Grundskolans slutbetyg årskurs 9

17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i våras blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Det är också stora skillnader mellan elevgrupper.

Skolverkets pressmeddelande 20170928: Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper

Skolverkets PM - Slutbetyg i grundskolan, våren 2017

Officiell Statistik i tabeller över slutbetyg i åk 9 våren 2017, på riksnivå Länk till annan webbplats.

Sök statistik över slutbetyg på riks-, läns-, kommun- och skolnivå

Behörigheten bland elever med högutbildade föräldrar är 17 procentenheter högre än bland elever vars föräldrar har kortare utbildning. Behörigheten bland flickor är 7,2 procentenheter högre än bland pojkar.

Totalt gick nästan 107 000 elever ut årskurs 9 i våras. 82,5 procent av eleverna blev behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Motsvarande siffra året innan var 83,1 procent. 86,4 procent av flickorna blev behöriga jämfört med 79,2 procent av pojkarna. Samtidigt har behörigheten bland flickorna minskat sedan läsåret 2015/16. Andelen behöriga flickor minskade med 1,3 procentenheter medan pojkarnas behörighet ökade med 0,2 procentenheter. Elever födda i Sverige är i större utsträckning behöriga jämfört med elever födda utomlands.

Föräldrarnas utbildningsnivå slår igenom

95,1 procent av eleverna vars föräldrar har lång eftergymnasial utbildning är behöriga jämfört med 78,1 procent av eleverna vars föräldrar har högst gymnasieutbildning.

 

Publicerades den .