Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar, första halvåret 2017

Nu finns ny statistik om kommunernas aktivitetsansvar för första halvåret 2017. Av de ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret erbjöds 25 procent minst en åtgärd. Den vanligaste åtgärden som kommunerna erbjöd ungdomarna var studier på introduktionsprogram.

Enligt kommunernas rapportering omfattades 75 700 ungdomar av det kommunala aktivitetsansvaret under första halvåret 2017. Av dessa var 41 procent kvinnor och 59 procent män. Drygt en tredjedel av de rapporterade ungdomarna var nyanlända.

Statistik över ungdomarnas köns- och åldersfördelning, utländsk bakgrund och föräldrarnas högsta utbildningsnivå:

Tabell över bakgrundsfaktorer på nationell nivå (25 kB) Excel, 25 kB.

Tabell över bakgrundsfaktorer på kommunnivå (154 kB) Excel, 154 kB.

Statistik över sysselsättning vid registrering, åtgärder, sysselsättning efter åtgärd och orsak till avregistrering:

Tabell över åtgärder på kommunnivå (146 kB) Excel, 145 kB.

70 kommuner erbjöd mindre än tio procent en åtgärd

Det är stora skillnader mellan kommuner i hur stor andel av ungdomarna inom aktivitetsansvaret som erbjuds mints en åtgärd.

70 kommuner erbjöd mindre än tio procent av ungdomarna en åtgärd. 222 kommuner erbjöd mindre än hälften minst en åtgärd. 68 kommuner erbjöd mer än hälften av ungdomarna minst en åtgärd.

26 procent tackade nej till den första åtgärden

Bland de 19 200 ungdomarna som erbjöds minst en åtgärd tackade omkring 5 000 ungdomar nej till den första åtgärden, vilket motsvarar 26 procent.

Den åtgärd som kommunerna erbjöd ungdomarna i störst utsträckning under första halvåret 2017 var studier på introduktionsprogram, 27 procent erbjöds den åtgärden. Den näst vanligaste åtgärden var annan åtgärd, 17 procent erbjöds den åtgärden. Utifrån de insamlade uppgifterna går det inte att utläsa vilken typ av aktiviteter som kommunerna erbjöd inom svarsalternativet annan åtgärd. Men det kan t.ex. vara kartläggningssamtal och åtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Första åtgärden som kommunerna erbjöd ungdomarna som rapporterades inom det kommunala aktivitetsansvaret under första halvåret 2017.

Åtgärder inom kommunernas aktivitetsansvar

Publicerades den .