Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar 2016

Skolverket publicerar för första gången statistik över kommunernas rapportering avseende det kommunala aktivitetsansvaret.

Under 2016 omfattade aktivitetsansvaret 115 200 ungdomar, enligt kommunernas rapportering. Av de rapporterade ungdomarna erbjöds 21 600 minst en åtgärd, vilket motsvarar 19 procent. 4 500 ungdomar tackade nej till den första åtgärden.

Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret utmärker sig på flera sätt. Bland annat hade deras föräldrar lägre utbildningsnivå jämfört med föräldrarna till samtliga ungdomar i samma ålder. En större andel av ungdomarna var nyinvandrade, jämfört med samtliga ungdomar. Det var vanligare att män omfattades av aktivitetsansvaret än kvinnor.

Tabell 0.1: Bakgrundsfaktorer hos ungdomarna inom aktivitetsansvaret Excel, 23 kB.

Vanligaste åtgärden var "annan åtgärd"

Den vanligaste åtgärden som kommunerna erbjöd ungdomarna inom aktivitetsansvaret under 2016 var annan åtgärd. 26 procent av kvinnorna och 23 procent av männen erbjöds annan åtgärd. Utifrån de insamlade uppgifterna går det inte att utläsa vilken typ av aktiviteter som kommunerna erbjöd inom det svarsalternativet. Den näst vanligaste åtgärden var studier på introduktionsprogram, 16 procent av kvinnorna och 21 procent av männen erbjöds den åtgärden. Tredje vanligaste var att kommunerna erbjöd studie- och yrkesvägledning, 8 procent.

Diagram: Första åtgärden som kommunerna erbjöd ungdomarna som rapporterades inom det kommunala aktivitetsansvaret under 2016, fördelat på kön.

Första åtgärden som kommunerna erbjöd ungdomarna som rapporterades inom det kommunala aktivitetsansvaret under 2016, fördelat på kön.

Det var stor skillnad mellan kommunerna på hur stor andel av de rapporterade ungdomarna som erbjöds åtminstone en åtgärd. Vanligast var att erbjuda mellan 10 och 19 procent av de rapporterade ungdomarna en åtgärd, det gjorde 75 kommuner.

Tabell 0.2: Antal rapporterade ungdomar per kommun, samt andel som erbjöds minst en åtgärd och vilken typ av åtgärd. Excel, 132 kB.

Kommunerna har blivit bättre på att rapportera

Kommunerna har blivit bättre på att rapportera ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Vid Skolverkets första insamling, som avsåg första halvåret 2015, saknades uppgifter från 21 kommuner. Vid insamlingen som avsåg andra halvåret 2016 hade samtliga kommuner lämnat in uppgifter. Kommunerna rapporterade en större andel av de ungdomar som genomför studier på introduktionsprogram och som har slutfört gymnasieskolan med studiebevis andra halvåret 2016 jämfört med andra halvåret 2015 samt färre ungdomar som inte har fullgjort skolplikten och som har fullföljt gymnasieskolan med gymnasieexamen.

Uppföljning av kommunernas rapportering

Utifrån kommunernas rapportering av det kommunala aktivitetsansvaret av andra halvåret 2016 har Skolverket följt upp hur kommunerna har lyckats med rapporteringen. Syftet med uppföljningen är att uppmärksamma kommunerna på den egna kommunens eventuella felrapporteringar och hjälpa kommunerna att åtgärda brister i rapporteringen. Felrapporteringen består i att kommunerna har rapporterat ungdomar som inte omfattas av aktivitetsansvaret och missat att rapportera ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Uppföljningen har genomförts genom att Skolverket har jämfört kommunernas inrapporterade med uppgifter från Skolverkets register och SCB:s register över folkhögskola.

Tabell 0.3: Uppföljning av kommunernas rapportering. Excel, 176 kB.

Publicerades den .