Små skillnader mellan garanterad och planerad undervisningstid i grundskolan

Skillnaden mellan den garanterade och planerade undervisningstiden i grundskolan är liten. Vår statistik för läsåret 2016/17 visar hur skolornas planerade undervisningstid förhåller sig till den garanterade undervisningstiden.

Vår statistik för läsåret 2016/17 visar hur grundskolornas planerade undervisningstid förhåller sig till den garanterade undervisningstiden. Skillnaden är generellt sett liten. Framför allt är det elevens val, hem- och konsumentkunskap och språkval som uppvisar en lägre planerad undervisningstid jämfört med den garanterade undervisningstiden. Därutöver har den planerade undervisningstiden i matematik ökat i årskurs 4-6. Det beror på att man den 1 juli 2016 utökade den garanterade undervisningstiden i matematik med 105 timmar.

Skolverkets PM: Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2016/17

Officiell statistik på riksnivå över planerad undervisningstid i åk 1-9 läsåret 16/17, se tabell 10ABC

Fakta om insamlingen

Sedan hösten 2011 samlar vi in uppgifter om planerad undervisningstid från skolorna runt omkring i Sverige. Statistiken visar den planerade undervisningstiden per ämne totalt och hur den fördelas över årskurserna i grundskolan. I år publicerar vi nu statistik över den planerade undervisningstiden i alla ämnen läsåret 2016/17.

Fördelning av planerad undervisningstid läsåret 2016/17

Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2016/17

Förklaring av förkortningar:

BL= Bild, HKK= Hem – och konsumentkunskap, IDH= Idrott och hälsa, MU=Musik, SL= Slöjd, SV & SVA= Svenska eller svenska som andraspråk, EN= Engelska, MA= Matematik, SO= Samhällsorienterande ämnena, NO= Naturorienterande ämnena, TE= Teknik.


Vid frågor om statistiken kontakta:

Christian Lovering, undervisningsråd, 08-527 336 79

Publicerades den .