Resultat från gymnasieskolans nationella prov våren 2016

Nio av tio fick minst godkänt i svenska och engelska på de nationella proven i gymnasieskolan våren 2016. Statistiken visar antalet genomförda prov och provbetyg i ämnena svenska, engelska och matematik.

Officiell statistik på riksnivå över provresultat i gymnasieskolan våren 2016, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över provresultat i gymnasieskolan våren 2016 på läns-, kommun- och skolenhetsnivå

Elever i gymnasieskolan skriver nationella prov i inledande och avslutande kurser i matematik, engelska och svenska. För eleverna på yrkesprogram sammanfaller i regel inledande och avslutande kurs. Av de prov som rapporterades in för vårterminen 2016 utgjordes 30 procent av prov i matematik, 34 procent av prov i svenska och 36 procent av prov i engelska. Majoriteten av de nationella proven i gymnasieskolan genomförs under vårterminen.

Nio av tio minst godkända i svenska och engelska

I engelska och svenska har 93 procent eller mer av eleverna minst fått provbetyget E på de olika proven. På proven i svenska som andraspråk har 84 procent eller fler minst fått provbetyget E. För svenska och engelska är det generellt färre elever på högskoleförberedande program som får provbetyget F än på yrkesprogram.

I matematik läser eleverna olika matematikkurser beroende på vilket program de går. Yrkesprogrammen läser matematik 1a där 71 procent av eleverna minst har fått provbetyget E. Eleverna på de högskoleförberedande programmen Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet läser matematik 1b, 2b och i vissa fall 3b. För matematik 1b är det 84 procent av eleverna som har fått minst provbetyget E. För matematik 2b och 3b är det 65 procent av eleverna som har fått minst provbetyget E. Eleverna på Naturvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet läser matematik 1c, 2c, 3c samt i vissa fall 4. (Provet i matematik 2c är inte obligatoriskt.) På proven i matematik 1c har 95 procent av eleverna minst fått provbetyget E. På proven i matematik 3c och 4 är det nästan 80 procent som minst har fått provbetyget E.

Skillnaden mellan nationella prov och kursbetyg

I statistiken över skillnaden i SIRIS ingår elever med både provbetyg och preliminärt kursbetyg i respektive kurs. Ett stort antal elever har rapporterats in utan kursbetyg eftersom många skolor ännu inte satt ett sådant vid rapporteringstillfället. De elever som saknar inrapporterat kursbetyg ingår därför inte i statistiken och statistiken ska därför tolkas med stor försiktighet.

Få med okänd bakgrund

I gruppen elever med okänd bakgrund finns elever som inte har fått något personnummer. Att personnummer saknas kan bero på att eleven inte blivit folkbokförd i Sverige men det kan också finnas andra orsaker. I redovisningen av kursproven är antalet elever med okänd bakgrund förhållandevis litet varför vi inte kan dra några slutsatser ur detta begränsade underlag.

 

Publicerades den .