Underkänt i några få ämnen gör att många missar gymnasieexamen

Underkända betyg i ett fåtal kurser gör att nästan 7 000 elever varje år går ut gymnasieskolan utan examen. De vanligaste ämnena som dessa elever får underkänt i är svenska och matematik. Många klarar heller inte gymnasiearbetet. Det visar Skolverkets undersökning.

Skolverkets pressmeddelande 20170926: Fåtal kurser gör att många missar gymnasieexamen

Skolverkets rapport: Nära examen

De elever som går ut ett nationellt program på gymnasieskolan men som inte når kraven för en gymnasieexamen, får i stället ett studiebevis. Läsåret 2015/2016 lämnade drygt 14 200 elever gymnasieskolan med studiebevis i stället för examen. Ungefär hälften av dessa saknade godkänt betyg i mellan en och fem kurser och var alltså mycket nära en examen.

Matematik och engelska största hindren på yrkesprogram

I vissa kurser i gymnasieskolan är det krav på att eleverna har godkänt betyg för att få en examen. Andra kurser har inte det kravet men kan ändå vara viktiga för att eleverna ska nå de 2250 poäng som fordras.

Tre av fyra elever på yrkesprogrammen som var nära en examen, hade underkänt i minst en av kurserna som det krävs godkänt betyg i. De vanligaste av de ämnena var matematik och engelska. Nästan var tredje elev fick underkänt i matematik 1 och var fjärde elev fick underkänt i engelska 5. Dessa två kurser läses uteslutande under läsår 1.

Vanligast med underkänt i svenska

Av den grupp elever på de högskoleförberedande programmen som var nära en examen, hade sex av tio elever underkänt i minst en av kurserna med godkäntkrav. Den vanligaste var svenska. Omkring var fjärde elev fick underkänt i svenska 3. Nästan var femte elev missade gymnasiearbetet. Gemensamt för svenska och gymnasiearbetet är att de läses uteslutande i läsår 3 och betygsätts i nära anslutning till att eleverna slutför studierna.

Flest fick underkänt i matematik

Matematik 2b var dock den kurs som flest antal elever på högskoleförberedande program fick underkänt i. Kursen har inte godkäntkrav men många elever läser den, bland annat på de två största programmen samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. Underkänt i matematik 2b är en starkt bidragande orsak till att många elever inte når 2250 godkända poäng som krävs för att få en gymnasieexamen.

Fakta om gymnasieexamen

För ett examensbevis krävs godkända betyg i följande kurser. Dessutom måste eleven ha godkänt i minst 2 250 av 2 500 betygsatta poäng. Om dessa krav inte uppfylls får eleven studiebevis i stället för examen.

Högskoleförberedande program:

Svenska eller svenska som andraspråk 1,2, 3.

Engelska 5,6

Matematik 1b eller 1c

Gymnasiearbetet

Yrkesprogram:

Svenska eller svenska som andraspråk 1

Engelska 5

Matematik 1a

Gymnasiearbetet

Programgemensamma kurser om 400 poäng

Kontaktuppgifter

E-post till: utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .