Skillnaden mellan kursbetyg och provbetyg 2016

En gång om året, från och med 2011, redovisar vi skillnaden mellan skolenheters och elevers kursbetyg och provbetyg i gymnasieskolan.

Resultaten visar att det finns skillnader mellan provbetyg och kursbetyg både mellan skolenheter och mellan huvudmän. Fristående skolor sätter i högre grad än de kommunala ett högre kursbetyg än provbetyg. Men fristående skolor sätter i högre grad även lägre kursbetyg än provbetyg. Uppgifterna bygger på de elever som har fått både ett provbetyg och ett kursbetyg i respektive kurs.

Skolverkets rapport: Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan 2016

Statistik om kursbetyg och provbetyg på läns-, kommun- och skolenhetsnivå

I rapporten för 2016 har en analys av skillnaderna mellan slutbetyg i årskurs 9 våren 2016 och det inledande nationella kursprovet i gymnasieskolan höstterminen 2015, samt vårterminen 2016 genomförts. Analysen visar att eleverna ofta får ett lägre provbetyg än slutbetyg i årskurs 9. Men det finns samtidigt elever som får ett högre provbetyg än slutbetyg från årskurs 9. I rapporten för 2016 har även en analys av bortfall i inrapporteringen för examenskullarna 2014, 2015 och 2016 genomförts.

Analyserna är en uppföljning av rapporten Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? (2009)

Resultaten presenteras även på skolenhetsnivå

Ett mått som visar relationen mellan kursbetyg och provbetyg i gymnasieskolan redovisas per skolenhet i Skolverkets databas. De ämnen som finns redovisade är engelska, matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk. Genom att jämföra betygen på de nationella proven med kursbetygen går det att få ett underlag för diskussion om på vilka grunder lärare sätter betyg. Stora avvikelser på en skola och små på en annan tyder på att det kan finnas olika synsätt på grunderna för betygsättningen.

Rektor och huvudman har ett stort ansvar att följa upp, analysera och diskutera med lärarna om systematiska avvikelser på skolenhetsnivå för att öka samsynen på bedömning och betygsättning.

Uppgifterna i databasen är tänkt att fungera som ett stöd i det arbetet på lokal nivå.

 

Publicerades den .