Samverkan för bästa skola

Nu genomför vi på Skolverket insatser för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige.

Så samarbetar Samverkan för bästa skola med utvalda förskolor och skolor

I dialog med utvalda huvudmän erbjuder Skolverket stöd för att höja kvaliteten hos utvalda förskolor, förskoleklasser och skolor. Det handlar om att genomföra utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat i skolorna, höja kvaliteten i förskolorna och öka likvärdigheten inom och mellan skolor och mellan förskolor.

Samverkan för bästa skola riktar sig till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Skolorna har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. När det gäller förskolan riktar sig Samverkan för bästa skola till huvudmän som bedömts ha svåra förutsättningar och som kan ha fått förelägganden från Skolinspektionen angående utvecklingen av utbildningen i förskolan.

Samverkan för bästa skola omfattar förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan. Samverkan för bästa skola genomförs på uppdrag av regeringen.

Så går dialogarbetet med de utvalda förskolorna och skolorna till

I Samverkan för bästa skola får huvudmännen och skolorna analysera sina elevers resultat och vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom utfallet. Skolverket ger ett aktivt stöd i detta arbete. Detta stöd bygger på en dialog. Skolorna och huvudmannen har Skolverket som en diskussionspartner vad som skulle kunna vara tänkbara insatser som skulle kunna vända resultaten på längre sikt. Fokus i dialogen ligger hela tiden på mål och resultat, både på skolnivå och på huvudmannanivå. Resultaten relateras till läroplans- och kursplanemål, skolans organisering av utbildningen och skolans arbetsmetoder. Det ska finnas en enighet bland de som arbetar i skolan om de mål som huvudmannen och skolorna prioriterar. Av Skolverkets uppdrag från regeringen framgår också att eleverna ska ges möjlighet att yttra sig.

Arbetet med förskolorna sker på liknande sätt som i skolorna. Analysen har en framträdande roll och Skolverket finns med i processen och ger aktivt stöd till huvudmännen. Representanter för de utvalda förskolorna har en viktig roll i arbetet med att analysera resultat och att identifiera problem och orsaker. Fokus i arbetet ligger på huvudmannanivån och på de förutsättningar som förskolorna ges.

Samarbetet vilar på vetenskaplig grund

Skolverkets stöd till förskolor, skolor och huvudmän och de insatser som genomförs ska stå på en solid vetenskaplig grund eller bygga på och bidra till beprövad erfarenhet. Detta är inte minst viktigt eftersom verksamheten riktar sig till huvudmän med extra stora utmaningar. Ett kansli för forskarmedverkan har fått till uppgift att snabbt med hög kvalitet skräddarsy insatser till huvudmän. Kansliet har också ett antal lärosäten knutna till sig. Dessa är: Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola i samverkan, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Samverkan för bästa skola steg för steg

1.
Skolinspektionen skickar ett underlag till Skolverket med förslag på förskolor , skolor och huvudmän som bäst uppfyller kriterierna för att delta i Samverkan för bästa skola. Det kan vara både offentliga och enskilda huvudmän. Skolverket gör sedan utifrån underlaget ett urval av förskolor, skolor och huvudmän.

2.
Skolverket kontaktar ansvarig huvudman. Ett team från Skolverket kommer sedan på ett möte hos huvudmannen för att samtala om uppdraget och möjligheterna till samverkan. Under detta möte deltar representanter för huvudmannen och för utvalda skolor och förskolor, information om Samverkan för bästa skola.

3.
Teamet från Skolverket stöttar huvudmannen i arbetet med att analysera resultaten och verksamheten. Detta arbete kallar Skolverket nulägesanalys. Målet är att komma fram till vilka insatser som bäst bidrar till att förbättra elevernas resultat i skolan. I förskolan gäller att identifiera insatser som bäst ökar måluppfyllelsen.

4.
Huvudmannen prioriterar i vilken ordning problemen är viktigast att åtgärda. Med stöd av Skolverket och ett lärosäte planerar huvudmannen vilka insatser som behövs. Skolverket beslutar om vilka insatser som ska erbjudas och kommer överens med huvudmannen om vad som ska genomföras och hur. I överenskommelsen klargörs ansvaret för utvecklingsinsatserna.

5.
Huvudmannen, skolorna och förskolorna genomför de planerade insatserna. Huvudmannen redovisar till Skolverket hur arbetet fortlöper. Teamet från Skolverket håller kontinuerlig kontakt med huvudmannen för att följa arbetet och ge stöd vid behov.

6.

Huvudmannen slutredovisar arbetet med insatserna till Skolverket. Skolverket följer upp och utvärderar om de berörda har stärkt sin förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen för att förbättra elevernas resultat och ökat måluppfyllelsen.

Samarbetet mellan Skolverket och respektive huvudman kan pågå i upp till tre år.

Deltagande skolor i Samverkan för bästa skola 

Lista över deltagande skolor.

Senast granskad: 2017-03-15