Fler elever i grundsärskolan

För tredje läsåret i rad så ökar antalet elever i grundsärskolan. Läsåret 2016/17 gick det 9 944 elever i grundsärskolan. Det är en ökning med nästan två procent jämfört med föregående läsår. Knappt en procent av alla elever i den obligatoriska skolan går i en grundsärskola.

Officiell statistik på riksnivå över elever i grundsärskolan läsår 2016/17, i tabeller Länk till annan webbplats.

Andelen elever som går i grundsärskolan, av alla elever i den obligatoriska skolan, har varierat under åren. Under läsåret 2006/07 var andelen elever i grundsärskolan ungefär 1,5 procent. Nu är andelen nere kring knappt en procent, även om elevantalet ökat de tre senaste läsåren. En delförklaring till ökningen av elever i grundsärskolan kan vara att elevkullarna blivit större. Även elevantalet i grundskolan har ökat detta läsår jämfört med föregående läsår.

Antal elever i grundsärskolan 2016/17

Ökning av elever i träningsskolan

Den största ökningen för läsåret 2016/17 har skett inom inriktningen träningsskolan. Där har elevantalet ökat med drygt nio procent jämfört med föregående läsår. Inom inriktningen träningsskola går det 4206 elever, vilket motsvarar runt 42 procent av samtliga elever i grundsärskolan.

Fler pojkar än flickor

I grundsärskolan är majoriteten av eleverna, sex av tio, pojkar. Även inom inriktningen träningsskolan så är sex av tio elever pojkar.

Tillströmning av elever i de högre årskurserna

Antalet elever ökar i de högre årskurserna. Åtta procent går i årskurs 1 och 14 procent i årskurs 9. Andelen elever i träningsskolan ökar inte i samma utsträckning. I årskurs 1 utgör antalet elever i träningsskolan 55 procent av samtliga elever i grundsärskolan medan i årskurs 9 utgör träningsskolan 36 procent.

Fördelning elever i grundsärskolan 2016/17

Vanligast med kommunal huvudman

Det finns 591 skolenheter med grundsärskola i 259 kommuner, exklusive integrerade elever. De flesta skolenheterna har kommunal huvudman, endast 38 skolenheter har enskild huvudman och dessa är fördelade i 32 kommuner.

I grundsärskolor som drivs av enskild huvudman är 61 procent av eleverna mottagna i inriktningen träningsskola, motsvarande för elever i skolenheter med kommunal huvudman är 41 procent.

Nästan en tiondel av eleverna bor i annan kommun

Ungefär åtta procent av eleverna är bosatta i annan kommun än den kommun där skolenheten är belägen. I de kommunala skolenheterna kommer sex procent av eleverna från en annan kommun, motsvarande uppgift för elever i fristående grundsärskolor är 45 procent. Det är framför allt förortskommuner till storstäder och förortskommuner till större städer som har elever i annan huvudmans skola.

Vanligt med integrering i grundskoleklass

Andelen elever i grundsärskolan, exklusive träningsskolan, som är integrerade i grundskoleklass under minst hälften av skoltiden har konstant legat kring 20 procent av eleverna sedan början av 1990-talet. Läsåret 2016/17 var det 1186 elever som var integrerade i en grundskoleklass.

Publicerades den .