten blir analog

Cyberattacker blir allt vanligare och förskolor och skolor behöver vara förberedda på att bedriva verksamhet utan tillgång till internet eller telefoni. Vid händelser som slår ut internet eller telefoni finns ofta uppkoppling i delar av det drabbade området. Ta reda på hur kommunikation mellan ansvariga i kommunen eller verksamheten ska fungera i en sådan situation.

Förskolor och skolor behöver säkerställa att verksamheten och undervisningen kan bedrivas på ett säkert sätt om internet skulle slås ut. Det är också viktigt att se till att det går att kommunicera med barn, elever och vårdnadshavare i en situation där tillgång till telefoni eller digitala kommunikationskanaler saknas eller är mycket begränsad. Se till att krisplaner, närvarolistor, betygskatalog och nödvändiga kontaktuppgifter finns tillgängliga även utanför förskolans eller skolans digitala system.

Telestörningar, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Dags att se över cybersäkerheten i verksamheten, CERT.se Länk till annan webbplats.

Om värme och vatten försvinner

Förskolan och skolan behöver säkerställa att det finns en plan för alternativ uppvärmning och att ni har tillgång till vatten i händelse av ett längre elavbrott. Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis vattenförsörjning, fjärrvärme och skola.

Om det blir brist på vatten kan kommunen ställa ut vattentankar på bestämda platser. Ta reda på vad som gäller i er kommun om en sådan situation skulle uppstå.

Kommunernas krisberedskap, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om matleveranserna uteblir

Livsmedelsverkets bedömning är att det varken i nuläget eller på sikt blir någon brist på mat totalt sett till följd av kriget i Ukraina. Men livsmedelsförsörjningen kommer sannolikt att påverkas, till exempel genom att ökade kostnader för producenter och problem med transporter kan göra att viktiga varor inte kan levereras som tänkt. Det är bra om förskolan och skolan är förberedd på uteblivna leveranser och säkrar att det finns alternativ om en sådan situation skulle uppstå.

Livsmedel och kriget i Ukraina, Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mat i förskolan och skolan Länk till annan webbplats.

Påverkanskampanjer och desinformation

Påverkanskampanjer, fejkade nyheter och annan vilseledande information sprids ofta på internet i allmänhet och i sociala medier i synnerhet. I det spända läget vi befinner oss i nu finns det all anledning att vara vaksam och källkritisk. Skolan har en viktig roll i att utbilda eleverna i källkritik, och vuxna har en viktig roll att prata med barn om detsamma. Påverkanskampanjer kan ofta syfta till att nå just barn och unga, men även lärare och andra som arbetar i skolan kan vara måltavlor för propaganda och ryktesspridning.

Guide till källkritik för lärare Länk till annan webbplats.

Myndigheten för psykologiskt försvars webbplats Länk till annan webbplats.

Oro och stress hos barn och vuxna

Människor hanterar situationer som kan upplevas som hotfulla eller som skapar oro på olika sätt. Med krig i Europa och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge kan både barn och vuxna känna oro. Skolverket erbjuder stöd för hur du som arbetar med barn och unga kan prata om krig och kriser för att skapa trygghet och lugna.

Men även vuxna kan känna oro och stress över situationen i Europa. Det är viktigt att ni har en öppen dialog på förskolan eller skolan och tar hand om personal som behöver stöd. På Krisinformation.se finns samlad information och vägledning för den som känner oro.

Att prata med barn och unga om krig och kriser Länk till annan webbplats.

Stöd vid oro, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 maj 2022