Statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi 2016

Statistik med uppgifter om elever fördelade efter kön, ålder, tidigare utbildning, läs- och skrivinlärning, typ av anordnare, modersmål och födelseland. Studieresultat redovisas som provbetyg, kursbetyg och studieresultat efter 2 till 3 års studier.

PM och officiell statistik om elever och kursdeltagare samt studieresultat i kommunal vuxenutbildning i sfi år 2016 Länk till annan webbplats.

Eleverna

  • Antalet elever i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) har ökat från 138 386 till 150 142 elever mellan år 2015 och 2016, vilket motsvarar en ökning med 8,5 procent. Antalet elever har ökat under hela 2000-talet.
  • Syrien är det land som flest elever kommer från. Av det totala antalet elever var 27 procent födda i Syrien. Syrien har varit det mest förekommande födelselandet bland eleverna under de senaste tre åren. Näst efter Syrien är Eritrea, Irak och Somalia de vanligaste födelseländerna.
  • Det finns en stor spridning när det gäller elevernas utbildningsbakgrund. Kort utbildning, mindre än 7 år, hade 17 procent av eleverna medan en lång utbildning med minst 13 år hade 36 procent av eleverna. Det är en högre andel kvinnor än män som har en kort utbildning.

Studievägar och kurser

  • År 2016 uppgick antalet kursdeltagare till 198 752. Av kursdeltagarna läste 12 procent inom studieväg 1, 42 procent inom studieväg 2 och 46 procent inom studieväg 3. Under de senaste fem åren har kursdeltagarnas fördelning inom de olika studievägarna varit tämligen stabil.
  • Männen är i majoritet på B-kursen inom studieväg 2 och på C-kursen inom studieväg 3, men är i minoritet vid övriga kombinationer av studievägar och kurser

Studieresultat

  • Nybörjarna år 2014 har följts fram till slutet av år 2016. Bland nybörjarna 2014 hade 65 procent fått godkänt på någon kurs t.o.m. 2016. Det var 23 procent som hade gjort avbrott eller studieuppehåll och 12 procent antas fortsätta sin utbildning. Kvinnor fick i högre utsträckning än män godkänt på någon kurs. Män var mer benägna att avbryta utbildningen.

Publicerades den .