Nationella prov: Omfattande bortfall vid inrapportering

I genomsnitt rapporterar knappt två tredjedelar av gymnasieskolorna in alla eller nästan alla provresultat för nationella prov. Ett fåtal skolor rapporterar in mindre än 10 procent av resultaten. Det visar Skolverkets analys av elevkullarna med gymnasieexamen år 2014, 2015 och 2016.

– Det är viktigt att skolorna följer de regler som finns och rapporterar in alla provresultat. Annars blir statistiken inte tillförlitlig och det blir omöjligt att jämföra resultaten för nationella prov med betyg på ett rättvist sätt, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef på Skolverket.

Skolverket har undersökt hur stor andel av skolorna som inte rapporterade in de inledande obligatoriska nationella proven i gymnasieskolan för elever som tog examen 2014, 2015 och 2016. Elever med examen ska ha betyg i de inledande kurserna svenska 1 eller svenska som andraspråk, matematik 1 och engelska 5. Därmed bör de också ha genomfört de obligatoriska proven på dessa kurser som sedan ska ha rapporterats in.

Skolverkets rapport: Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan 2016

Knappt två tredjedelar följer reglerna

Undersökningen visar att 64 procent av skolorna rapporterade in provresultat för alla eller nästan alla examenselever 2014. För 2015 rapporterade 58 procent av skolorna in resultat och 2016 var siffran 69 procent. Mellan 3 och 5 procent av skolorna rapporterade in färre än 10 procent av proven för sina examenselever. De allra flesta som någon gång hamnade i denna grupp gjorde det för enbart en examenskull.

Skillnader mellan kurserna

Bortfallet är minst för engelska 5 och svenska 1 där det ligger mellan 10 och 20 procent för de tre elevkullarna. För matematik 1 samt svenska som andraspråk är bortfallet för inrapporteringen mellan 15 och 25 procent.

Oklar orsak

Det är oklart varför skolor inte rapporterar in provresultat och det finns inte heller något klart mönster. Oftast handlar det om att en viss andel av elevernas resultat saknas. Kommunala huvudmän missar i något större utsträckning än ansvariga för fristående skolor att rapportera resultaten. Vid påminnelser har en del skolor framfört förklaringar såsom okunskap, underbemanning eller sjukfrånvaro på skolan.

– Alla skolor ska känna till att provresultaten ska redovisas. Vad vi kan göra är att informera skolorna ännu mer och bättre om vilka regler som gäller. Vi meddelar också Skolinspektionen om bortfallet, säger Karin Hector-Stahre.

Skolverket har regeringens uppdrag att samla in resultaten av de nationella proven. Det är Statistiska centralbyrån som genomför insamlingen från skolenheterna.

Publicerades den .

Relaterat