Barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska

Hösten 2016 var 12 551 barn inskrivna i pedagogisk omsorg, det är drygt 1100 färre än året innan. Minskningen kan förklaras av utbyggnaden av förskolan och fritidshemmen.

Skolverkets PM: Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2016

Officiell statistik på riksnivå om barn och personal i pedagogisk omsorg, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå om barn och personal i öppen förskola, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå om barn och personal i öppen fritidsverksamhet, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå om barn i omsorg på obekväma tider, i tabeller Länk till annan webbplats.

Nio av tio yngre barn är inskrivna i annan pedagogisk omsorg

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 år: Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväm tid.

Det är framför allt de yngre barnen som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Av alla barn i pedagogisk omsorg är 93 procent mellan 1 och 5 år. Det finns flera olika former av pedagogisk omsorg. Den vanligaste varianten av pedagogisk omsorg är verksamhet som huvudsakligen bedrivs i det egna hemmet. Där finns 93 procent av alla verksamheter i pedagogisk omsorg. Av alla 2 000 verksamheter med pedagogisk omsorg drivs drygt en tredjedel i enskild regi.

Sju av tio saknar utbildning för arbete med barn

I pedagogisk omsorg har 5,2 procent av personalen pedagogisk högskoleexamen, drygt 20 procent en gymnasial examen för arbete med barn och knappt 5 procent viss pedagogisk utbildning, till exempel en pedagogisk högskoleutbildning utan examen eller en gymnasial utbildning utan slutbetyg. Det är alltså nästan 70 procent av personalen som inte har någon utbildning för arbete med barn.

Omsorg på obekväm tid

Hösten 2016 fanns totalt 5 600 barn inskrivna på obekväma tider. Det är vanligast att barn som är inskrivna på obekväma tider är i förskoleåldern. Knappt 3 100 barn är i åldern 1–5 år och 2 500 i åldern 6–12 år. En enkätstudie som Skolverket genomförde 2012 visar att föräldrarnas behov av omsorg under obekväm tid är störst på vardagskvällar. Att behöva omsorg nattetid är inte lika vanligt.

Antalet öppna förskolor konstant sedan 2004

Sedan 2004 har antalet öppna förskolor legat relativt stabilt kring 400–500 verksamheter. Hösten 2016 fanns 494 öppna förskolor, det är en ökning med 20 verksamheter jämfört med föregående år. Knappt 10 procent av de öppna förskolorna drivs i enskild regi.

Kontakt:

Frågor om statistiken: utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .