Samverkan för bästa skola

På uppdrag av regeringen stödjer vi utvalda skolor och förskolor att utvecklas efter deras egna mål och behov. Här hittar du information om och exempel på hur vi hjälper dig inom Samverkan för bästa skola.

Så kan vi stödja dig inom Samverkan för bästa skola

Vi stödjer skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Vårt mål är att genom riktade insatser hitta specifika lösningar för att stärka deras arbete med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov.

Under tre år erbjuder vi på Skolverket en personlig kontakt, olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på vilka utvecklingsbehov som finns. De lösningar vi tar fram och vårt stöd vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet. Vi samarbetar tätt med flera forskare från olika lärosäten i arbetet.

Läs om regeringsuppdraget på Regeringens webbplats

Läs tilläggsuppdraget om förskolan och förskoleklass på Regeringens webbplats

Ladda ner information om genomförandet av uppdraget Samverkan för bästa skola (700 kB)

Så gör vi en nulägesanalys i skolan

I ett första steg analyserar vi tillsammans elevernas resultat och andra underlag för att identifiera de problem som finns i verksamheten och orsakerna till problemen. Det kan till exempel handla om hur verksamheten är organiserad, hur undervisningen ser ut eller hur olika beslutsnivåer stämmer av och analyserar data.

Nulägesanalysen hjälper oss att tillsammans få syn på vilka insatser som möjligtvis kan åtgärda de problem som finns och bidra till utveckling som leder till att elevernas kunskapsresultat ökar.

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Ladda ner vårt verktyg för att utföra en nulägesanalys i skolan  (2,8 MB)

Så gör vi en nulägesanalys i förskolan

I nulägesanalysen för förskolan fokuserar vi på insamlade data av verksamheten och dess beskrivning. Här analyserar vi problem och orsaker samt de förutsättningar som förskolan har att driva sin verksamhet.

Nulägesanalysen hjälper oss att tillsammans få syn på vilka insatser som kan höja verksamhetens kvalitet.

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Ladda ner vårt verktyg för att utföra en nulägesanalys i förskolan (2,4 MB)

Dialog, beslut och genomförande av unika utvecklingsinsatser

Tillsammans diskuterar vi tänkbara insatser som bidrar till att ni skapar goda förutsättningar för att nå målen i läroplanen och kursplanen, men också hur ni förbättrar organiseringen av utbildningen, samt skolans eller förskolans undervisning.

Med stöd av oss, universitet och högskola, eller en konsult, planerar vi sedan in olika insatser i en åtgärdsplan. I denna formuleras vilka mål och effekter vi vill att insatserna ska få. I överenskommelsen framgår också vem som är ansvarig för vad i respektive utvecklingsinsats.

Du som huvudman prioriterar i vilken ordning olika insatser ska genomföras. Skolverket i sin tur beslutar om vilka insatser som vi kan finansiera. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola eller förskola, alternativt skolans styrelse om det är en fristående skola.

Eleverna spelar en viktig roll när ni ska ta reda på hur skolan kan utvecklas. I regeringsuppdraget står det just att eleverna ska få möjlighet att tycka till. Huvudmannen, skolorna och förskolorna genomför sedan de planerade insatserna.

Vi arrangerar också konferenser och seminarier till samtliga huvudmän som deltar inom Samverkan för bästa skola i syfte att diskutera och dela erfarenheter med varandra.

Samarbetet inom Samverkan för bästa skola pågår i tre år

Huvudmannen har ansvar att följa upp hur arbetet och utvecklingsinsatserna går, som en del av huvudmannens löpande kvalitetsarbete. Vi på Skolverket håller kontinuerlig kontakt med huvudmannen under samarbetet och ger fortsatt stöd. Samarbetet pågår i tre år och som avslutning och uppföljning diskuterar vi med huvudmannen hur de berörda skolorna eller förskolorna har arbetat med att nå sina mål och i vilken mån de lyckats uppnå sina mål under perioden.

Förutsättningar för att delta

Du kan inte anmäla intresse för att din skola ska delta i Samverkan för bästa skola.

