Statistik för terminsbetygen i årskurs 6 våren 2016

Statistik för elevernas terminsbetyg i årskurs 6 visar att andelen med högsta och lägsta betyg har ökat något, men skillnaderna är små jämfört med föregående år. Våren 2016 avslutade totalt 108 418 elever årskurs 6.

Både andelen med det högsta betyget A och andelen med det underkända betyget F har ökat något i de flesta ämnen, jämfört med våren 2015. Engelska är det ämne där betygen är allra högst. Våren 2016 hade 39 procent av eleverna uppnått kunskapskraven för ett A eller ett B i ämnet. Näst efter ämnena svenska som andraspråk och matematik är dock engelska också det ämne där störst andel elever fått det underkända betyget F.

Skolverkets PM: Terminsbetyg i årskurs 6, våren 2016

Officiell statistik på riksnivå över terminsbetygen i årskurs 6 våren 2016, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över terminsbetygen för årskurs 6 på läns-, kommun- och skolenhetsnivå

Andel elever (%) med respektive betyg i grundskolans ämnen, våren 2016.

Diagram över betygen i olika ämnen för årskurs 6

Något lägre andel uppnår godkända betyg

Andelen som uppnår godkända betyg A-E har minskat något i samtliga ämnen jämfört med föregående läsår. Kraftigast minskning har skett i svenska som andraspråk där knappt 60 procent av eleverna uppnådde godkända betyg våren 2016. Det är nästan 7 procentenheter lägre än 2015. I övriga ämnen är andelen som uppnått godkänt betyg över 90 procent och minskningen rör sig i dessa ämnen om som mest 1 procentenhet. Andelen som uppnår godkända betyg (A-E) i alla lästa ämnen är våren 2016 drygt 79 procent. Det är en minskning med drygt 1 procentenhet jämfört med våren 2015.

Mer om betygssättning i årskurs 6

I årskurs 6 ska eleverna få betyg i alla ämnen de läst under året. Alla ämnen behöver dock inte läsas i varje årskurs. Har ett ämne inte lästs under årskurs 6 ska inget betyg sättas i ämnet. Det innebär att antalet ämnen som eleverna läser och betygsätts i varierar.

Att alla elever inte läser samma och lika många ämnen under årskurs 6 påverkar jämförbarheten i resultaten mellan län, kommuner och skolenheter. Det är något som behöver beaktas då resultaten analyseras.

Kontakt:

E-post: utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .