Villkor för användare i e-tjänsten för skolenhetsregistret

För att använda e-tjänsten för skolenhetsregistret måste du ha ett personligt konto. När du registrerar ett konto godkänner du samtidigt villkoren för e-tjänsten.

Inloggning och användarkonto

För att ta del av e-tjänsten måste du ha ett användarkonto att logga in med. Du behöver logga in för att Skolverket ska kunna säkerställa din identitet som användare och för att obehöriga inte ska kunna lämna uppgifter eller få del av information.

Som användare ansvarar du för att hantera dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt så att ingen obehörig får tillgång till dessa.

Ditt användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas till annan person. Om Skolverket får uppgifter om att du har lånat ut ditt konto till annan person, oavsett syfte med utlåningen, har Skolverket rätt att avsluta ditt konto och neka dig framtida åtkomst till e-tjänsten.

Kontaktpersonens ansvar

I denna roll är du huvudmannens kontaktperson gentemot Skolverket och ansvarar för att samordna huvudmannens användarkonton.

Som kontaktperson ansvarar du alltså för att avsluta användarkonton för kontaktpersoner och uppgiftslämnare hos din huvudman när de avslutar sin anställning eller av annan anledning inte längre ska arbeta med skolenhetsregistret.

Personuppgiftsbehandling

När du loggar in i e-tjänsten för skolenhetsregistret behandlar Skolverket följande uppgifter om dig:

 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Aktiveringskod
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Organisationsnummer
 • Behörighetsroll hos huvudman

Behandlingen innebär att uppgifterna lagras i en databas hos Skolverket för att möjliggöra kommunikation, inloggning, styra behörigheter och dokumentera ändringar i skolenhetsregistret. För att säkerställa din behörighet under inloggningen sparas också ditt personnummer i din webbläsares session storage och i vilocacheminnet. Personnumret rensas från din webbläsare när du loggar ut från e-tjänsten.

Personuppgiftsbehandlingen utförs för att den är nödvändig för att Skolverket ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt de nationella kompletterande dataskyddsregleringarna i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Vem är ansvarig och vem kan ta del av uppgifterna?

Skolverket (org. nr. 202100-4185) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Skolverkets dataskyddsombud når du via e-postadressen dataskyddsombudet@skolverket.se.

Skolverket ansvarar för att obehöriga inte får åtkomst till dina personuppgifter. Dina uppgifter överförs inte till tredje land. Skolverket använder inte heller uppgifterna för automatiskt beslutsfattande och profilering.

Personuppgifterna kan enligt offentlighetsprincipen komma att lämnas ut efter prövning till den som begär det.

Dina rättigheter

Du har rätt att från Skolverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen eller begära begränsning av behandling av uppgifter som rör dig. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter. Det kan vara viktigt för dig att veta att våra möjligheter att tillmötesgå dig vad gäller vissa rättigheter såsom radering och rättelse i praktiken kan vara begränsade. Detta på grund av att det finns skyldigheter för Skolverket att bevara allmänna handlingar.

Om du vill veta mer eller utnyttja dessa rättigheter sker det enklast genom att du gå in på denna sida:

Så här hanterar Skolverket personuppgifter

Så länge behandlar Skolverket dina personuppgifter

Skolverket behandlar dina personuppgifter för de syften som angivits ovan. Allmänna handlingar, innefattande dina personuppgifter, bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. Detta gäller även om syftena med behandlingen enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen har uppnåtts. Personuppgifter ska gallras enbart om den allmänna handlingen inte kan antas ha ett fortsatt värde för Skolverket, eller behövs för forskning eller för annan myndighet, eller för till exempel den som uppgifterna berör.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen eller den svenska dataskyddslagen, har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för att klaga på det.

Telefon till IMY: 08-657 61 00

E-postadress till IMY: imy@imy.se

Avsluta konto

Som kontaktperson kan du avsluta användarkonton för din huvudman i e-tjänsten för skolenhetsregistret.

Skolverket har rätt att avsluta användarkonton som är inaktiva under mer än 12 månader.

Ändringar och tillägg om användarvillkoren

Skolverket har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Skolverket ska meddela dig om sådana tillägg och ändringar senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Skolverket behöver inte meddela dig om ändringarna är av redaktionell karaktär.

