Eleverna i förskoleklass blir allt fler

Läsåret 2016/17 går nästan 98 procent av alla sexåringar i förskoleklass. Elevantalet har ökat och detta läsår går nästan 123 000 elever i skolformen.

Officiell statistik på riksnivå över elever i förskoleklass, i tabeller Länk till annan webbplats.

Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar som finns i alla kommuner. Både andelen och antalet sexåringar som går i förskoleklass innevarande läsår ligger på sin högsta nivå sedan skolformen infördes hösten 1998. Från 2004/05 och fram till 2014/15 var andelen av alla sexåringar i förskoleklass 95 – 96 procent. De två senaste läsåren har andelen ökat med 2 procentenheter.

Under flera år har elevantalet i förskoleklass gradvis ökat. Läsåret 1998/99 fanns det 114 000 elever. Antalet sjönk därefter och var som lägst 2005/06 med 88 400 elever. Variationen är naturlig och förändringarna hänger samman med hur stora födelsekullarna är. Den hittills lägsta andelen sexåringar i förskoleklass uppmättes det läsår skolformen infördes, och var då drygt 91 procent.

Drygt tio procent går i fristående förskoleklasser

Fristående förskoleklasser finns i nästan 64 procent av alla kommuner. Drygt 10 procent av eleverna går i förskoleklass med enskild huvudman. Andelen elever i fristående verksamhet skiljer sig i hög grad mellan kommuner och är högst i storstäder och deras förortskommuner.

Var fjärde elev har annat modersmål än svenska

Enligt skollagen (2010:800) och läroplanen Lgr 11 ska förskoleklassen medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

I förskoleklass finns det nästan 31 300 elever som har annat modersmål än svenska läsåret 2016/17, vilket motsvarar 26 procent av eleverna. Både antalet elever med annat modersmål och antalet elever som får möjlighet att utveckla sitt modersmål har ökat jämfört med föregående läsår. Av de elever som har annat modersmål än svenska får nästan 40 procent stöd i modersmålet, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med föregående läsår.

Kontakt:

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .