Ny statistik om terminsbetygen i årskurs 6

Här finns statistik publicerad för elevernas terminsbetyg i årskurs 6 från vårterminen 2017. Statistiken visar att andelen med högsta och lägsta betyg har ökat något jämfört med föregående år. Våren 2017 avslutade totalt 111 139 elever årskurs 6.

Både andelen med det högsta betyget A och andelen med det underkända betyget F har ökat något i de flesta ämnen, jämfört med våren 2016. Engelska är det ämne där betygen är allra högst. Våren 2017 hade drygt 39 procent av eleverna uppnått kunskapskraven för A eller B i ämnet. Näst efter ämnena svenska som andraspråk och matematik är dock engelska också det ämne där störst andel elever fått betyget F.

Andel elever (%) med respektive betyg i årskurs 6, våren 2017

Andel elever (%) med respektive betyg i årskurs 6, våren 2017

Andelen som uppnår godkända betyg A–E har minskat något i flertalet ämnen, men skillnaderna är små jämfört med föregående läsår. Störst minskning har skett i matematik där 89,6 procent av eleverna uppnår godkända betyg våren 2017. Det är 1 procentenhet lägre än 2016.

Mer om betygssättning i årskurs 6

I årskurs 6 ska eleverna få betyg i alla ämnen de läst under året. Alla ämnen behöver dock inte läsas i varje årskurs. Har ett ämne inte lästs under årskurs 6 ska inget betyg sättas i ämnet. Det innebär att antalet ämnen som eleverna läser och betygsätts i varierar.

Att alla elever inte läser samma och lika många ämnen under årskurs 6 påverkar jämförbarheten i resultaten över tid och mellan kommuner och skolenheter. Det är något som behöver beaktas då resultaten analyseras.

Publicerades den .