Statistik om utbildning i svenska för invandrare 2015

I statistiken om utbildning i svenska för invandrare ingår uppgifter om elever fördelade efter kön, ålder, tidigare utbildning, läs- och skrivinlärning, typ av anordnare, modersmål och födelseland.

Studieresultat redovisas som provbetyg, kursbetyg och resultat av studierna efter 2-3 års studier.

Skolverkets PM: Elever och studieresultat i utbildning i svenska för invandrare 2015

Officiell statistik på riksnivå om elever och studieresultat i Sfi 2015, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över studieresultat för elever inom Sfi på läns- och kommunnivå

Eleverna

  • Antalet elever i utbildning i svenska för invandrare har ökat från knappt 125 000 till drygt 138 000 elever mellan år 2014 och 2015, vilket motsvarar en ökning med 11 procent. Antalet elever har ökat under hela 2000-talet.
  • Syrien är det land som flest elever kommer från. Av det totala antalet elever var 22 procent födda i Syrien, en tredubbling jämfört med 2013. Näst efter Syrien är Somalia och Eritrea de vanligaste födelseländerna.
  • Det finns en stor spridning när det gäller elevernas utbildningsbakgrund. Knappt 20 procent har mindre än 7 års tidigare utbildning medan 37 procent har 13 års tidigare utbildning eller mer. Det är en högre andel kvinnor än män som har kort utbildning sedan tidigare.

Studievägar och kurser

  • Den studieväg som har lägst antal kursdeltagare är liksom tidigare år studieväg 1. Av samtliga kursdeltagare 2015 är det 12 procent som studerar på studieväg 1. På studieväg 2 och 3 studerar 42 respektive 46 procent av kursdeltagarna.
  • Kvinnor läser i något högre utsträckning på studieväg 1 respektive studieväg 3, medan det bland männen är en något högre koncentration till studieväg 2.

Studieresultat

  • Nybörjarna 2013 har följts fram till slutet av 2015. Av dessa var det 64 procent som fick godkänt resultat på minst en kurs. Det var 24 procent som hade avbrutit en eller flera kurser utan att slutföra någon kurs. För 12 procent av nybörjarna finns inga uppgifter varken om slutförda eller om avbrutna kurser, varför de antas fortsätta sin utbildning.

Publicerades den .