Vi väljer ut och erbjuder vårt stöd till ett antal skolor och förskolor (både offentliga och enskilda huvudmän) utifrån deras kunskapsresultat men också utifrån underlag vi får från Skolinspektionen. Dessa skolor har låga kunskapsresultat eller en hög andel elever som inte fullföljer sina studier.

De skolor eller förskolor vi väljer att kontakta och erbjuda vårt stöd till är de som vi bedömer har svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.

Skolformer som berörs inom Samverkan för bästa skola

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasie- och gymnasiesärskolan

Så utvärderar vi Samverkan för bästa skola

Vi följer upp arbetet löpande hos oss och respektive huvudman under de tre år som ett samarbete pågår. Vår utvärdering av Samverkan för bästa skola innefattar intervjuer, enkätinsamlingar och sammanställning av statistik. En avslutande rapport från vår utvärdering kommer att publiceras 2021.

Vi gör en processutvärdering

Vi utför en processutvärdering vilket innebär att vi följer ett urval av huvudmän och skolor i de olika delarna av arbetet i Samverkan för bästa skola och undersöker vad arbetet leder till på längre sikt.

Vi har valt att göra en processutvärdering med ett tudelat syfte. För det första ska utvärderingen löpande undersöka och bedöma huvudmännens och skolenheternas förutsättningar för deltagande och genomförandet i olika delar av processen i Samverkan för bästa skola.

För det andra ska utvärderingen efter några år undersöka vilka förändringar i det systematiska kvalitetsarbetet som Samverkan för bästa skola har gett upphov till hos deltagande huvudmän och skolenheter.

Vi har undersökt möjligheten att även göra en effektutvärdering men har tagit beslutet att det inte är lämpligt inom Samverkan för bästa skola. En effektutvärdering skulle innebära att vi delar upp vårt urval av huvudmän i två olika grupper; en grupp som får vårt stöd och en grupp som inte får vårt stöd, en så kallad kontrollgrupp. Gruppernas utveckling skulle sedan jämföras med varandra för att undersöka skillnaden på effekter med stöd av Skolverket kontra effekter utan stöd från Skolverket.

Eftersom samarbetet med oss pågår i tre år skulle den ena gruppen inte få ta del av vårt stöd under lika många år. Det strider mot Skolverkets uppdrag som är att ge stöd till de skolor som bäst behöver det. Underlaget vi får från processutvärderingen stödjer oss i att ta beslut, att utveckla och förbättra vårt stöd i riktade insatser till skolor som deltar i Samverkan för bästa skola.

Vi analyserar huvudmännens utgångsläge

För de huvudmän som ingår i processutvärderingen gör vi en förmätning där vi ställer frågor och sammanställer siffror om huvudmännens och skolornas startläge. Frågorna handlar om huvudmannens och skolornas förutsättningar när de ska inleda arbetet i Samverkan för bästa skola, hur de själva beskriver sina problem och utmaningar samt hur de själva beskriver hur de arbetar med att utveckla sin verksamhet i nuläget.

Vi sammanställer också statistik om elevers resultat för de skolor som ingår i utvärderingen och analyserar sedan insamlade svar från elever och lärare i Skolinspektionens Skolenkät. Skolenkäten skickas till vårdnadshavare, elever och pedagogisk personal och svaren används av Skolinspektionen för att granska landets skolor.

Läs mer om Skolinspektionens Skolenkät på myndighetens webbplats

Vi utvärderar det pågående arbetet

I processutvärderingen följer vi de aktuella huvudmännen och skolornas arbete löpande under processens gång. Vi undersöker med både enkäter och intervjuer hur de uppfattar olika stadier av vårt samarbete inom Samverkan för bästa skola. Detta gör vi för att undersöka eventuella behov av förändringar eller förbättringar i vårt stöd men också för att fånga upp kortsiktiga effekter av vårt arbete.

Utvärdering vid avslut av samarbete

I sista delen av vår utvärdering gör vi en eftermätning för att undersöka hur de aktuella huvudmännens och skolornas verksamheter har förändrats på längre sikt och hur de arbetar med utveckling. Vi följer upp samma frågor som vi ställde i inledningen av utvärderingen. Återigen sammanställer vi statistik om elevernas resultat i skolorna och resultaten från Skolinspektionens Skolenkät för de aktuella skolorna. Dessa uppgifter jämför vi sedan med statistiken som samlas in vid inledningen av samarbetet med respektive huvudman.