Inloggning och användarkonto

För att ta del av e-tjänsten måste du ha ett användarkonto att logga in med. Du behöver logga in för att Skolverket ska kunna säkerställa din identitet som användare och för att obehöriga inte ska kunna lämna uppgifter eller få del av information.

Som användare ansvarar du för att hantera dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt så att ingen obehörig får tillgång till dessa.

Ditt användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas till annan person. Om Skolverket får uppgifter om att du har lånat ut ditt konto till annan person, oavsett syfte med utlåningen, har Skolverket rätt att avsluta ditt konto och neka dig framtida åtkomst till e-tjänsten.

Personuppgiftsbehandling

När du loggar in i e-tjänsten för skolenhetsregistret behandlar Skolverket följande uppgifter om dig:

 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Aktiveringskod
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Organisationsnummer
 • Behörighetsroll hos huvudman

Behandlingen innebär att uppgifterna lagras i en databas hos Skolverket för att möjliggöra kommunikation, inloggning, styra behörigheter och dokumentera ändringar i skolenhetsregistret. För att säkerställa din behörighet under inloggningen sparas också ditt personnummer i din webbläsares session storage och i vilocacheminnet. Personnumret rensas från din webbläsare när du loggar ut från e-tjänsten.

Personuppgiftsbehandlingen utförs för att den är nödvändig för att Skolverket ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt de nationella kompletterande dataskyddsregleringarna i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Vem är ansvarig och vem kan ta del av uppgifterna?

Skolverket (org. nr. 202100-4185) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Skolverkets dataskyddsombud når du via e-postadressen dataskyddsombudet@skolverket.se.

Skolverket ansvarar för att obehöriga inte får åtkomst till dina personuppgifter. Dina uppgifter överförs inte till tredje land. Skolverket använder inte heller uppgifterna för automatiskt beslutsfattande och profilering.

Personuppgifterna kan enligt offentlighetsprincipen komma att lämnas ut efter prövning till den som begär det.

Dina rättigheter

Du har rätt att från Skolverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen eller begära begränsning av behandling av uppgifter som rör dig. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter. Det kan vara viktigt för dig att veta att våra möjligheter att tillmötesgå dig vad gäller vissa rättigheter såsom radering och rättelse i praktiken kan vara begränsade. Detta på grund av att det finns skyldigheter för Skolverket att bevara allmänna handlingar.

Om du vill veta mer eller utnyttja dessa rättigheter sker det enklast genom att du gå in på denna sida:

Så här hanterar Skolverket personuppgifter

Så länge behandlar Skolverket dina personuppgifter

Skolverket behandlar dina personuppgifter för de syften som angivits ovan. Allmänna handlingar, innefattande dina personuppgifter, bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. Detta gäller även om syftena med behandlingen enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen har uppnåtts. Personuppgifter ska gallras enbart om den allmänna handlingen inte kan antas ha ett fortsatt värde för Skolverket, eller behövs för forskning eller för annan myndighet, eller för till exempel den som uppgifterna berör.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen eller den svenska dataskyddslagen har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för att klaga på det.

Telefon till IMY: 08-657 61 00

E-postadress till IMY: imy@imy.se

Avsluta konto

Om du inte längre ska vara uppgiftslämnare i Skolverkets e-tjänst för skolenhetsregistret ska du meddela din huvudmans kontaktperson. Kontaktpersonen ska avsluta ditt konto. Skolverket ansvarar inte för att bjuda in eller ta bort användare, eller på annat sätt sköta administrationen kring enskilda användares konton.

Skolverket har rätt att avsluta användarkonton som är inaktiva under mer än 12 månader.

Ändringar och tillägg om användarvillkoren

Skolverket har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Skolverket ska meddela dig om sådana tillägg och ändringar senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Skolverket behöver inte meddela dig om ändringarna är av redaktionell karaktär.

E-tjänsten för skolenhetsregistret

I e-tjänsten för skolenhetsregistret kan du godkänna och uppdatera uppgifter i skolenhetsregistret.

Så använder du e-tjänsten för skolenhetsregistret

Senast uppdaterad 28 november 2023