Samverkan för bästa skola

Nu genomför vi på Skolverket insatser för att öka måluppfyllelsen hos utvalda skolor och förskolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor och förskolor i Sverige.

Så samarbetar Samverkan för bästa skola med utvalda förskolor och skolor

I dialog med utvalda huvudmän erbjuder Skolverket stöd för att öka måluppfyllelsen hos utvalda förskolor, förskoleklasser och skolor. Det handlar om att genomföra utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens arbete med att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat i skolorna, öka måluppfyllelsen i förskolorna och öka likvärdigheten inom och mellan skolor och mellan förskolor.

Vi riktar oss till skolor och förskolor som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. Skolorna har låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier.

Samverkan för bästa skola omfattar förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan. Samverkan för bästa skola genomförs på uppdrag av regeringen.

Läs om regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola på Regeringens webbplats

Läs tilläggsuppdraget om förskolan och förskoleklass på Regeringens webbplats

Ladda ner Skolverkets PDF med information om genomförande av regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola

Redovisning av genomförandeplan för uppdrag om Samverkan för bästa skola samt redovisning av hur arbetet genomförts hittills (700 kB)

Så går dialogarbetet med de utvalda förskolorna och skolorna till

I Samverkan för bästa skola får huvudmännen och skolorna analysera sina elevers resultat och vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom utfallet. Skolverket ger ett aktivt stöd i detta arbete. Detta stöd genomförs i dialoger. Skolorna och huvudmannen har Skolverket som en diskussionspartner om vad som skulle kunna vara tänkbara insatser som skulle kunna vända resultaten på längre sikt. Fokus i dialogen ligger hela tiden på mål och resultat, både på skolnivå och på huvudmannanivå. Resultaten relateras till läroplans- och kursplanemål, skolans organisering av utbildningen och skolans arbetsmetoder. Av Skolverkets uppdrag från regeringen framgår också att eleverna ska ges möjlighet att yttra sig i frågan.

Arbetet med förskolorna sker på liknande sätt som i skolorna men fokus ligger på insamlade data och beskrivning av verksamheten istället för elevers resultat. Analysen har en framträdande roll och Skolverket finns med i processen och ger aktivt stöd till huvudmännen. Representanter för de utvalda förskolorna har en viktig roll i arbetet med att analysera det insamlade underlaget och identifiera de problemen förskolan har med att nå läroplanens mål. Fokus i arbetet ligger på huvudmannanivån och på de förutsättningar som förskolorna ges.

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Stöd för nulägesanalys i skolan (2,8 MB)

Stöd för nulägesanalys i förskolan (2,4 MB)

Samarbetet vilar på vetenskaplig grund

Skolverkets stöd till förskolor, skolor och huvudmän och de insatser som genomförs ska stå på en solid vetenskaplig grund eller bygga på och bidra till beprövad erfarenhet. Detta är inte minst viktigt eftersom verksamheten riktar sig till huvudmän med extra stora utmaningar. Ett kansli för forskarmedverkan har fått till uppgift att skräddarsy insatser med hög kvalitet till huvudmän. Kansliet har också ett antal lärosäten knutna till sig.

Samverkan för bästa skola steg för steg

1.
Skolinspektionen skickar ett underlag till Skolverket med förslag på förskolor, skolor och huvudmän som bäst uppfyller kriterierna för att delta i Samverkan för bästa skola. Det kan vara både offentliga och enskilda huvudmän. Skolverket gör sedan utifrån underlaget ett urval av förskolor, skolor och huvudmän.

2.
Skolverket kontaktar ansvarig huvudman. Ett team från Skolverket kommer sedan på ett möte hos huvudmannen för att samtala om uppdraget och möjligheterna till samverkan. Under detta möte deltar representanter för huvudmannen och för utvalda skolor och förskolor.

3.
Teamet från Skolverket stödjer huvudmannen i arbetet med att analysera resultaten och verksamheten. Detta arbete kallar Skolverket nulägesanalys. Målet är att komma fram till vilka insatser som bäst bidrar till att förbättra elevernas resultat i skolan. I förskolan gäller att identifiera insatser som bäst ökar måluppfyllelsen

4.
Med stöd av Skolverket, ett lärosäte eller en konsult planerar huvudmannen vilka insatser som behövs. Huvudmannen prioriterar i vilken ordning problemen är viktigast att åtgärda. Skolverket i sin tur beslutar om vilka insatser som Skolverket kan finansiera. Huvudmannen beslutar sedan tillsammans med Skolverket och berörd skola om vad som ska genomföras och hur. I överenskommelsen framgår vem som har ansvar för vad i utvecklingsinsatserna.

5.
Huvudmannen, skolorna och förskolorna genomför de planerade insatserna. Som en del av det befintliga kvalitetsarbetet följer huvudmannen upp hur arbetet fortlöper. Teamet från Skolverket håller kontinuerlig kontakt med huvudmannen och ger fortsatt stöd vid behov.

6.

Skolverket diskuterar med huvudmannen hur skolorna och förskolorna har arbetat med att nå sina mål under samverkansperioden. Samarbetet mellan Skolverket och respektive huvudman pågår i tre år.

Deltagande skolor i Samverkan för bästa skola 

Lista över deltagande skolor.

Senast granskad: 2017-03-15