Ökning av antalet elever i specialskolan

Läsåret 2016/17 gick det totalt 640 elever i specialskolan. Det är en ökning med 16 procent jämfört med föregående läsår. Det är fjärde läsåret i rad som antalet elever ökar i specialskolan. Elevantalet har sedan läsåret 2012/13 ökat med ungefär 40 procent.

Officiell statistik på riksnivå över elever i specialskolan läsår 2016/17, i tabeller Länk till annan webbplats.

Ur ett historiskt perspektiv så är elevantalet dock mindre än vad det var runt millennieskiftet då specialskolan hade cirka 800 elever. Det finns flera faktorer, med olika stor betydelse, som inverkar på hur många elever som går i regionskolorna. Regionskolorna vänder sig till elever som är döva eller har en hörselskada. Faktorer som födelsekullar bidrar, precis som i grundskolan, till en naturlig variation i elevantalet. Föräldrars inställning har också betydelse för vilket skolalternativ som väljs. En annan faktor som har betydelse för elevantalet är landstingens och huvudmännens informationsinsatser samt den hörseltekniska utvecklingen. Den faktorn som har allra störst påverkan på elevantalet är tillgången till kommunala och fristående alternativ, det vill säga hur väl grundskolan och grundsärskolan har möjlighet att erbjuda en bra undervisning för barn som är döva eller hörselskadade.¹

Antal elever i specialskolan läsår 2016/17

Totalt 400 elever går i regionskolorna. Elevantalet i regionskolorna har ökat med knappt nio procent jämfört med föregående läsår. Nästan två tredjedelar av eleverna i specialskolan går i någon av de fem regionskolorna för elever som är döva eller hörselskadade. Den största skolenheten bland regionskolorna är Birgittaskolan i Örebro som har 151 elever. Lite mer än hälften av eleverna i regionskolorna är pojkar.

I riksskolorna går det totalt 240 elever. Jämfört med föregående läsår har elevantalet i riksskolorna ökat med nästan 30 procent. Riksskolorna tar emot elever med hörselnedsättning och utvecklingsstörning, grava språkstörningar, medfödd dövblindhet samt elever med synnedsättning kombinerad med ytterligare funktionsnedsättningar. Bland riksskolorna är Hällsboskolan i Stockholm den största skolenheten med 153 elever. Andelen pojkar i riksskolorna är högre än i regionskolorna, nästan sju av tio elever är pojkar.

Elever från många kommuner

Specialskolan består av totalt av nio skolenheter, fem regionskolor och fyra riksskolor. Eleverna kommer från 124 kommuner. Nästan sex av tio elever har en annan hemkommun än den där skolenheten är belägen. Detta innebär att det kan vara långt mellan skola och hem. Drygt 12 procent av eleverna i specialskolan bor därför på elevhem. Resor och boende för elever i specialskolan bekostas av staten.

1. Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (SOU 2011:30)

Publicerades den .