Elever i gymnasiesärskolan 2016/17

Läsåret 2016/17 går det cirka 5 900 elever i gymnasiesärskolan. Efter att den reformerade gymnasiesärskolan infördes 2013 (gysär13) är det nu första gången som elever går i alla fyra skolår.

Antalet elever som läser ett nationellt program skolår 1 är till stor del oförändrat, och elever som går på ett individuellt program har ökat med cirka 50 elever sedan förra läsåret.

Officiell statistik på riksnivå över elever i gymnasiesärskolan läsår 2016/17, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik på läns-, kommun- och skolenhetsnivå finns att söka fram i databasen, välj län, kommun eller skolenhet

Det finns 256 skolenheter som bedriver gymnasiesärskola i 161 kommuner. Ungefär 88 procent av eleverna går i en skolenhet med kommunal huvudman, 9 procent går i en skolenhet med fristående huvudman och 3 procent i en skolenhet med landstingskommunal huvudman. Cirka 4 procent deltar i modersmålsundervisning och omkring 2 procent deltar i svenska som andraspråk.

Elever per program

Gymnasiesärskolan består av nio yrkesinriktade program och ett individuellt program. De nio programmen med yrkesinriktning är:

  • Administration, handel och varuhantering (AHADM)
  • Estetiska verksamheter (EVEST)
  • Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS)
  • Fordonsvård och godshantering (FGFOR)
  • Hantverk och produktion (HPHAN)
  • Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)
  • Hälsa, vård och omsorg (HOHAL)
  • Samhälle, natur och språk (SNSAM)
  • Skog, mark och djur (SKSKO)

Av de cirka 5 900 elever som går i gymnasiesärskolan läser ungefär 3 300 på ett nationellt program, och omkring 2 600 på individuella program. Det nationella program som har flest elever är hotell, restaurang och bageri (600 elever) följt av administration, handel och varuhantering (500 elever). Minst antal elever går på programmen hantverk och produktion samt samhälle, natur och språk. Båda programmen har omkring 200 elever.

Antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2016/17

Könsfördelning i gymnasiesärskolan

Det är fler män än kvinnor som går i gymnasiesärskolan. Totalt så är 60 procent av eleverna i gymnasiesärskolan män. Om man endast ser till de nationella programmen blir könsfördelningen något jämnare, men tvärtemot blir skillnaderna i andelen män och kvinnor större om man endast ser till individuella program. På programnivå blir fördelning av män och kvinnor i vissa fall mycket sned. På programmet fordonsvård och godshantering är endast 3 procent av eleverna kvinnor. Det enda program där kvinnor är i stor majoritet är hälsa, vård och omsorg, cirka 80 procent. Jämnaste könsfördelning har programmet samhälle, natur och språk där 49 procent av eleverna är kvinnor.

Andel kvinnor och män i gymnasiesärskolan

Publicerades den .