Vi redovisar till regeringen

Vi redovisar vårt uppdrag till regeringen årligen den 15 mars. Vår redovisning till regeringen är en rapport som beskriver vårt pågående arbete och eventuella behov av förändringar.

Ladda ner vår regeringsredovisning för 2017 (3,0 MB)

Ladda ner vår regeringsredovisning för 2016 (6,8 MB)

Exempel på utvecklingsinsatser i skolor och förskolor

Här kan du ta del av övergripande beskrivningar och exempel på utvecklingsinsatser i skolor och förskolor som deltar i regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola.

Utveckla huvudmannens arbete med att analysera och bedöma skolans eller förskolans utvecklingsbehov

Hos de huvudmän (kommunen eller skolans styrelse) och de skolor och förskolor som har identifierat olika svårigheter och utmaningar i styrkedjan har huvudmannen exempelvis valt att satsa på utbildning och handledning i systematiskt kvalitetsarbete. Styrkedjan är kedjan av de funktioner och processer som krävs för planering och genomförande - från huvudman till lärare.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en kontinuerlig uppföljning av verksamheten, analys av resultat och utifrån det planering och utveckling av utbildning.

Utbildning och handledning i systematiskt kvalitetsarbete i styrkedjan

För att utveckla styrkedjans kvalitetsarbete i detta exempel får utvalda funktioner i styrkedjan utbildning och handledning utifrån de behov som finns.

Utbildningen kan ha fokus på

 • fördjupad kunskap och samsyn om styrkedjans olika roller, ansvar och uppdrag
 • att förbättra kommunikationen mellan de olika ansvarsnivåerna i styrkedjan
 • hur kompetensen hos alla i styrkedjan kan utnyttjas hur man styr och leder kvalitetsarbete
 • hur man analyserar utvecklingsbehov, utvärderar och dokumenterar resultat och mål
 • hur man tolkar skolans förordningar och föreskrifter
 • hur skolan eller förskolan kan arbeta med kollegialt lärande

Utveckla lärare och pedagogers undervisning i språk- och kunskapsutveckling

Hos de skolor och förskolor som har låga kunskapsresultat har huvudmannen exempelvis satsat på att utveckla lärarnas och pedagogers arbetssätt kring språk- och kunskapsutveckling. Det är ett arbetssätt där man utvecklar språk och ämneskunskaper parallellt i ämnesundervisningen.

Lärare och pedagoger kan få utbildning och handledning i att utveckla undervisningen utifrån barnens och elevernas behov, erfarenheter och förutsättningar i förhållande till de utbildningsmål som finns.

Insatserna kan bestå av

 • handledning i hur skolan eller förskolan kan utveckla en språk- och kunskapsutvecklande undervisning med stöd av ett kollegialt lärande
 • stöd i hur man kan använda de utbildningar och material som finns i Skolverkets Lärportal för att utveckla undervisningen

Utveckla förutsättningar för att skapa trygghet och studiero

I de skolor och förskolor som upplever problem med trygghet och studiero samt har utmaningar i elevhälsoarbetet kan huvudmannen satsa på flera olika utvecklingsinsatser. Nedan kan du se ett antal exempel. De kan genomföras på olika nivåer i styrkedjan och i samarbete med skolledning, enskilda lärare, grupper av lärare, förskolepersonal och elevhälsan. Insatserna kopplas samman med ett tydligt mål och syfte.

Insatserna kan exempelvis bestå av:

 • Utbildning och handledning i ledarskap och didaktik (läran om undervisning).
 • Utveckling av roller och arbetssätt hos elevhälsan.
 • Utveckling av arbetssätt och samarbete med elevcoacher
 • Utveckling av hur skolan kan arbeta både kort- och långsiktigt med förebyggande elevhälsa.
 • Utveckling av tydliga strukturer och rutiner i förskolan och i skolan så att lärare och pedagoger kan bedriva undervisning i en trygg och säker arbetsmiljö.

Deltagande skolor i Samverkan för bästa skola 

Lista över deltagande skolor.

Senast granskad: 2017-03-15
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation