Allt fler söker ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet ökade med 1200 fler elever jämfört med föregående år. Det visar vår preliminära statistik över hur elever sökte till gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2016/17.

De närmaste åren ökar elevkullarna i gymnasieskolan. En större årskull innebär att fler söker till gymnasieskolans nationella program. Inför läsåret 2016/17 sökte 109 000 elever till ett nationellt program. Det är 2 400 fler elever jämfört med föregående läsår, vilket motsvarar en ökning med 2 procent.

Ekonomiprogrammet fortsätter öka

Antalet sökande ökade för några av de högskoleförberedande programmen jämfört med föregående år. Ekonomiprogrammet ökade mest och ökningen var störst bland pojkarna. Antal sökande till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ökade med drygt 600 elever för respektive program. Antalet sökande till estetiska programmet minskade mest bland högskoleförberedande program, med 300 färre. Minskningen motsvarar 4 procent och var störst bland flickorna.

Diagram över sökande till de högskoleförberedande programmen

Diagram 1 - Antal sökande över tid till de högskoleförberedande programmen.

Handels- och administrationsprogrammet ökade mest procentuellt

Antalet sökande ökade för några av yrkesprogrammen. Mest ökade handels- och administrationsprogrammet med 400 fler sökande. Ökningen motsvarar 14 procent vilket är den största procentuella ökningen bland samtliga program. Ökningen var störst bland flickorna. Näst mest bland yrkesprogrammen ökade bygg- och anläggningsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet med 300 respektive 200 elever.

Antal sökande minskade mest för fordons- och transportprogrammet med 250 färre sökande, en minskning motsvarande 5 procent. Sökande till hotell- och turismprogrammet minskade med 13 procent, vilket är den procentuellt största minskningen bland samtliga program. Det motsvarar 200 elever.

Diagram över antal sökande till de yrkesförberedande programmen

Diagram 2 - Antal sökande över tid till gymnasieskolans sex största yrkesprogram.

Andelen som väljer högskoleförberedande program ökar

63,9 procent av alla sökande till ett nationellt program sökte i första hand ett högskoleförberedande program och 36,1 procent sökte ett yrkesprogram. Förra året var motsvarande andelar 63,3 procent för de högskoleförberedande programmen och 36,7 procent för yrkesprogrammen. Trenden att andelen som söker ett högskoleförberedande program ökar, håller därmed i sig. Alla högskoleförberedande program ökar dock inte. Inför läsåret 2011/12 hade ekonomiprogrammet och estetiska programmet ungefär lika många sökande. Inför läsåret 2016/17 är det dubbelt så många sökande till ekonomiprogrammet.

Elevers behörighet till förstahandsvalet minskar

86,7 procent av de elever som sökte till ett nationellt program var behöriga till det program de sökte i första hand. Det är en halv procentenhet lägre jämfört med läsåret innan. Andelen behöriga varierar mellan programmen.

Statistik endast på nationell nivå

Den aktuella statistiken är preliminär och ger endast en nationell bild. I november publiceras den slutgiltiga statistiken som går att bryta ner på län och kommun. Elever som sökt till ett introduktionsprogram ingår ej i statistiken.

Kontakt:

E-post: utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .