Kontinuitetsplan, plan B

Att ha en aktuell plan B hjälper dig och din verksamhet att veta vad ni ska göra om till exempel elen försvinner eller om matleveranser uteblir så att verksamheten kan fortgå så normalt som möjligt.

Arbetet med en plan B är tätt sammankopplat med risk- och krishantering. Skillnaden är att det här arbetet har ett internt fokus och utgångspunkten är inte att identifiera olika scenarier som kan inträffa.Planen fokuserar i stället på att identifiera vad som behövs för att kunna bedriva verksamhet och därefter kunna ta fram reservlösningar för dessa delar i syfte att säkerställa att de kan fungera på en acceptabel nivå, oavsett vad som inträffar.

Krishanteringen syftar till att hantera händelser när de inträffar. Oavsett hur väl förberedd en verksamhet är kommer oönskade händelser att inträffa och vid dessa tillfällen måste det finnas en organisation, rutiner och planer som kan användas för att underlätta hantering av händelsen.

Eftersom förskolor och skolor är samhällsviktiga verksamheter och en viktig del av den civila beredskapen, är det viktigt att träna och öva på att hantera olika typer av händelser. Det handlar om att se till att du och din verksamhet har en beredskap att kunna hantera den inträffade händelsen, att det finns reservrutiner att tillgå samt en plan för hur verksamheten återgår till normalläge, oavsett vad som inträffat.

Krishantering

Exempel på när en plan B behövs

 • elavbrott med avstängd värme och vatten som följd
 • uteblivna matleveranser
 • när det saknas personal
 • påverkanskampanjer och desinformation
 • cyberattacker som medför att internet och telefoni slås ut under längre perioder.

Så gör du en plan B

Inför arbetet

Att ta fram och att arbeta med en plan B för verksamheten bör vara en del i det vardagliga arbetet. Det är bra att utse en ansvarig som håller ihop arbetet.

Under arbetet

 1. Det är viktigt att personalen är delaktig i arbetet med planen och att ni i arbetet utgår från era lokala förutsättningar.
 2. Planen ska innehålla information som hjälper dig som skolchef, rektor, förskollärare, lärare med flera att veta vad du ska göra och hur du ska arbeta vid en kris samt hur du ska återgå till det normala igen.
 3. Planen ska även innehålla roll- och ansvarsfördelning samt nödvändiga kontaktuppgifter.
 4. En plan ska vara enkel och tydlig så att den är lätt att använda.

Mallar

Så fyller du i mallen, exempel Word, 49 kB.

Exempelmallen har fyllts i med fingerade värden. Utgå från den för ökad förståelse kring hur du själv ska använda mallarna. 

Mall: Internet, system och teknik Word, 48 kB.

Mallen kan användas vid exempelvis olika typer av tekniska avbrott och cyberattacker.

Mall: Lokaler och känsliga beroenden Word, 48 kB.

Mallen kan användas exempelvis när lokaler inte går att använda, vid olika typer av avbrott eller vid känsliga väderförhållanden.

Mall: Större personalbortfall Word, 48 kB.

Mallen kan användas exempelvis när personalbortfall inträffar på grund av sjukdomsutbrott, trafikstörningar eller extrema väderförhållanden.

När planen är klar

 1. All personal i verksamheten ska känna till planen och dess innehåll.
 2. Öva gärna planen och uppdatera planen vid behov, exempelvis om ni upptäcker brister eller har fått ändrade förutsättningar.

  Övning och revidering av planen, metod

 3. Skriv ut planen så att den är lätt att komma åt vid behov.

Viktiga frågor att ställa sig

 • Finns en Plan B/kontinuitetsplan?
 • Finns planen lättillgänglig för alla?
 • Är planen aktuell?
 • Känner alla till den?
 • Finns det en utsedd person som ansvarar för arbetet med ta fram och uppdatera planen?
Senast uppdaterad 28 juni 2024

Innehåll på denna sida