Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2016

Nu finns officiell statistik över de nationella prov i svenska, engelska och matematik som elever genomförde i gymnasieskolan under höstterminen 2016. Här finns också lokal statistik på skol-, kommun-, huvudmanna - och länsnivå.

Officiell statistik på riksnivå över gymnasieskolans nationella prov ht 2016, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistiken visar antalet genomförda prov och provbetyg i ämnena svenska, engelska och matematik. Väsentligt färre kursprov genomförs dock under höstterminerna jämfört med under vårterminen. I databasen finns nu möjligheten att söka fram resultaten för nationella prov baserat på huvudman. Där ges möjlighet att se resultatet på ett specifikt kursprov för en huvudmans samtliga skolenheter alternativt varje skolenhet för sig. Detta gäller även för tidigare terminer. I likhet med tidigare publiceringar kan resultaten för kursprov även sökas fram på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Kursproven i matematik

Av drygt 37 000 inrapporterade prov var knappt 27 000 matematikprov avsedda för naturvetenskaps- och teknikprogrammet. Mellan cirka 2 400 och 15 000 elever skrev respektive prov. Ungefär 80 – 95 procent fick lägst provbetyget E. Kvinnorna hade genomgående bättre resultat än männen. Likaså hade elever med svensk bakgrund genomgående bättre resultat än elever med utländsk bakgrund. Majoriteten av eleverna som har genomfört dessa prov har föräldrar med en lång eftergymnasial utbildning. Det är också de eleverna som har de bästa resultaten på dessa prov.

Kursproven i svenska och engelska

Kursproven i svenska 1 och 3 genomfördes av cirka 1 300 respektive 3 000 elever. Drygt 90 procent av eleverna fick lägst provbetyget E. Kvinnorna hade genomgående bättre resultat än männen. Elever vars föräldrar har en längre eftergymnasial utbildning samt elever som läser högskoleförberedande utbildningar har bättre resultat på kursproven i svenska.

Kursprov i engelska 5 och 6 genomfördes av cirka 2 000 respektive 1 400 elever. Ungefär 95 respektive 97 procent fick lägst provbetyget E. Elever vars föräldrar har en längre eftergymnasial utbildning samt elever som läser högskoleförberedande utbildningar har bättre resultat även på kursproven i engelska. Däremot finns inga konsekventa könsskillnader för höstterminens kursprov i engelska.

Publicerades den .